พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดารวมทั้งสิ้น 51 พระองค์ โดยประสูติก่อนบรมราชาภิเษก 38 พระองค์ และประสูติหลังจากบรมราชาภิเษก 13 พระองค์ ซึ่งมีรายพระนามเรียงตามพระประสูติกาล ดังต่อไปนี้

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดาแก้ไข

ประสูตินอกพระมหาเศวตฉัตร
ลำดับ พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษารวม ต้นราชสกุล
1   พระองค์เจ้าชายกระวีวงศ์ เจ้าจอมมารดาหงิม 4 มิถุนายน พ.ศ. 2354 พ.ศ. 2363 10 ปี -
2   พระองค์เจ้าหญิงใหญ่ เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2354 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 15 ปี -
3   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงวิลาศ
(กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ)
เจ้าจอมมารดาบาง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2354 21 สิงหาคม พ.ศ. 2388 35 ปี -
4   พระองค์เจ้าชายดำ เจ้าจอมมารดาเฟือง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2354 พ.ศ. 2359 6 ปี -
5   พระองค์เจ้าหญิงดวงเดือน เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2354 พ.ศ. 2414 62 ปี -
6   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาจาด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2355 พ.ศ. 2364 10 ปี -
7   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายศิริวงศ์
(กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์)
เจ้าจอมมารดาทรัพย์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2355 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2382 28 ปี ราชสกุลศิริวงศ์
8   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายลักขณานุคุณ เจ้าจอมมารดาบาง 20 มกราคม พ.ศ. 2355 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2378 24 ปี -
9   พระองค์เจ้าหญิงกมุท เจ้าจอมมารดาอิ่ม 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2356 พ.ศ. 2364 9 ปี -
10   พระองค์เจ้าหญิงมาลี เจ้าจอมมารดาแย้ม 21 มิถุนายน พ.ศ. 2357 23 ธันวาคม พ.ศ. 2400 44 ปี -
11   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายโกเมน
(กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์)
เจ้าจอมมารดาเฟือง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2404 46 ปี ราชสกุลโกเมน
12   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายคเนจร
(กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์)
เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 4 กันยายน พ.ศ. 2421 64 ปี ราชสกุลคเนจร
13   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาน้อยลาว พ.ศ. 2358 พ.ศ. 2364 6 ปี -
14   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายงอนรถ เจ้าจอมมารดาอาบ 4 มกราคม พ.ศ. 2358 พ.ศ. 2393 36 ปี ราชสกุลงอนรถ
15   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายลดาวัลย์
(กรมหมื่นภูมินทรภักดี)
เจ้าจอมมารดาเอมน้อย 24 มกราคม พ.ศ. 2358 27 มิถุนายน พ.ศ. 2417 60 ปี ราชสกุลลดาวัลย์
16   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงเงินยวง เจ้าจอมมารดายี่สุ่น 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2358 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2421 64 ปี -
17   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงเสงี่ยม เจ้าจอมมารดาจัน พ.ศ. 2358 22 มกราคม พ.ศ. 2427 70 ปี -
18   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงพงา เจ้าจอมมารดาเขียว 28 มิถุนายน พ.ศ. 2359 18 ตุลาคม พ.ศ. 2399 41 ปี -
19   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงแสงจันทร์ เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ พ.ศ. 2359 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2418 70 ปี -
20   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงนิเวศน์ เจ้าจอมมารดาอิ่ม พ.ศ. 2359 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 83 ปี -
21   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายชุมสาย
(กรมขุนราชสีหวิกรม)
เจ้าจอมมารดาเอมใหญ่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2359 24 กันยายน พ.ศ. 2411 53 ปี ราชสกุลชุมสาย
22   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง พ.ศ. 2360 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2360 ไม่ถึงปี -
23   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงสุบงกช เจ้าจอมมารดาน้อยลาว 30 สิงหาคม พ.ศ. 2360 28 ตุลาคม พ.ศ. 2425 67 ปี -
24   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์ พ.ศ. 2360 พ.ศ. 2360 ไม่ถึงปี -
25   พระองค์เจ้าหญิงเลขา เจ้าจอมมารดาบัว 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2361 30 มิถุนายน พ.ศ. 2392 32 ปี -
26   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงละม่อม
(กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร)
เจ้าจอมมารดาทรัพย์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2361 17 สิงหาคม พ.ศ. 2439 79 ปี -
27   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายเปียก เจ้าจอมมารดาเหม็น พ.ศ. 2362 พ.ศ. 2398 37 ปี ราชสกุล ปิยากร
28   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงเกศนี เจ้าจอมมารดาพึ่ง พ.ศ. 2362 5 มีนาคม พ.ศ. 2392 31 ปี -
29   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายอุไร
(กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ)
เจ้าจอมมารดาเขียว พ.ศ. 2362 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2416 55 ปี ราชสกุลอุไรพงศ์
30   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงกินรี เจ้าจอมมารดาฉิม พ.ศ. 2362 13 เมษายน พ.ศ. 2437 76 ปี -
31   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาอ่อน พ.ศ. 2362 พ.ศ. 2363 1 ปี -
32   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายอรรณพ
(กรมหมื่นอุดมรัตนราษี)
เจ้าจอมมารดาพึ่ง 10 มีนาคม พ.ศ. 2363 พ.ศ. 2409 47 ปี ราชสกุลอรรณพ
33   พระองค์เจ้าหญิงเล็ก เจ้าจอมมารดาบัว พ.ศ. 2364 พ.ศ. 2367 2 ปี -
34   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงพวงแก้ว เจ้าจอมมารดายี่สุ่น พ.ศ. 2364 พ.ศ. 2392 29 ปี -
35   พระองค์เจ้าหญิงประไพพักตร์ เจ้าจอมมารดาเล็ก พ.ศ. 2364 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2417 54 ปี -
36   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงฉวีวรรณ เจ้าจอมมารดาฉิม พ.ศ. 2365 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2429 65 ปี -
37   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาจันทร์โฉม พ.ศ. 2365 ในรัชกาลที่ 2 -
38   พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาสาดใหญ่ พ.ศ. 2365 พ.ศ. 2367 2 ปี -
ประสูติเมื่อในพระมหาเศวตฉัตร
ลำดับ พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษารวม ต้นราชสกุล
39   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายลำยอง เจ้าจอมมารดาวัน 1 มกราคม พ.ศ. 2367 ในรัชกาลที่ 4 ราชสกุลลำยอง
40   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณี เจ้าจอมมารดาอิ่ม 14 มิถุนายน พ.ศ. 2368 5 เมษายน พ.ศ. 2419 51 ปี -
41   พระองค์เจ้าหญิงนรลักษณ์ เจ้าจอมมารดาน้อยพระแสง พ.ศ. 2368 พ.ศ. 2405 38 ปี -
42   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายเฉลิมวงศ์ เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2368 พ.ศ. 2392 25 ปี -
43   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงจามรี เจ้าจอมมารดาปุก 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 22 กันยายน พ.ศ. 2432 64 ปี -
44   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงกฤษณา เจ้าจอมมารดาหุ่น 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2369 พ.ศ. 2407 39 ปี -
45   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายอมฤตย์
(กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย)
เจ้าจอมมารดาแก้ว 5 สิงหาคม พ.ศ. 2369 6 มีนาคม พ.ศ. 2413 44 ปี -
46   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายสุบรรณ
(กรมขุนภูวไนยนฤเบนทราธิบาล)
เจ้าจอมมารดาขำ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2369 12 มกราคม พ.ศ. 2419 59 ปี ราชสกุลสุบรรณ
47   พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเจ๊ก พ.ศ. 2369 พ.ศ. 2371 2 ปี -
48   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายสิงหรา
(กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ
ฑีฆชนม์เชษฐประยูร)
เจ้าจอมมารดาคล้าย 10 ธันวาคม พ.ศ. 2369 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2446 77 ปี ราชสกุลสิงหรา
49   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายชมพูนุท
(กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์)
เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2370 1 เมษายน พ.ศ. 2435 67 ปี ราชสกุลชมพูนุท
50   พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายจินดา เจ้าจอมมารดาพลับ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2370 พ.ศ. 2392 23 ปี -
51   พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงบุตรี
(กรมหลวงวรเสรฐสุดา)
ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดาอึ่ง) 17 มิถุนายน พ.ศ. 2371 1 ธันวาคม พ.ศ. 2450 80 ปี -

พระนามกรมแก้ไข

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะได้ทรงกรมจากสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นมักจะเป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติก่อนบรมราชาภิเษก ส่วนพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติภายหลังบรมราชาภิเษกนั้นจะมักจะได้โปรดเกล้า ฯ ให้ทรงกรมโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสที่ได้ทรงกรมพระองค์แรกคือ สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ พระราชธิดาที่ได้ทรงกรมพระองค์แรกคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสวยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 ได้ทรงบัญญัติคำนำพระนามพระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ และได้ใช้คำนำพระนามนี้มาจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ แทน

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

 
กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ พระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงกรมชั้นกรมหลวง (กรมหลวงอีกพระองค์เป็นพระราชธิดา)
 
กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงกรมชั้นสูงสุดในชั้นกรมพระยา

พ.ศ. 2381แก้ไข

พ.ศ. 2388แก้ไข

พ.ศ. 2394แก้ไข

พ.ศ. 2400แก้ไข

อุดมรัตนราษี - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี (26 ตุลาคม พ.ศ. 2363 - 26 มกราคม พ.ศ. 2409)

พ.ศ. 2403แก้ไข

ภูวนัยนฤเบนทราธิบาล - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล (17 ตุลาคม พ.ศ. 2369 - 12 มกราคม พ.ศ. 2427)

พ.ศ. 2404แก้ไข

พ.ศ. 2407แก้ไข

พ.ศ. 2409แก้ไข

พ.ศ. 2411แก้ไข

พ.ศ. 2439แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • ราชสกุลวงศ์ พระนามเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าในกรุงรัตนโกสินทร์. โรงพิมพ์ไทย. พ.ศ. 2463. Unknown parameter |month= ignored (help); Check date values in: |year= (help)
  • กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ:สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 2554, หน้า 229