พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระมเหสี และ เจ้าจอมมารดา รวมทั้งสิ้น 37 และพระองค์ยังมีพระราชโอรส-ธิดา ทั้งหมดรวม 73 พระองค์

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดาแก้ไข

ประสูตินอกพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
  1. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงจักรจั่น เจ้าจอมมารดาสี พ.ศ. 2328 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑
  2. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาสวน พ.ศ. 2329 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
  ๓. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายทับ
(รัชกาลที่ 3)
เจ้าจอมมารดาเรียม
ธิดาพระยานนทบุรี (จัน)
31 มีนาคม พ.ศ. 2330 2 เมษายน พ.ศ. 2394 64 ปี
  ๔. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงลำภู
(กรมขุนกัลยาสุนทร)
เจ้าจอมมารดาสวน
พ.ศ. 2332 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2389 58 ปี
  ๕. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงทับทิม เจ้าจอมมารดาแจ่มใหญ่ พ.ศ. 2332 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ -
  ๖. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงยี่สุ่น เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่
22 มีนาคม พ.ศ. 2332 14 กันยายน พ.ศ. 2412 81 ปี
  ๗. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงป้อม เจ้าจอมมารดาเรียม
22 มกราคม พ.ศ. 2333 พ.ศ. 2336 3 ปี
  ๘. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายกล้วยไม้
(กรมหมื่นสุนทรธิบดี)
เจ้าจอมมารดาสวน 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 24 มีนาคม พ.ศ. 2374 39 ปี
  ๙. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงบุบผา เจ้าจอมมารดาสี
พ.ศ. 2334 พ.ศ. 2364 31 ปี
  ๑๐. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงวงศ์ เจ้าจอมมารดาศิลา
ธิดาท่านขรัวยายฟักทอง
พ.ศ. 2334 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
  ๑๑. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงปุก เจ้าจอมมารดาสั้น 31 ตุลาคม พ.ศ. 2335 11 สิงหาคม พ.ศ. 2416 81 ปี
  ๑๒. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายดำ เจ้าจอมมารดาเรียม
พ.ศ. 2335 พ.ศ. 2336 1 ปี
  ๑๓. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายกุสุมา
(กรมหมื่นเสพสุนทร)
เจ้าจอมมารดากรุด 15 มีนาคม พ.ศ. 2335 23 สิงหาคม พ.ศ. 2385 50 ปี
  ๑๔. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารม่วงใหญ่ พ.ศ. 2336 สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
  ๑๕. พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายมั่ง
(กรมพระยาเดชาดิศร)
เจ้าจอมมารดานิ่ม
ธิดาเจ้าพระยาพระคลัง (หน)
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2336 4 กันยายน พ.ศ. 2402 67 ปี
  ๑๖. พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงส้มจีน เจ้าจอมมารเกด 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2336 13 สิงหาคม พ.ศ. 2408 72 ปี
  ๑๗. พระองค์เจ้าชายพนมวัน เจ้าจอมมารดาศิลา วันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีขาล ฉศก จ.ศ. ๑๑๕๖ วันจันทร์ เดือน ๕ แรม ๘ ค่ำ ปีมะโรง อัฐศก จ.ศ.๑๒๑๘ ในสมัย ร. ๔ ๖๒ ปี
  ๑๘. พระองค์เจ้าหญิงหรุ่น เจ้าจอมมารสวน วันอังคาร เดือน ๙ ขึ้น ๕ ค่ำ ปีเถาะ สัปศก จ.ศ. ๑๑๕๗ สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. ๓ ๓๘ ปี (พ.ศ. ๒๔๑๙-๒๔๕๖)
  ๑๙. พระองค์เจ้าหญิงใย เจ้าจอมมารดาอิน วันอาทิตย์ เดือน ๙ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ สัปตศก จ.ศ. ๑๑๕๗ ปีกุน เบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ ในสมัย ร. ๔ ๖๘ ปี
  ๒๐. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก เดือนอ้าย ปีเถาะ สัปตศก จ.ศ. ๑๑๕๗ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๒๑. พระองค์เจ้าหญิงพลับ เจ้าจอมมารดาสวน วันอาทิตย์ เดือน ๕ ปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๑๕๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ valign = "top"
  ๒๒. พระองค์เจ้าชายกุญชร เจ้าจอมมารดาศิลา วันพุธ เดือน ๖ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จ.ศ.๑๑๖๐ วันพฤหัสบดี เดือน ๕ แรม ๑๓ค่ำ ปีกุน เบญจศก จ.ศ. ๑๒๒๕ ในสมัย ร. ๔ ๖๕ ปี
  ๒๓. พระองค์เจ้าหญิงสังวาล เจ้าจอมมารดาทรัพย์ เดือน ๘ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๖๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๒๔. พระองค์เจ้าชายเนตร เจ้าจอมมารดาปราง
ธิดาขรัวตาบุญเกิดและขรัวยายทองอิน
เดือน ๙ ปีมะเมีย สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๖๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
  ๒๕. พระองค์เจ้าชายโคมเพ็ชร เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก เดือน ๖ ปีมะเมีย เอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
  ๒๖. พระองค์เจ้าชายเรณู เจ้าจอมมารดาบุนนาค เดือน ๘ ปีมะแม เอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๒๗. พระองค์เจ้าชายอำไพ เจ้าจอมมารดาทองอยู่ เดือน ๙ ปีมะแม เอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๒๘. พระองค์เจ้าชายอัมพร เจ้าจอมมารดาม่วงซอ เดือน ๙ ปีมะแม เอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
  ๒๙. พระองค์เจ้าหญิงสุกรม เจ้าจอมมารดาสั้น วันศุกร์ เดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะแม เอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑) สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
  ๓๐. พระองค์เจ้าชายเนียม เจ้าจอมมารดาเหมใหญ่ วันเสาร์ เดือน ๕ แรม ๓ ค่ำ ปีวอกเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๒ ปีวอก ฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ ในสมัย ร. ๒ ๒๖
  ๓๑. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาสวน
เดือน ๖ ปีวอก โทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. ๓ -
  ๓๒. พระองค์เจ้าหญิงน้อย เจ้าจอมมารดาสวน เดือน ๑๒ ปีวอก โทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัย ร. ๓ -
  ๓๓. พระองค์เจ้าหญิงประภา เจ้าจอมมารดาบุญมา เดือนอ้าย ปีวอก โทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๓๔. พระองค์เจ้าชายขัตติยวงศ์ เจ้าจอมมารดาน้อย
ปีวอก โทศก จ.ศ. ๑๑๖๒ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
  ๓๕. พระองค์เจ้าชายทินกร เจ้าจอมมารดาศิลา
วันอาทิตย์ เดือน ๗ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีระกา ตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓ วันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑ ค่ำปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๒๑๘ ในสมัย ร. ๔ ๕๖ ปี
  ๓๖. พระองค์เจ้าหญิงรสคนธ์ เจ้าจอมมารดาทรัพย์ วันอาทิตย์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีระกา ตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๓๗. เจ้าฟ้าชาย สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
วันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๔ ค่ำ ปีระกาตรีศก จ.ศ. ๑๑๖๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
  ๓๘. พระองค์เจ้าชายไพฑูรย์ เจ้าจอมมารดาทิม
ธิดานายเอม
ปีจอ จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔ ปีวอก สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐ ในสมัย ร. ๓ -
  ๓๙. พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเหมเล็ก ปีจอ จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔ ปีกุน เบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕ ในสมัย ร. ๑ ๒ ปี
  ๔๐. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาร้อยระนาด ปีจอ จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๖๔ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ -
  ๔๑. พระองค์เจ้าชายโต เจ้าจอมมารดาเลี้ยง
วันอังคาร เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีกุน เบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕ วันพุธ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีระกา ตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ ในสมัย ร. ๔ ๕๙ ปี
  ๔๒. พระองค์เจ้าหญิงอินทนิล เจ้าจอมมารดาศิลา
วันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีชวด ฉศก จ.ศ. ๑๑๖๖ ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ในสมัย ร. ๕ ๖๙ ปี
  ๔๓. เจ้าฟ้ามงกุฎ (ร.4) สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีชวด ฉศก จ.ศ. ๑๑๖๖ วันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๓๐ ๖๕ พรรษา
  ๔๔. พระองค์เจ้าชายกลาง เจ้าจอมมารดาน้อยระนาด
วันเสาร์ เดือน ๓ แรม ๑๒ค่ำ ปีฉลู สัปตศก จ.ศ. ๑๑๖๗ วันอังคาร เดือน ๔ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีชวดอัฐศก จ.ศ. ๑๒๓๘ ในสมัย ร. ๕ ๗๓ ปี
  ๔๕. พระองค์เจ้าชายชุมแสง เจ้าจอมมารดาทิม
วันเสาร์ เดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีขาล สัปตศก จ.ศ. ๑๑๖๗ วันจันทร์ เดือน ๘ บูรพาสาฒ ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีระกา ตรีศก จ.ศ. ๑๒๒๓ ในสมัย ร. ๔ ๕๖ ปี
  ๔๖. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่
ปีขาล อัฐศก จ.ศ. ๑๑๖๘ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ภายหลังประสูติได้ ๓ วัน ๓ วัน
  ๔๗. พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาพะวา
ธิดาพระสาครบุรีและขรัวยายลิ้ม
ปีขาล อัฐศก จ.ศ. ๑๑๖๘ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑ ในวันประสูติ -
ประสูติเมื่อเป็นกรมพระราชวังบวรสถานมงคล
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
  ๔๘. พระองค์เจ้าหญิงสายสมร เจ้าจอมมารดาเลี้ยง
วันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๒ ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. ๑๒๓๓ ในสมัย ร. ๕ ๖๔ ปี
  ๔๙. พระองค์เจ้าชายนวม เจ้าจอมมารดาปรางใหญ่
วันเสาร์ เดือน ๘ แรม ๒ ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ วันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเมียโทศก ในสมัย ร. ๕ ๖๓ ปี
  ๕๐. เจ้าฟ้าจุฑามณี สมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
วันจันทร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีวอก ฉศก จ.ศ. ๑๑๗๐ วันอาทิตย์ เดือนยี่ แรม ๖ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๑๒๗ ในสมัย ร. ๔ ๕๘ พรรษา
  ๕๑. พระองค์เจ้าชายมรกฎ เจ้าจอมมารดาทองดี
ธิดาเจ้าพระยาธรรมาฯ (สด)
วันพุธ เดือนยี่ ปีมะโรงสัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๗๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
ประสูติในพระมหาเศวตฉัตร
พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
  ๕๒. พระองค์เจ้าชายขัตติยา เจ้าจอมมารดาพะวา
วันเสาร์ เดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ำ ปีมะเส็ง เอกศก จ.ศ. ๑๑๗๑ ปีระกา เบญจศก จ.ศ.๑๒๓๕ ในสมัย ร. ๕ ๖๕ ปี
  ๕๓. พระองค์เจ้าหญิงดวงจันทร์ เจ้าจอมมารดากล่ำ
ปีมะเส็ง เอกศก จ.ศ. ๑๑๗๑ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
  ๕๔. พระองค์เจ้าหญิงนิ่มนวล เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์ใหญ่
ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๕๕. พระองค์เจ้าหญิง (แฝด) เจ้าจอมมารดาหนูจีน
ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ๖ วัน
  ๕๖. พระองค์เจ้าหญิง (แฝด) เจ้าจอมมารดาหนูจีน
ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ ๗ วัน
  ๕๗. พระองค์เจ้าชายนิลรัตน เจ้าจอมมารดาพิม
วันจันทร์ เดือน ๙ แรม ๘ ค่ำ ปีมะแม ตรีศก จ.ศ. ๑๑๗๓ วันพุธ เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๑ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ. ๑๒๒๙ ในสมัย ร. ๔ ๕๗ ปี
  ๕๘. พระองค์เจ้าชายอรุณวงศ์ เจ้าจอมมารดาเอม
ธิดาพระยารัตนจักร (หงส์ทอง)
วันอาทิตย์ เดือน ๗ แรม ๖ ค่ำ ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๗๔ วันศุกร์ เดือน ๘ อุตราสา แรม ๔ ค่ำ ปีชวด สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๕๐ ในสมัย ร. ๕ ๗๖ ปี
  ๕๙. พระองค์เจ้าชายกปิตถา เจ้าจอมมารดาอัมพา
ธิดาพระยาอินทรอากร
วันอังคาร เดือน ๕ แรม ๑ ค่ำ ปีจอ จ.ศ.๑๑๗๖ ยังเป็นเบญจศก วันอาทิตย์ เดือนอ้าย แรม ๗ ค่ำ ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ในสมัย ร. ๕ ๕๙ ปี
  ๖๐. เจ้าฟ้าชายอาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันศุกร์ เดือน ๕ แรม ๗ ค่ำ ปีชวด อัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ ปีวอก สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๒๑๐ ในสมัย ร. ๓ -
  ๖๑. พระองค์เจ้าชายปราโมช เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันอังคาร เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีชวด อัฐศก จ.ศ. ๑๑๗๘ วันพฤหัสบดี เดือน ๘ บุรพสาฒ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีวอก จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๓๔ ในสมัย ร. ๕ ๕๗ ปี
  ๖๒. พระองค์เจ้าหญิงพันแสง เจ้าจอมมารดานวล
วันพฤหัสบดี เดือน ๑๐ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๗๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -
  ๖๓. พระองค์เจ้าชายเน่า เจ้าจอมมารดาพุ่ม
เดือน ๑๒ ปีฉลู นพศก จ.ศ. ๑๑๗๙ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
  ๖๔. พระองค์เจ้าชายเกยูร เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันอังคาร เดือน ๘ แรม ๔ ค่ำ ปีขาล สัมฤทธิศก จ.ศ. ๑๑๘๐ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
  ๖๕. เจ้าฟ้าชายกลาง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีเถาะ เอกศก จ.ศ.๑๑๘๑ วันพุธ เดือน ๑๐ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีจออัฐศก จ.ศ. ๑๒๔๘ ในสมัย ร. ๕ ๖๗ ปี
  ๖๖. พระองค์เจ้าหญิงโสภา เจ้าจอมมารดาลูกจันทร์
วันอังคาร เดือน ๙ ปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๘๒ ปีมะเส็ง ตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ ในสมัย ร. ๒ ๒ ปี
  ๖๗. เจ้าฟ้าหญิง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันพุธ เดือน ๔ แรม ๓ ค่ำ ปีมะโรง โทศก จ.ศ. ๑๑๘๒ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๒ -
  ๖๘. พระองค์เจ้าหญิงกัณฐา เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันเสาร์ เดือน ๖ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีมะเส็ง ตรีศก จ.ศ. ๑๑๘๓ ปีจอ โทศก จ.ศ. ๑๒๑๒ ในสมัย ร. ๓ ๓๐ ปี
  ๖๙. เจ้าฟ้าชายปิ๋ว สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
วันศุกร์ เดือน ๖ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะแม จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ ปีชวด โทศก จ.ศ.๑๒๐๒ ในสมัย ร. ๓ ๑๙ ปี
  ๗๐. พระองค์เจ้าหญิงมารยาตร เจ้าจอมมารดาแย้ม
ธิดาพระยาไกดรเพ็ชรรัตน์สงคราม (ทองดี)
วันอาทิตย์ เดือน ๓ แรม ๗ ค่ำ ปีมะเมีย จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๔ -
  ๗๑. พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณี เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีมะเมีย จัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ ปีมะแม เบญจศก จ.ศ. ๑๑๘๕ ในสมัย ร. ๒ ๒ ปี
  ๗๒. พระองค์เจ้าหญิงแม้นเขียน เจ้าจอมมารดาลูกจันทรืเล็ก
ธิดาเจ้าสุก ชาวหลวงพระบาง
วันจันทร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะแม เบญจศก จ.ศ. ๑๑๘๕ วันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๑๔ ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จ.ศ. ๑๒๗๕ ในสมัย ร. ๖ ๙๐ ปี
  ๗๓. พระองค์เจ้าหญิงกนิษฐน้อยนารี เจ้าจอมมารดาอัมพา
วันเสาร์ เดือน ๓ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีวอก ฉศก จ.ศ. ๑๑๘๖ สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓ -

พระนามกรมแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มีพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอทั้งสิ้น 73 พระองค์ แต่มีพระเจ้าลูกยาเธอ 18 พระองค์ได้ทรงกรมโดยรัชกาลที่ 2 มีบางพระองค์ที่ทรงกรมโดยรัชกาลที่ 3 มีดังต่อไปนี้

การตั้งกรมพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2แก้ไข

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่จะได้ทรงกรมจากสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นมักจะเป็นพระราชโอรสที่ประสูติก่อนบรมราชาภิเษก ส่วนพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติภายหลังบรมราชาภิเษกนั้นจะมักจะได้โปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรมโดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 2 ที่ทรงกรมมี 21 พระองค์ โดยได้ทรงกรมรัชกาลที่ 2 มี 18 พระองค์ และได้ทรงกรมในรัชกาลที่ 3 อีก 3 พระองค์

พระนามทรงกรมแก้ไข

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

 
กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์แรกที่ได้ทรงกรม
 
กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยพระองค์สุดท้ายที่ได้ทรงกรม
 
กรมพระยาเดชาดิศร พระราชโอรสหนึ่งพระองค์ในสองพระองค์ที่ได้ทรงกรมชั้นกรมพระยา (อีกพระองค์คือกรมพระยาบำราบปรปักษ์)
 
กรมหลวงวรศักดาพิศาล พระราชโอรสพระองค์สุดท้ายในระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ได้ทรงกรมชั้นกรมหลวง

พ.ศ. 2356แก้ไข

พ.ศ. 2363แก้ไข

พ.ศ. 2365แก้ไข

พ.ศ. 2367แก้ไข

พ.ศ. 2372แก้ไข

พ.ศ. 2375แก้ไข

พ.ศ. 2379แก้ไข

พ.ศ. 2385แก้ไข

พ.ศ. 2394แก้ไข

พ.ศ. 2410แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  • กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ:สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 2554, หน้า 229

ดูเพิ่มแก้ไข