เปิดเมนูหลัก

หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล

หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล (28 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2543) เป็นพระโอรสใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับ หม่อมหลวงใหญ่ หรือ ลำดวน อิศรเสนา

หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล
หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล.jpg

พระนาม หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2464
สิ้นชีพิตักษัย 14 สิงหาคม พ.ศ. 2543 (79 ปี)
พระบิดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระมารดา หม่อมหลวงใหญ่ (ลำดวน) อิศรเสนา
ชายา หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
พระบุตร หม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร ดิศกุล
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล ประสูติเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2464 เป็นพระโอรสใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับหม่อมหลวงใหญ่ หรือ ลำดวน อิศรเสนา

ทรงเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนราชินี ก่อนจะย้ายไปโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เลขประจำตัว 249 จบการศึกษาเมื่อพ.ศ. 2481 ทรงสอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงได้รับปริญญา วศ.บ. (เหมืองแร่) เมื่อปีพ.ศ. 2485 ระหว่าง พ.ศ. 2501-2502 ได้เสด็จไปศึกษาต่อที่ University of London: Imperial College of Science & Technology : Royal School of Mines ทรงได้รับปริญญา M.Sc.(Eng) และ D.I.C.

เริ่มทำงานเมื่อพ.ศ. 2485 เป็นนายช่างเหมืองแร่ บริษัทแร่และยางไทย จำกัด จังหวัดภูเก็ต จนถึง พ.ศ. 2489 จากนั้นเมื่อ พ.ศ. 2490 เข้ารับราชการกรมทรัพยากรธรณี จนเกษียณอายุในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเหมืองแร่ในทะเล

เสกสมรสแก้ไข

หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล เษกสมรสกับ หม่อมเจ้าภัทรลดา ฉัตรไชย พระธิดาใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระนามเดิมว่า “พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร” กับ เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ ทรงมีโอรส/ธิดา ดังนี้

  • หม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร ดิศกุล (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) สมรสกับ นายนริศร์ แก้วกิริยา
  • หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (เกิด 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2492) สมรสกับ พันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตร 3 คน คือ
    • หม่อมหลวงอรดิศ ดิศกุล สมรสกับ นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตร 2 คน (เด็กหญิงสนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และ เด็กชายภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา )
    • หม่อมหลวงพลอยนภัส ดิศกุล สมรสกับ นายอภิชาติ ลีนุตพงษ์ มีบุตร 1 คน (เด็กชายธีทัต ลีนุตพงษ์ )
    • หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับ นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเสิศ) มีบุตร 1 คน (เด็กหญิงกวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

สิ้นชีพิตักษัยแก้ไข

หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล ทรงสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2543 สิริชันษา 79 ปี

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข