เปิดเมนูหลัก

พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดาแก้ไข

ประสูตินอกพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
  1. พระองค์เจ้าหญิงจักรจั่น เจ้าจอมมารดาสี พ.ศ. 2328 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑
  2. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาสวน ปีมะแมนพศก พ.ศ. ๑๑๔๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
  ๓. พระองค์เจ้าชายทับ
(ร. ๓)
เจ้าจอมมารดาเรียม
ธิดาพระยานนทบุรี (จัน)
วันจันทร์ เดือน ๔ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะแมนพศก จ.ศ. ๑๑๔๙ (พ.ศ. ๒๓๓๐) วันพุธ เดือน๕ ขึ้น ๑ ค่ำปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๒๑๓ ๖๕ ปี
  ๔. พระองค์เจ้าหญิงลำภู เจ้าจอมมารดาสวน
วันพุธ เดือน ๔ ปีระกาเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑ วันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๒๐๘ ในสมัย ร. ๓ ๕๘ ปี
  ๕. พระองค์เจ้าหญิงทับทิม เจ้าจอมมารดาแจ่มใหญ่ วันพฤหัสบดี เดือน ๕ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๑๕๑ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ -
  ๖. พระองค์เจ้าหญิงยี่สุ่น เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่
วันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีจอเอกศก จ.ศ. ๑๑๕๑ วันอังคาร เดือน ๑๐ ขึ้น ๙ ค่ำ ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๒๓๑ ในสมัย ร. ๕ ๘๑ ปี
  ๗. พระองค์เจ้าหญิงป้อม เจ้าจอมมารดาเรียม
วันพฤหัสบดี เดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๑๕๒ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕ ในสมัย ร. ๑ ๓ ปี
  ๘. พระองค์เจ้าชายกล้วยไม้ เจ้าจอมมารดาสวน วันเสาร์ เดือน แรม ๑๑ ค่ำ ปีกุนตรีศก จ.ศ.๑๑๕๓ วันพฤหัสบดี เดือน ๕ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะตรีศก จ.ศ. ๑๑๙๓ ในสมัย ร. ๓ ๔๑ ปี
  ๙. พระองค์เจ้าหญิงบุบผา เจ้าจอมมารดาสี
วันจันทร์ เดือน ๗ ปีกุนตรีศก จ.ศ. ๑๑๕๓ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ ในสมัย ร. ๒ ๓๑ ปี
  ๑๐. พระองค์เจ้าหญิงวงศ์ เจ้าจอมมารดาศิลา
ธิดาท่านขรัวยายฟักทอง
วันอังคาร เดือน ๘ ปีกุนตรีศก จ.ศ.๑๑๕๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
  ๑๑. พระองค์เจ้าหญิงปุก เจ้าจอมมารดาสั้น วันพุธ เดือน ๑๒ แรม ๒ ค่ำ ปีชวดจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๕ ในสมัน ร. ๕ ๘๑ ปี
  ๑๒. พระองค์เจ้าชายดำ เจ้าจอมมารดาเรียม
เดือน ๔ ปีชวด จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๕๔ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ.๑๑๕๕ ในสมัย ร. ๑ ๑ ปี
  ๑๓. พระองค์เจ้าชายกุสุมา เจ้าจอมมารดากรุด วันศุกร์ เดือน ๕ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๔ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๑๔. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารม่วงใหญ่ เดือน ๖ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
  ๑๕. พระองค์เจ้าชายมั่ง เจ้าจอมมารดานิ่ม
ธิดาเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
วันเสาร์ เดือน ๗ ขึ้น ๒ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕ วันอาทิตย์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๒๒๑ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ๖๗ ปี
  ๑๖. พระองค์เจ้าหญิงส้มจีน เจ้าจอมมารเกด วันศุกร์ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๑๕๕ วันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑๐ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก ในสมัย ร. ๔ ๗๒ ปี
  ๑๗. พระองค์เจ้าชายพนมวัน เจ้าจอมมารดาศิลา วันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีขาลฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖ วันจันทร์ เดือน ๕ แรม ๘ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ.๑๒๑๘ ในสมัย ร. ๔ ๖๒ ปี
  ๑๘. พระองค์เจ้าหญิงหรุ่น เจ้าจอมมารสวน วันอังคาร เดือน ๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีเถาะสัปศก จ.ศ. ๑๑๕๗ สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. ๓ ๓๘ ปี (พ.ศ. ๒๔๑๙-๒๔๕๖)
  ๑๙. พระองค์เจ้าหญิงใย เจ้าจอมมารดาอิน วันอาทิตย์ เดือน ๙ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๑๕๗ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ ในสมัย ร. ๔ ๖๘ ปี
  ๒๐. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก เดือนอ้าย ปีเถาะสัปตศก จ.ศ. ๑๑๕๗ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๒๑. พระองค์เจ้าหญิงพลับ เจ้าจอมมารดาสวน วันอาทิตย์ เดือน ๕ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๑๕๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ valign = "top"
  ๒๒. พระองค์เจ้าชายกุญชร เจ้าจอมมารดาศิลา วันพุธ เดือน๖ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ.๑๑๖๐ วันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๑๓ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ ในสมัย ร. ๔ ๖๕ ปี
  ๒๓. พระองค์เจ้าหญิงสังวาล เจ้าจอมมารดาทรัพย์ เดือน ๘ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๖๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๒๔. พระองค์เจ้าชายเนตร เจ้าจอมมารดาปราง
ธิดาขรัวตาบุญเกิดและขรัวยายทองอิน
เดือน ๙ ปีมะเมียสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๖๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
  ๒๕. พระองค์เจ้าชายโคมเพ็ชร เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก เดือน ๖ ปีมะเมียเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
  ๒๖. พระองค์เจ้าชายเรณู เจ้าจอมมารดาบุนนาค เดือน ๘ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๒๗. พระองค์เจ้าชายอำไพ เจ้าจอมมารดาทองอยู่ เดือน ๙ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๒๘. พระองค์เจ้าชายอัมพร เจ้าจอมมารดาม่วงซอ เดือน ๙ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
  ๒๙. พระองค์เจ้าหญิงสุกรม เจ้าจอมมารดาสั้น วันศุกร์ เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑) สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
  ๓๐. พระองค์เจ้าชายเนียม เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่ วันเสาร์ เดือน ๕ แรม ๓ ค่ำ ปีวอกเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๒ ปีวอกฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ ในสมัย ร. ๒ ๒๖
  ๓๑. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาสวน
เดือน ๖ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. ๓ -
  ๓๒. พระองค์เจ้าหญิงน้อย เจ้าจอมมารดาสวน เดือน ๑๒ ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. ๓ -
  ๓๓. พระองค์เจ้าหญิงประภา เจ้าจอมมารดาบุญมา เดือนอ้าย ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๓๔. พระองค์เจ้าชายขัตติยวงศ์ เจ้าจอมมารดาน้อย
ปีวอกโทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
  ๓๕. พระองค์เจ้าชายทินกร เจ้าจอมมารดาศิลา
วันอาทิตย์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓ วันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑ ค่ำปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘ ในสมัย ร. ๔ ๕๖ ปี
  ๓๖. พระองค์เจ้าหญิงรสคนธ์ เจ้าจอมมารดาทรัพย์ วันอาทิตย์เดือนอ้าย ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๓๗. เจ้าฟ้าชาย สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
วันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๔ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
  ๓๘. พระองค์เจ้าชายไพฑูรย์ เจ้าจอมมารดาทิม
ธิดานายเอม
ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐ ในสมัย ร. ๓ -
  ๓๙. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕ ในสมัย ร. ๑ ๒ ปี
  ๔๐. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาร้อยระนาด ปีจอจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
  ๔๑. พระองค์เจ้าชายโต เจ้าจอมมารดาเลี้ยง
วันอังคาร เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕ วันพุธ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ ในสมัย ร. ๔ ๕๙ ปี
  ๔๒. พระองค์เจ้าหญิงอินทนิล เจ้าจอมมารดาศิลา
วันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๑๖๖ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ในสมัย ร. ๕ ๖๙ ปี
  ๔๓. เจ้าฟ้ามงกุฎ (ร.4) สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีชวดฉศก จ.ศ. ๑๑๖๖ วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ ๖๕ พรรษา
  ๔๔. พระองค์เจ้าชายกลาง เจ้าจอมมารดาน้อยระนาด
วันเสาร์ เดือน ๓ แรม ๑๒ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๑๖๗ วันอังคาร เดือน ๔ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ ในสมัย ร. ๕ ๗๓ ปี
  ๔๕. พระองค์เจ้าชายชุมแสง เจ้าจอมมารดาทิม
วันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีขาล สัปตศก จ.ศ. ๑๑๖๗ วันจันทร์ เดือน ๘ บูรพาสาฒ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ ในสมัย ร. ๔ ๕๖ ปี
  ๔๖. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่
ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๑๖๘ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ภายหลังประสูติได้ ๓ วัน ๓ วัน
  ๔๗. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาพะวา
ธิดาพระสาครบุรีและขรัวยายลิ้ม
ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๑๖๘ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ในวันประสูติ -
ประสูติเมื่อเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
  ๔๘. พระองค์เจ้าหญิงสายสมร เจ้าจอมมารดาเลี้ยง
วันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๒ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๓ ในสมัย ร. ๕ ๖๔ ปี
  ๔๙. พระองค์เจ้าชายนวม เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่
วันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๒ ค่ำ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ วันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเมียโทศก ในสมัย ร. ๕ ๖๓ ปี
  ๕๐. เจ้าฟ้าจุฑามณี สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
วันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีวอกฉสก จ.ศ. ๑๑๗๐ วันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๖ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๑๒๗ ในสมัย ร. ๔ ๕๘ พรรษา
  ๕๑. พระองค์เจ้าชายมรกฎ เจ้าจอมมารดาทองดี
ธิดาเจ้าพระยาธรรมาฯ (สด)
วันพุธ เดือนยี่ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
  ๕๒. พระองค์เจ้าชายขัตติยา เจ้าจอมมารดาพะวา
วันเสาร์ เดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๑๗๑ ปีระกาเบญจศก จ.ศ.๑๒๓๕ ในสมัย ร. ๕ ๖๕ ปี
  ๕๓. พระองค์เจ้าหญิงดวงจันทร์ เจ้าจอมมารดากล่ำ
ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๑๗๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
  ๕๔. พระองค์เจ้าหญิงนิ่มนวล เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์ใหญ่
ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๕๕. พระองค์เจ้าหญิง (แฝด) เจ้าจอมมารดาหนูจีน
ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ๖ วัน
  ๕๖. พระองค์เจ้าหญิง (แฝด) เจ้าจอมมารดาหนูจีน
ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ๗ วัน
  ๕๗. พระองค์เจ้าชายนิลรัตน เจ้าจอมมารดาพิม
วันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๘ ค่ำ ปีมะแมตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ วันพุธ เดือน ๑๑ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ.๑๒๒๙ ในสมัย ร. ๔ ๕๗ ปี
  ๕๘. พระองค์เจ้าชายอรุณวงศ์ เจ้าจอมมารดาเอม
ธิดาพระยารัตนจักร (หงส์ทอง)
วันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม ๖ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔ วันศุกร์ เดือน ๘ อุตราสา แรม ๔ ค่ำ ปีชวดสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐ ในสมัย ร. ๕ ๗๖ ปี
  ๕๙. พระองค์เจ้าชายกปิตถา เจ้าจอมมารดาอัมพา
ธิดาพระยาอินทรอากร
วันอังคาร เดือน ๕ แรม ๑ ค่ำ ปีจอ จ.ศ.๑๑๗๖ ยังเป็นเบญจศก วันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๗ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ในสมัย ร. ๕ ๕๙ ปี
  ๖๐. เจ้าฟ้าชายอาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันศุกร์ เดือน ๕ แรม ๗ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ ปีวอกสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐ ในสมัย ร. ๓ -
  ๖๑. พระองค์เจ้าชายปราโมช เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันอังคาร เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ วันพฤหัสบดี เดือน ๘ บุรพสาฒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีวอกจัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ในสมัย ร. ๕ ๕๗ ปี
  ๖๒. พระองค์เจ้าหญิงพันแสง เจ้าจอมมารดานวล
วันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๖๓. พระองค์เจ้าชายเน่า เจ้าจอมมารดาพุ่ม
เดือน ๑๒ ปีฉลูนพศก จ.ศ.๑๑๗๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
  ๖๔. พระองค์เจ้าชายเกยูร เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันอังคาร เดือน ๘ แรม ๔ ค่ำ ปีขาลสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
  ๖๕. เจ้าฟ้าชายกลาง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีเถาะเอกศก จ.ศ.๑๑๘๑ วันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ ในสมัย ร. ๕ ๖๗ ปี
  ๖๖. พระองค์เจ้าหญิงโสภา เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์
วันอังคาร เดือน ๙ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ ในสมัย ร. ๒ ๒ ปี
  ๖๗. เจ้าฟ้าหญิง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันพุธ เดือน ๔ แรม ๓ ค่ำ ปีมะโรงโทศก จ.ศ.๑๑๘๒ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
  ๖๘. พระองค์เจ้าหญิงกัณฐา เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ ปีจอโทศก จ.ศ. ๑๒๑๒ ในสมัย ร. ๓ ๓๐ ปี
  ๖๙. เจ้าฟ้าชายปิ๋ว สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะแมจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ ปีชวดโทศก จ.ศ.๑๒๐๒ ในสมัย ร. ๓ ๑๙ ปี
  ๗๐. พระองค์เจ้าหญิงมารยาตร เจ้าจอมมารดาแย้ม
ธิดาพระยาไกดรเพ็ชรรัตน์สงคราม (ทองดี)
วันอาทิตย์ เดือน ๓แรม ๗ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
  ๗๑. พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณี เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๑๘๕ ในสมัย ร. ๒ ๒ ปี
  ๗๒. พระองค์เจ้าหญิงแม้นเขียน เจ้าจอมมารดาลูกจันทรืเล็ก
ธิดาเจ้าสุก ชาวหลวงพระบาง
วันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะแมเบญจศก จ.ศ. ๑๑๘๕ วันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ำ ปีฉลูเบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ ในสมัย ร. ๖ ๙๐ ปี
  ๗๓. พระองค์เจ้าหญิงกนิษฐน้อยนารี เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีวอกฉกศ จ.ศ. ๑๑๘๖ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -

พระนามกรมแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสิ้น 73 พระองค์ แต่มีพระเจ้าลูกยาเธอ 18 พระองค์ได้ทรงกรมโดยรัชกาลที่ 2 มีบางพระองค์ที่ทรงกรมโดยรัชกาลที่ 3 มีดังต่อไปนี้

การตั้งกรมพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2แก้ไข

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่จะได้ทรงกรมจากสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นมักจะเป็นพระราชโอรสที่ประสูติก่อนบรมราชาภิเษก ส่วนพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติภายหลังบรมราชาภิเษกนั้นจะมักจะได้โปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรมโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2 ที่ทรงกรมมี 21 พระองค์ โดยได้ทรงกรมรัชกาลที่ 2 มี 18 พระองค์ และได้ทรงกรมในรัชกาลที่ 3 อีก 3 พระองค์

พระนามทรงกรมแก้ไข

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

 
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์แรกที่ได้ทรงกรม
 
กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์สุดท้ายที่ได้ทรงกรม
 
กรมพระยาเดชาดิศร พระราชโอรสหนึ่งพระองค์ในสองพระองค์ที่ได้ทรงกรมชั้นกรมพระยา (อีกพระองค์คือกรมพระยาบำราบปรปักษ์)
 
กรมหลวงวรศักดาพิศาล พระราชโอรสพระองค์สุดท้ายในระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ได้ทรงกรมชั้นกรมหลวง

พ.ศ. 2356แก้ไข

พ.ศ. 2363แก้ไข

พ.ศ. 2365แก้ไข

พ.ศ. 2367แก้ไข

พ.ศ. 2372แก้ไข

พ.ศ. 2375แก้ไข

พ.ศ. 2379แก้ไข

พ.ศ. 2385แก้ไข

พ.ศ. 2394แก้ไข

พ.ศ. 2410แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ:สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 2554, หน้า 229

ดูเพิ่มแก้ไข