สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ (19 เมษายน พ.ศ. 2359 - พ.ศ. 2391) ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน 5 แรม 7 ค่ำ ปีชวด อัฐศก จ.ศ. 1178 ตรงกับวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2359 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี ทรงกำกับกรมพระคชบาลในรัชกาลที่ 3 สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 เมื่อปีวอก จุลศักราช 1210 ตรงกับปี พ.ศ. 2391 พระชันษา 33 ปี พระองค์เป็นต้นราชสกุลอาภรณ์กุล

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์

พระนาม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์
ฐานันดรศักดิ์ เจ้าฟ้าชั้นเอก
ราชวงศ์ ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 19 เมษายน พ.ศ. 2359
สิ้นพระชนม์ พ.ศ. 2391
พระบิดา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระมารดา สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี

พระโอรส-พระธิดาแก้ไข

 • หม่อมเจ้าชายใหญ่ อาภรณ์กุล
 • หม่อมเจ้าชายวงศ์ อาภรณ์กุล (ประสูติ พ.ศ. 2384)
 • หม่อมเจ้าชายเป๋า อาภรณ์กุล (ประสูติ พ.ศ. 2385 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2421)
 • หม่อมเจ้าชายเนตร อาภรณ์กุล (ประสูติเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2388 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2456)
 • หม่อมเจ้าชายเผือก อาภรณ์กุล (ประสูติ พ.ศ. 2388 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2449 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ)
 • หม่อมเจ้าชายข้อ อาภรณ์กุล
 • หม่อมเจ้าชายหนูเล็ก อาภรณ์กุล
 • หม่อมเจ้าหญิงแหวว อาภรณ์กุล
 • หม่อมเจ้าหญิงหนู อาภรณ์กุล

พระเกียรติยศแก้ไข

พระอิสริยยศแก้ไข

 • สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ (19 เมษายน พ.ศ. 2359 - 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367)
 • สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ (21 กรกฎาคม พ.ศ. 2367 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 - ปัจจุบัน)

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 • บรรเจิด อินทุจันทร์ยง. ราชสกุลพระบรมราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : องค์การค้าของคุรุสภา, พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539. หน้า หน้าที่. ISBN 974-005-650-8