หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล (8 กรกฎาคม พ.ศ. 2492) เป็นบุตรหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล กับหม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล (ราชสกุลเดิม ฉัตรชัย) สมรสกับ พันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตรธิดา 3 คน คือ

 • หม่อมหลวงอรดิศ ดิศกุล สมรสกับ นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีบุตรธิดา 2 คน คือ
  • เด็กหญิงสนิทนาถ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
  • เด็กชายภาสกฤต สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
 • หม่อมหลวงพลอยนภัส ดิศกุล สมรสกับ นายอภิชาต ลีนุตพงษ์ มีบุตร 1 คน คือ
  • เด็กชายธีทัต ลีนุตพงษ์
 • หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับ นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ) มีธิดา 1 คน คือ
  • เด็กหญิงกวินนา ดิศกุล ณ อยุธยา
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล
เกิด8 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 (70 ปี)
คู่สมรสพันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา
บุตรหม่อมหลวงอรดิศ สนิทวงศ์
หม่อมหลวงพลอยนภัส ลีนุตพงษ์
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล
บิดามารดาหม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล
หม่อมเจ้าภัทรลดา ฉัตรไชย


การศึกษาแก้ไข

- เข้ารับการศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคนิคการแพทย์ และปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยนอร์ท ดาโคต้า (North Dakota State University) สาขาการวางแผนภาค (Community and Regional Planning) ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ในปี 2545 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน ปรอ. รุ่นที่ 15 จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

- การอบรมหลักสูตรที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 51/2547

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 12/2547

หลักสูตร Finance for Non-Finance Directors (FND) รุ่น 14/2547 และรุ่น 1/2554

หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 4/2550

หลักสูตร The Role of Chairman Program (RCP) รุ่น 16/2550

หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่น 5/2552

หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 11/2557

หลักสูตร Board Nomination and Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2561

ตำแหน่งงานปัจจุบันแก้ไข

ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด, กรรมการ บริษัท บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท บาฟส์ อินเทค จำกัด


ประสบการณ์การทำงานแก้ไข

พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2521 – 2546 ตำแหน่งสุดท้ายที่ได้รับคือ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ, กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2526 - กรกฎาคม 2557, กรรมการผู้จัดการ บริษัทขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ระหว่างปี 2534 - 2549,

กิจกรรมอื่น ๆแก้ไข

ดำรงตำแหน่งกรรมการในมูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ เช่น ประธานมูลนิธิดำรงราชานุภาพ ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการมูลนิธิบุรฉัตรมูลนิธิ, กรรมการอำนวยการโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยตั้งแต่ พฤศจิกายน 2551 - พฤศจิกายน 2557และ 2560 จนถึงปัจจุบัน, ดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยด้านการบริหาร ตั้งแต่ มิถุนายน 2551 จนถึง 2560, ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ตั้งแต่ กรกฎาคม 2561

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ลำดับสาแหรกแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข