เปิดเมนูหลัก

พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดารวมทั้งสิ้น 58 พระองค์ โดยประสูติก่อนบวรราชาภิเษก 33 พระองค์ และประสูติหลังจากบวรราชาภิเษก 25 พระองค์ ซึ่งมีรายพระนามเรียงตามพระประสูติกาล ดังต่อไปนี้

รายพระนามพระราชโอรสธิดาแก้ไข

ประสูติก่อนบวรราชาภิเษก
ลำดับ พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษารวม ต้นราชสกุล
1   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาเอม พ.ศ. 2378 พ.ศ. 2378 4 วัน -
2   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดามาลัย พ.ศ. 2380 ในรัชกาลที่ 3 -
3   พระองค์เจ้าชายยอดยิ่งยศ บวรราโชรสรัตนราชกุมาร
(กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ)
เจ้าจอมมารดาเอม พ.ศ. 2381 พ.ศ. 2428 46 ปี -
4   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดากุหลาบ พ.ศ. 2381 -
5   พระองค์เจ้าหญิงดวงประภา เจ้าจอมมารดามาลัย พ.ศ. 2381 พ.ศ. 2438 56 ปี -
6   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาตาด พ.ศ. 2381 -
7   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาใย พ.ศ. 2382 -
8   พระองค์เจ้าหญิงบุปผา เจ้าจอมมารดากลีบ พ.ศ. 2382 พ.ศ. 2390 8 ปี -
9   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาบาง พ.ศ. 2382 -
10   พระองค์เจ้าชายสุธารส เจ้าจอมมารดากุหลาบ พ.ศ. 2383 พ.ศ. 2436 53 ปี ราชสกุลสุธารส
11   พระองค์เจ้าหญิงสุดาสวรรค์ เจ้าจอมมารดามาลัย พ.ศ. 2383 พ.ศ. 2455 72 ปี -
12   พระองค์เจ้าชายวรรัตน์
(กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ์)
เจ้าจอมมารดาเกด พ.ศ. 2384 พ.ศ. 2449 65 ปี ราชสกุลวรรัตน์
13   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาบัว พ.ศ. 2384 -
14   พระองค์เจ้าหญิงตลับ เจ้าจอมมารดากลีบ พ.ศ. 2384 -
15   พระองค์เจ้าชายปรีดา เจ้าจอมมารดาเอม พ.ศ. 2385
16   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาบาง พ.ศ. 2387 -
17   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเพื่อน พ.ศ. 2387 -
18   พระองค์เจ้าชายภานุมาศ เจ้าจอมมารดาเอี่ยม พ.ศ. 2388 พ.ศ. 2431 43 ปี ราชสกุลภานุมาศ
19   พระองค์เจ้าชายหัสดินทร์
(กรมหมื่นบริรักษ์นรินทรฤทธิ์)
เจ้าจอมมารดาหนู พ.ศ. 2388 พ.ศ. 2429 41 ปี ราชสกุลหัสดินทร์
20   พระองค์เจ้าชายเนาวรัตน์
(กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์)
เจ้าจอมมารดาเอม พ.ศ. 2388 พ.ศ. 2433 45 ปี ราชสกุลนวรัตน
21   พระองค์เจ้าชายเบญจางค์ เจ้าจอมมารดาเพื่อน พ.ศ. 2388 พ.ศ. 2419 31 ปี -
22   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาด๊า พ.ศ. 2390 -
23   พระองค์เจ้าชายยุคนธร เจ้าจอมมารดาแย้ม พ.ศ. 2391 พ.ศ. 2426 35 ปี ราชสกุลยุคนธรานนท์
24   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดากลีบ พ.ศ. 2391 -
25   พระองค์เจ้าหญิงราษี เจ้าจอมมารดาเยียง พ.ศ. 2391 พ.ศ. 2442 52 ปี -
26   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเอี่ยม พ.ศ. 2392 -
27   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาด๊า พ.ศ. 2392 -
28   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเท้ย พ.ศ. 2392 -
29   พระองค์เจ้าชายกระจ่าง เจ้าจอมมารดาเพื่อน พ.ศ. 2392 พ.ศ. 2419 28 ปี -
30   พระองค์เจ้าหญิงวงจันทร์ เจ้าจอมมารดาเอม พ.ศ. 2393 พ.ศ. 2459 67 ปี -
31   พระองค์เจ้าชายวัชรินทร์ เจ้าจอมมารดาตาด พ.ศ. 2393 -
32   พระองค์เจ้าหญิงจำเริญ เจ้าจอมมารดากลีบ พ.ศ. 2393 พ.ศ. 2450 58 ปี -
33   พระองค์เจ้าหญิงถนอม เจ้าจอมมารดาพัน พ.ศ. 2393 พ.ศ. 2428 35 ปี -
ประสูติเมื่อบวรราชาภิเษกแล้ว
ลำดับ พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษารวม ต้นราชสกุล
34   พระองค์เจ้าชายโตสินี เจ้าจอมมารดากลีบ พ.ศ. 2394 พ.ศ. 2458 65 ปี ราชสกุลโตษะณีย์
35   พระองค์เจ้าชายเฉลิมลักษณวงศ์
(กรมหมื่นวรวัฒน์สุภากร)
เจ้าจอมมารดาขลิบ พ.ศ. 2396 พ.ศ. 2456 61 ปี -
36   พระองค์เจ้าชายนันทวัน เจ้าจอมมารดาหนู พ.ศ. 2396 พ.ศ. 2434 39 ปี ราชสกุลนันทวัน
37   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาจัน พ.ศ. 2396 -
38   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดากลีบ พ.ศ. 2396 -
39   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาพลับ พ.ศ. 2397 -
40   พระองค์เจ้าชายวัฒนา เจ้าจอมมารดาลำภู พ.ศ. 2397 -
41   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดากลีบ พ.ศ. 2397 -
42   พระองค์เจ้าหญิงภัควดี เจ้าจอมมารดาพลอย พ.ศ. 2398 พ.ศ. 2483 85 ปี -
43   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาช้อย พ.ศ. 2398 -
44   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดากลีบ พ.ศ. 2398 -
45   พระองค์เจ้าวรพักตร์ เจ้าจอมมารดาส่วน พ.ศ. 2398 พ.ศ. 2427 30 ปี -
46   พระองค์เจ้าหญิงวิลัยทรงกัลยา เจ้าจอมมารดาขลิบ พ.ศ. 2398 พ.ศ. 2427 30 ปี -
47   พระองค์เจ้าหญิงเฉิดโฉม เจ้าจอมมารดาสีดา พ.ศ. 2399 พ.ศ. 2489 90 ปี -
48   พระองค์เจ้าหญิงประโลมโลก เจ้าจอมมารดาแก้ว พ.ศ. 2399 พ.ศ. 2443 45 ปี -
49   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาพลับ พ.ศ. 2399 -
50   พระองค์เจ้าชายพรหเมศ เจ้าจอมมารดาพรหมา พ.ศ. 2399 พ.ศ. 2434 36 ปี ราชสกุลพรหเมศ
51   พระองค์เจ้าหญิงโศกส่าง เจ้าจอมมารดาหงษ์ พ.ศ. 2399 พ.ศ. 2471 72 ปี -
52   พระองค์เจ้าหญิงพิมพับสรสร้อย เจ้าจอมมารดาวันดี พ.ศ. 2399 พ.ศ. 2468 70 ปี -
53   พระองค์เจ้าชายจรูญโรจน์เรืองศรี
(กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ)
เจ้าจอมมารดาช้อย พ.ศ. 2399 พ.ศ. 2451 52 ปี ราชสกุลจรูญโรจน์
54   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดากลีบ พ.ศ. 2400 -
55   พระองค์เจ้าชายสนั่น เจ้าจอมมารดาอ่อน พ.ศ. 2400 พ.ศ. 2456 57 ปี ราชสกุลสายสนั่น
56   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาช้อย พ.ศ. 2400 -
57   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาสายบัว พ.ศ. 2401 -
58   พระองค์เจ้าหญิงสอางองค์ เจ้าจอมมารดาวันดี พ.ศ. 2403 พ.ศ. 2465 63 ปี -

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • ราชสกุลวงศ์ พระนามเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าในกรุงรัตนโกสินทร์. โรงพิมพ์ไทย. พ.ศ. 2463. Unknown parameter |month= ignored (help); Check date values in: |year= (help)