เปิดเมนูหลัก

รายชื่อภรรยาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

รายนามแก้ไข

เจ้าจอมมารดา
ภาพ นาม ชาติตระกูล พระราชบุตร
  1. เจ้าจอมมารดาหงิม ไม่ปรากฏ
  2. เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง ไม่ปรากฏ
  3. เจ้าจอมมารดาบาง ธิดานายม่วง[1]
  4. เจ้าจอมมารดาเฟือง ไม่ปรากฏ
  5. เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ ไม่ปรากฏ
  6. เจ้าจอมมารดาทรัพย์ พระอักษรสมบัติ (หม่อมราชวงศ์ทับ)
ผ่อง อักษรสมบัติ(สกุลเดิม ณ พัทลุง)
  7. เจ้าจอมมารดาจาด ไม่ปรากฏ
  8. เจ้าจอมมารดาอิ่ม
(อิ่ม คชเสนี)
ธิดาเจ้าพระยามหาโยธา
(ทอเรียะ คชเสนี)
  9. เจ้าจอมมารดาแย้ม ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงมาลี
  10. เจ้าจอมมารดาน้อยลาว
(เจ้าน้อยแห่งเวียงจันทน์)
พระธิดาพระมหาอุปราช (เจ้าติสสะ)[2]
  11. เจ้าจอมมารดายี่สุ่น ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงเงินยวง
 • พระองค์เจ้าหญิงพวงแก้ว
  12. เจ้าจอมมารดาเอมน้อย จางวางแสง
ขรัวยายคุ้ม
  13. เจ้าจอมมารดาจัน ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงเสงี่ยม
  14. เจ้าจอมมารดาเขียว
(เขียว สุนทรกุล ณ ชลบุรี)
พระธิดาในกรมขุนสุนทรภูเบศร์ (เรือง สุนทรกุล)
  15. เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์ ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
  16. เจ้าจอมมารดาเอมใหญ่
(เอม พลางกูร)
ธิดาหลวงอนุชิตพิทักษ์ (ทองอยู่ พลางกูร)
  17. เจ้าจอมมารดาบัว ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงเลขา
 • พระองค์เจ้าหญิงเล็ก
  18. เจ้าจอมมารดาเหม็น ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าชายเปียก
  19. เจ้าจอมมารดาพึ่ง ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงเกศนี
 • พระองค์เจ้าชายอรรณพ
  20. เจ้าจอมมารดาฉิม ธิดาพระยาสีหราช (เมือง)
  21. เจ้าจอมมารดาอ่อน ไม่มีข้อมูล
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
  22. เจ้าจอมมารดาเล็ก ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงประไพพักตร์
  23. เจ้าจอมมารดาจันทร์โฉม หรือ จัน[2]
(เจ้าจันทร์แห่งเวียงจันทน์)
พระราชธิดาเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์[2]
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
  24. เจ้าจอมมารดาสาดใหญ่ ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงไม่ปรากฏพระนาม
  25. เจ้าจอมมารดาวัน ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าชายลำยอง
  26. เจ้าจอมมารดาน้อยพระแสง ธิดาพระยาสุรเสนา (ฉิม)
 • พระองค์เจ้าหญิงนรลักษณ์
  27. เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่
(น้อยใหญ่ ณ นคร)
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร)
ท่านผู้หญิงนครศรีธรรมราช (อิน)
 • พระองค์เจ้าชายเฉลิมวงศ์
  28. เจ้าจอมมารดาปุก
(ปุก สนธิรัตน)
ธิดาพระยารัตนพิพิธ (สน สนธิรัตน)
  29. เจ้าจอมมารดาหุ่น ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าหญิงกฤษณา
  30. เจ้าจอมมารดาแก้ว
(แก้ว บุณยรัตพันธุ์)
ธิดาเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอด บุณยรัตพันธุ์)
 • พระองค์เจ้าชายอมฤตย์
  31. เจ้าจอมมารดาขำ ธิดาพระยาธรรมฯ (สด)
  32. เจ้าจอมมารดาเจ๊ก ไม่ปรากฏ
 • พระองค์เจ้าชายไม่ปรากฏพระนาม
  33. เจ้าจอมมารดาคล้าย ไม่ปรากฏ
  34. เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์ พระยาพิมานประสิทธิ์
  35. เจ้าจอมมารดาพลับ ธิดาพระยาอินทราทิศ (จุ้ย)
 • พระองค์เจ้าหญิงจินดา
  36. เจ้าจอมมารดาอึ่ง
(อึ่ง กัลยาณมิตร)
เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร)
ท่านผู้หญิงนิกรบดินทร์ (ลิ้ม)
เจ้าจอม
ภาพ นาม ชาติตระกูล หมายเหตุ
  37. เจ้าจอมพุ่ม ธิดาเจ้าพระยาธรรมา (เสือ)
  38. เจ้าจอมเครือวัลย์
(เครือวัลย์ บุณยรัตพันธุ์)[3]
พระยาอภัยภูธร (น้อย บุณยรัตพันธุ์)
ท่านผู้หญิงอภัยภูธร (อู่)
  39. เจ้าจอมกลีบ
(กลีบ สิงหเสนี)
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ท่านผู้หญิงบดินทรเดชา (หนู)
หนังสือสกุลสิงหเสนี ระบุว่าเป็นเจ้าจอมมารดาแต่ไม่ปรากฏนามพระองค์เจ้า[4]
  40. เจ้าจอมมาลัย
(มาลัย สิงหเสนี)
เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
ท่านผู้หญิงบดินทรเดชา (หนู)
  41. เจ้าจอมอิ่ม
(อิ่ม ปาณิกบุตร)
ธิดาพระยามหาเทพ (ปาน) ถูกประหารชีวิตเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2381 จากคดีเพลงยาวรักใคร่กับพระภักดี[4]
  42. เจ้าจอมน่วม ธิดาพระสุนทรพิมล (ทองพูน) ต่อมาได้เป็นนางห้ามในกรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์[4]
  43. เจ้าจอมพึ่ง
(พึ่ง สุรคุปต์)
พระยาอิศรานุภาพ (ขุนเณรน้อย)
งิ้ว อิศรานุภาพ[4]
เป็นเจ้าจอมอยู่งาน[4]
  44. เจ้าจอมพัน
(พัน หัสดิเสวี)
พระยาบำเรอภักดี (ช้าง หัสดิเสวี)
กล่ำ บำเรอภักดี[4]
  45. เจ้าจอมอรุณ
(อรุณ ไกรฤกษ์)
หลวงเดชนายเวร (สุด ไกรฤกษ์)
ฉิม เดชนายเวร
  46. เจ้าจอมวัน
(วัน ไกรฤกษ์)
ธิดาหลวงแก้วอายัติ (อ้น ไกรฤกษ์)
  47. เจ้าจอมน้อยเล็ก
(น้อยเล็ก ณ นคร)
เจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร)
ท่านผู้หญิงนครศรีธรรมราช (อิน)
  48. เจ้าจอมน้อย[5] หรือ น้อยสุหรานากง ธิดาเจ้าพระยาพลเทพ (ฉิม)
  49. เจ้าจอมบัวคำ
(เจ้าบัวคำ ณ เชียงใหม่)
ธิดาพระยาน้อยลังกาแห่งเชียงใหม่[6]
  50. เจ้าจอมคำเมา
(เจ้าคำเมา ณ เชียงใหม่)
ธิดาพระยาคำฟั่นแห่งเชียงใหม่[6]
  51. เจ้าจอมชื่น
(ชื่น ณ ราชสีมา)
ธิดาเจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน)
  52. เจ้าจอมทรัพย์
(ทรัพย์ ณ ราชสีมา)
ธิดาเจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน)
  53. เจ้าจอมแจ่ม
(แจ่ม ณ ราชสีมา)
ธิดาเจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน)
  54. เจ้าจอมแย้ม
(แย้ม ณ นคร)
ธิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร)[7]
  55. เจ้าจอมพัน
(พัน ณ นคร)
ธิดาเจ้าพระยานครศรีธรรมราช (น้อย ณ นคร)[7]
  56. เจ้าจอมยี่สุ่น
(ยี่สุ่น ณ นคร)
ธิดาพระยาบริรักษ์ภูธร (แสง ณ นคร)

อ้างอิงแก้ไข

 1. ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 274
 2. 2.0 2.1 2.2 สุเจน กรรพฤทธิ์. ตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว. กรุงเทพฯ:สารคดี. 2555, หน้า 48-49
 3. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. วัดเครือวัลย์วรวิหาร. เรียกดูเมื่อ 24 เมษายน 2556
 4. 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ:ฐานบุ๊คส์, 2554. หน้า 285
 5. วัดอัปสรสวรรค์. ข้อมูลวัดอัปสรสวรรค์. เรียกดูเมื่อ 28 เมษายน 2556
 6. 6.0 6.1 พิเชษฐ ตันตินามชัย. "เจ้าหญิงเชียงใหม่". ใน ศิลปวัฒนธรรม 26:2, ธันวาคม 2547, หน้า 15-16
 7. 7.0 7.1 ประชุมพงศาวดาร, เล่มที่ 46 หน้า 66
 • สาระ มีผลกิจ. ราชสำนักฝ่ายในสมัยรัตนโกสินทร์. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2551. 296 หน้า. ISBN 9744516817
 • ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดาแห่งราชสำนักสยาม. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ฐานบุ๊คส์, ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2554. 368 หน้า. ISBN 9786167058580

ดูเพิ่มแก้ไข