พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก บ้างออกพระนามว่า พระองค์เจ้าจำรัส[1] หรือ พระองค์เจ้าชาย[2] เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 27 ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมารดาเหม็น

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก

พระอิสริยยศ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 3
ฐานันดรศักดิ์ พระองค์เจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2362
สิ้นพระชนม์ 10 มีนาคม พ.ศ. 2398 (35 ปี)
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดา เจ้าจอมมารดาเหม็น ในรัชกาลที่ 3

พระองค์เจ้าเปียกประสูติ เมื่อวันจันทร์ เดือน 6 ขึ้น 10 ค่ำ ปีเถาะ เอกศก จ.ศ. 1181 ตรงกับวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2362 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 เมื่อวันจันทร์ เดือน 4 ขึ้น 4 ค่ำ ปีเถาะ สัปตศก จ.ศ. 1217 พ.ศ. 2398 พระชันษา 37 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดอรุณราชวราราม วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2382[1]

พระองค์ทรงเป็นต้นราชสกุลปิยากร ณ อยุธยา ทรงมีพระโอรสและพระธิดา ดังนี้

1.หม่อมเจ้านิสากร ปิยากร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2453)

2.หม่อมเจ้าหญิงยุภา ปิยากร (ประสูติ พ.ศ. 2395 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 พระราชทานเพลิง ณ วัดบรมนิวาส เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2464)

3.หม่อมเจ้าหญิงวิไลวรรณ ปิยากร

4.หม่อมเจ้าหญิงชุบ ปิยากร (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2451 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2452)

พระอิสริยยศแก้ไข

  • หม่อมเจ้าเปียก (พ.ศ. 2362 - พ.ศ. 2367)
  • พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าเปียก (พ.ศ. 2367 - พ.ศ. 2394)
  • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก (หลังสิ้นพระชนม์)

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 43.
  2. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ. ตำนานเครื่องราชอิศริยาภรณ์จุลจอมเกล้า. พระนคร : หอพระสมุดวชิรญาณ. 2467, 23