หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล

หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล (ราชสกุลเดิม ฉัตรชัย[1][2]; 27 มีนาคม พ.ศ. 2467 – 29 มีนาคม พ.ศ. 2551) เป็นองค์ที่ปรึกษามูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ

หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล
หม่อมเจ้า ชั้น 5
หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล.jpg
สวามีหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล
พระบุตรหม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร แก้วกิริยา
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
พระมารดาเจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่
ประสูติ27 มีนาคม พ.ศ. 2467
สิ้นชีพิตักษัย29 มีนาคม พ.ศ. 2551 (84 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล (ราชสกุลเดิม ฉัตรชัย) ประสูติเมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2467 เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ประสูติแต่เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ ต่อมาได้เสกสมรสกับ หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับ หม่อมหลวงใหญ่ ดิศกุล หม่อมเจ้าภัทรลดา ถึงชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2551 สิริชันษา 84 ปี มีโอรสธิดา ดังนี้

  • หม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร แก้วกิริยา (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2488 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมรสกับนริศร์ แก้วกิริยา
  • หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (8 กรกฎาคม 2492) กรรมการผู้จัดการ (บมจ.บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ BAFS) สมรสกับพันโทหญิงชญาณิษฐ์ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน ได้แก่
    • หม่อมหลวงอรดิศ สนิทวงศ์ สมรสกับวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตร 2 คน
    • หม่อมหลวงศุภพรรณ ลีนุตพงษ์ สมรสกับอภิชาติ ลีนุตพงษ์ มีบุตร 1 คน
    • หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) มีบุตร 1 คน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์, นาวาอากาศเอก. เจ้านายฝ่ายเหนือ
  2. ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. เพ็ชร์ล้านนา. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.