เปิดเมนูหลัก

หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล หรือ หม่อมเจ้าภัทรลดา ฉัตรไชย [1][2] (27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 — 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539) พระราชวงศ์จักรีผู้ทรงมีเชื้อเจ้านายฝ่ายเหนือ เป็นองค์ที่ปรึกษามูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล.jpg

ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 27 มีนาคม พ.ศ. 2467
สิ้นชีพิตักษัย 29 มีนาคม พ.ศ. 2551 (84 ปี)
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
พระมารดา เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่
พระสวามี หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล
โอรส/ธิดา หม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร ดิศกุล
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

เนื้อหา

ประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าภัทรลดา ฉัตรไชย ประสูติเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2467 เป็นพระธิดาองค์ที่ 2 ใน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน กับ เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ ต่อมาได้เษกสมรสกับ หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล พระโอรสใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับ หม่อมหลวงใหญ่ อิศรเสนา (มีโอรสธิดา 2) หม่อมเจ้าภัทรลดา ถึงชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551 สิริชันษา 84 ปี

หม่อมเจ้าภัทรลดา มีโอรสธิดา ดังนี้

กับ หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล พระโอรสใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับ หม่อมหลวงใหญ่ อิศรเสนา

  • หม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร ดิศกุล (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมรสกับ นริศร์ แก้วกิริยา
  • หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (8 กรกฎาคม 2492) กรรมการผู้จัดการ (บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ BAFS) สมรสกับ พ.ท.หญิงชญาณิษฐ์ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน คือ
    • หม่อมหลวงอรดิศ สนิทวงศ์ (สกุลเดิม ดิศกุล) สมรสกับวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตร 2
    • หม่อมหลวงศุภพรรณ ลีนุตพงษ์ (สกุลเดิม ดิศกุล) สมรสกับอภิชาติ ลีนุตพงษ์ มีบุตร 1
    • หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) มีบุตร 1

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ
  2. ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.