พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ในส่วนนี้จะเป็นรายพระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี

      ยังทรงพระชนม์

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดาแก้ไข

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระภรรยาเจ้า 9 พระองค์ และมีพระสนม 144 คน รวม 153 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระราชโอรส 32 พระองค์ มีพระราชธิดา 44 พระองค์ และมีพระราชบุตรที่ตก 21 พระองค์ รวม 97 พระองค์ ได้แก่

ประสูตินอกเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผ่องประไพ ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์แข 19 ธันวาคม พ.ศ. 2410[1] 11 มีนาคม พ.ศ. 2485 74 ปี 72 วัน
2 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี ญ. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ) 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2411 26 ตุลาคม พ.ศ. 2447 36 ปี 94 วัน
ประสูติในเศวตฉัตร
ลำดับ พระรูป เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
3 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศรวงศ์วรราชกุมาร ช. เจ้าจอมมารดาแสง 4 กันยายน พ.ศ. 2413 5 มิถุนายน พ.ศ. 2415 1 ปี 274 วัน
4 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี ญ. เจ้าจอมมารดาสุด 12 มิถุนายน พ.ศ. 2415[1] 18 สิงหาคม พ.ศ. 2469 54 ปี 67 วัน
5 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า ช. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2415 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
6 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัจฉรพรรณีรัชกัญญา ญ. เจ้าจอมมารดาตลับ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2415 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453 38 ปี 131 วัน
7 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี ญ. เจ้าจอมมารดามรกฏ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2415[1] 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2473 57 ปี 165 วัน
8 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์ ญ. พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ 15 เมษายน พ.ศ. 2416 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2448 31 ปี 312 วัน
9 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์ย้อย 27 เมษายน พ.ศ. 2416[1] 26 มกราคม พ.ศ. 2479[2] 62 ปี 274 วัน
10 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุวพักตร์วิไลยพรรณ ญ. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ) 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2416[1] 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 57 ปี 89 วัน
11 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล กรมขุนสวรรคโลกลักษณวดี ญ. พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา 4 มิถุนายน พ.ศ. 2416 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2452 36 ปี 29 วัน
12 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ ช. เจ้าจอมมารดาอ่วม 8 มิถุนายน พ.ศ. 2417[1] 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2474 56 ปี 353 วัน
13 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภางค์นิพัทธพงศ์ ช. เจ้าจอมมารดาแสง 8 สิงหาคม พ.ศ. 2417 17 กันยายน พ.ศ. 2419 2 ปี 40 วัน
14 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ช. เจ้าจอมมารดาตลับ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2417 7 สิงหาคม พ.ศ. 2463 45 ปี 290 วัน
15 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี ช. เจ้าจอมมารดาแช่ม 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2418 9 ธันวาคม พ.ศ. 2462 44 ปี 196 วัน
16 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาเจิม ตกเมื่อ พ.ศ. 2418
17 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัณฑรวรรณวโรภาษ ญ. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ) 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2418 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2434 15 ปี 171 วัน
18 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช ช. เจ้าจอมมารดาทับทิม 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2419 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457 37 ปี 89 วัน
19  

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภัทรายุวดี

ญ. เจ้าจอมมารดาแสง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2419 30 กันยายน พ.ศ. 2456 36 ปี 300 วัน
20 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ญ. สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 14 กันยายน พ.ศ. 2420 2 มกราคม พ.ศ. 2466 45 ปี 141 วัน
21 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร   ช. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 27 มิถุนายน พ.ศ. 2421 4 มกราคม พ.ศ. 2438 16 ปี 191 วัน
22 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรรณาภรณ์เพ็ชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี ญ. สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี 12 สิงหาคม พ.ศ. 2421 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423 1 ปี 292 วัน
23 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี ตกเมื่อ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2421
24 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าพาหุรัตมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ ญ. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 19 ธันวาคม พ.ศ. 2421 27 สิงหาคม พ.ศ. 2430 8 ปี 251 วัน
25 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเจริญศรีชนมายุ ญ. เจ้าจอมมารดาแสง 31 มีนาคม พ.ศ. 2422 24 ธันวาคม พ.ศ. 2459 37 ปี 268 วัน
26 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ญ. เจ้าจอมมารดาบัว 13 มิถุนายน พ.ศ. 2422 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
27 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศริยาลงกรณ์ ช. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 4 กันยายน พ.ศ. 2422 25 กันยายน พ.ศ. 2422 0 ปี 21 วัน
28 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัย ญ. เจ้าจอมมารดาทับทิม 2 ธันวาคม พ.ศ. 2422[1] 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2487 64 ปี 180 วัน
29 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ 13 มกราคม พ.ศ. 2423
30 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ตกเมื่อ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2423
31 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ช. เจ้าจอมมารดาโหมด 19 ธันวาคม พ.ศ. 2423 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 42 ปี 163 วัน
32 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว   ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 มกราคม พ.ศ. 2424 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 44 ปี 330 วัน
33 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าวิจิตรจิรประภา อดุลยาดิเรกรัตน ขัตติยราชกุมารี ญ. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 21 เมษายน พ.ศ. 2424 15 สิงหาคม พ.ศ. 2424 0 ปี 116 วัน
34 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ ญ. เจ้าจอมมารดาจันทร์ 26 เมษายน พ.ศ. 2424[1] 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 53 ปี 35 วัน
35 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ญ. เจ้าจอมมารดาสาย 10 มิถุนายน พ.ศ. 2424 11 มิถุนายน พ.ศ. 2424 0 ปี 1 วัน
36 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ช. สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2424[1] 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 62 ปี 234 วัน
37 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ ญ. เจ้าจอมมารดาเรือน 20 ธันวาคม พ.ศ. 2424[1] 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 55 ปี 48 วัน
38 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ช. เจ้าจอมมารดาวาด 23 มกราคม พ.ศ. 2425[1] 14 กันยายน พ.ศ. 2479 54 ปี 234 วัน
39 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2425 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2430 5 ปี 287 วัน
40 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ ช. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 9 มิถุนายน พ.ศ. 2425 17 มิถุนายน พ.ศ. 2442 17 ปี 8 วัน
41 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ช. เจ้าจอมมารดามรกฎ 13 กันยายน พ.ศ. 2425 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 27 ปี 59 วัน
42 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรองค์อรรคยุพา ญ. เจ้าจอมมารดาโหมด 27 ตุลาคม พ.ศ. 2425 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2426 0 ปี 116 วัน
43 สมเด็จพระเชษฐาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 3 มีนาคม พ.ศ. 2426 13 มิถุนายน พ.ศ. 2463 37 ปี 102 วัน
44 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ช. พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 17 มีนาคม พ.ศ. 2426[1] 8 เมษายน พ.ศ. 2475 49 ปี 22 วัน
45 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2425
46 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2426
47 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ช. เจ้าจอมมารดาทับทิม 5 ธันวาคม พ.ศ. 2426[1] 18 ตุลาคม พ.ศ. 2490 63 ปี 317 วัน
48 สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ญ. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 16 เมษายน พ.ศ. 2427[1] 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 54 ปี 305 วัน
49 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสรรควิไสยนรบดี ช. เจ้าจอมมารดาทิพเกษร 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2427 12 มกราคม พ.ศ. 2456 28 ปี 254 วัน
50 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี ภัทรวดีราชธิดา ญ. พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2427 31 สิงหาคม พ.ศ. 2432 5 ปี 118 วัน
51 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส ช. เจ้าจอมมารดาโหมด 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2427 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2462 34 ปี 277 วัน
52 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเยาวภาพงศ์สนิท ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง 28 สิงหาคม พ.ศ. 2427[1] 13 มิถุนายน พ.ศ. 2477 49 ปี 289 วัน
53 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2427
54 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ ญ. เจ้าจอมมารดาอ่อน 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2428[1] 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2476 47 ปี 323 วัน
55 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา ญ. พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 22 ธันวาคม พ.ศ. 2467 39 ปี 144 วัน
56 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาพรรณพิไลย ญ. เจ้าจอมมารดาพร้อม 13 สิงหาคม พ.ศ. 2428[1] 8 กันยายน พ.ศ. 2491 63 ปี 26 วัน
57 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประไพพรรณพิลาส ญ. เจ้าจอมมารดาพร้อม 13 สิงหาคม พ.ศ. 2428 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429 1 ปี 96 วัน
58 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร ช. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เนื่อง 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428[1] 7 มีนาคม พ.ศ. 2494 65 ปี 115 วัน
59 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2430 1 ปี 185 วัน
60 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ญ. พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา 4 ธันวาคม พ.ศ. 2429[1] 29 มกราคม พ.ศ. 2479 49 ปี 56 วัน
61 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2429
62 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกมลเสาวมาล ญ. เจ้าจอมมารดาวง 19 กันยายน พ.ศ. 2430 19 เมษายน พ.ศ. 2433 2 ปี 212 วัน
63 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาอ่อน ตกเมื่อ พ.ศ. 2430
64 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า ญ. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 13 ธันวาคม พ.ศ. 2430 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
65 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าศิราภรณ์โสภณ พิมลรัตนวดี ญ. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2441 9 ปี 247 วัน
66 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเขจรจิรประดิษฐ ช. เจ้าจอมมารดาแส 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2431 7 ตุลาคม พ.ศ. 2431 0 ปี 76 วัน
67 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสมัยวุฒิวโรดม ช. เจ้าจอมมารดาพร้อม 13 กันยายน พ.ศ. 2431 9 ธันวาคม พ.ศ. 2432 1 ปี 87 วัน
68 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอิศริยาภรณ์ ช. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร 21 ตุลาคม พ.ศ. 2431 21 กันยายน พ.ศ. 2435 3 ปี 335 วัน
69 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตกเมื่อ 30 มีนาคม พ.ศ. 2432
70 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนิภา ญ. เจ้าจอมมารดาชุ่ม 21 เมษายน พ.ศ. 2432[1] 23 มีนาคม พ.ศ. 2501 68 ปี 336 วัน
71 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ตกเมื่อ 21 เมษายน พ.ศ. 2432
72 สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2432 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 35 ปี 273 วัน
73 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลนาคนพีสี ญ. เจ้าดารารัศมี พระราชชายา 2 ตุลาคม พ.ศ. 2432 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2436 3 ปี 142 วัน
74 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา ญ. เจ้าจอมมารดาแส 31 ตุลาคม พ.ศ. 2432[1] 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478 45 ปี 110 วัน
75 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิศัยสุริยาภา ญ. เจ้าจอมมารดาอ่อน 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2433[1] 27 มกราคม พ.ศ. 2506 72 ปี 347 วัน
76 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาพร้อม ตกเมื่อ พ.ศ. 2432
77 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2432
78 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาพร้อม ตกเมื่อ พ.ศ. 2433
79 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร ตกเมื่อ พ.ศ. 2433
80 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ตกเมื่อ พ.ศ. 2433
81 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตกเมื่อ พ.ศ. 2433
82 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยาลังการ ญ. เจ้าจอมมารดาแส 17 มกราคม พ.ศ. 2434[1] 4 มิถุนายน พ.ศ. 2475 41 ปี 138 วัน
83 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี ญ. เจ้าจอมมารดาชุ่ม 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2434 26 ตุลาคม พ.ศ. 2461 27 ปี 263 วัน
84 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร ญ. เจ้าจอมมารดาพร้อม 25 มิถุนายน พ.ศ. 2434[1] 15 ธันวาคม พ.ศ. 2525 91 ปี 173 วัน
85 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เจ้าจอมเอี่ยม ตกเมื่อ พ.ศ. 2434
86 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ช. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 1 มกราคม พ.ศ. 2435[1] 24 กันยายน พ.ศ. 2472 37 ปี 267 วัน
87 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาเหม ตกเมื่อ พ.ศ. 2434
88 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรณ์ศิริประสาธน์ ช. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์เกสร 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 8 ปี 74 วัน
89 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลวาดวรองค์ ญ. เจ้าจอมมารดาเลื่อน 30 มีนาคม พ.ศ. 2435 5 ธันวาคม พ.ศ. 2436 1 ปี 250 วัน
90 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2435 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2466 31 ปี 3 วัน
91 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เจ้าจอมเอี่ยม ตกเมื่อ พ.ศ. 2435
92 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เจ้าจอมมารดาอ่อน ตกเมื่อ พ.ศ. 2435
93 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ญ. เจ้าจอมมารดาหม่อมราชวงศ์จิ๋ว 13 ธันวาคม พ.ศ. 2435 25 มกราคม พ.ศ. 2436 0 ปี 43 วัน
94 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี ญ. เจ้าจอมมารดาเหม 12 มกราคม พ.ศ. 2436[1] 17 ตุลาคม พ.ศ. 2515 79 ปี 278 วัน
95 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช ช. เจ้าจอมมารดาเลื่อน 15 ตุลาคม พ.ศ. 2436 20 กันยายน พ.ศ. 2452 15 ปี 341 วัน
96 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว   ช. สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436[1] 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2484 47 ปี 204 วัน
97 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า ญ. สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 0 ปี 3 วัน

รายพระนามพระราชนัดดาแก้ไข

ราชสกุลกิติยากรแก้ไข

ราชสกุลกิติยากร ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ มีชายา 1 องค์ และมีหม่อม 4 คน รวม 5 องค์/คน ได้แก่

 • หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร (ราชสกุลเดิม เทวกุล)
 • หม่อมจอน กิติยากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม วิชยาภัย)
 • หม่อมลออง กิติยากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม วิจารณ์บุตร)
 • หม่อมจั่น กิติยากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม อินทุเกตุ)
 • หม่อมลเมียด กิติยากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม เปลี่ยนประยูร)

มีพระโอรส 1 พระองค์ กับ 12 องค์ และมีพระธิดา 12 องค์ รวม 25 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลกิติยากร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 หม่อมเจ้าเกียรติกำจร กิติยากร ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 7 กันยายน พ.ศ. 2439 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2445 5 ปี 164 วัน
2 หม่อมเจ้าอมรสมานลักษณ์ กิติยากร ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 17 มกราคม พ.ศ. 2440[1] 14 สิงหาคม พ.ศ. 2511 71 ปี 209 วัน
3 พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 4 มกราคม พ.ศ. 2441[1] 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 55 ปี 38 วัน
4 หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 5 ธันวาคม พ.ศ. 2441[1] 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 75 ปี 358 วัน
5 หม่อมเจ้ามาโนชมานพ กิติยากร ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 24 มกราคม พ.ศ. 2443 24 สิงหาคม พ.ศ. 2444 1 ปี 213 วัน
6 หม่อมเจ้าขจรจบกิตติคุณ กิติยากร ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 15 มีนาคม พ.ศ. 2444[1] 28 มกราคม พ.ศ. 2510 65 ปี 319 วัน
7 หม่อมเจ้าพิบูลย์เบญจางค์ วรวรรณ ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2445[1] 27 เมษายน พ.ศ. 2512 66 ปี 166 วัน
8 หม่อมเจ้าพัฒน์คณนา ไชยันต์ ญ. หม่อมจอน กิติยากร ณ อยุธยา 30 กันยายน พ.ศ. 2446[1] 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2509 62 ปี 241 วัน
9 หม่อมเจ้ากัลยางค์สมบัติ โสณกุล ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 28 มีนาคม พ.ศ. 2447[1] 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 37 ปี 313 วัน
10 หม่อมเจ้า ช. ไม่มีข้อมูล หลัง 28 มีนาคม พ.ศ. 2447 ในราว พฤษภาคม พ.ศ. 2447 หนึ่งเดือน[3]
11 หม่อมเจ้าสมาคม กิติยากร ช. หม่อมจอน กิติยากร ณ อยุธยา 15 กันยายน พ.ศ. 2448[1] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2531 83 ปี 16 วัน
12 หม่อมเจ้าชมชิด กิติยากร ญ. หม่อมลออง กิติยากร ณ อยุธยา 15 ธันวาคม พ.ศ. 2448[1] 22 มกราคม พ.ศ. 2491 42 ปี 38 วัน
13 หม่อมเจ้าจิตร์บรรจง ลดาวัลย์ ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 28 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 29 ตุลาคม พ.ศ. 2487 38 ปี 274 วัน
14 หม่อมเจ้าทรงอัปษร รพีพัฒน์ ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2450[1] 28 มีนาคม พ.ศ. 2531 80 ปี 249 วัน
15 หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์ กิติยากร ช. หม่อมจอน กิติยากร ณ อยุธยา 30 สิงหาคม พ.ศ. 2450 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468 17 ปี 161 วัน
16 หม่อมเจ้าสรัทจันทร์ กิติยากร ญ. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 26 ธันวาคม พ.ศ. 2451 30 กันยายน พ.ศ. 2466 14 ปี 278 วัน
17 หม่อมเจ้าโกลิต กิติยากร ช. หม่อมลออง กิติยากร ณ อยุธยา 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2453[1] 2 มกราคม พ.ศ. 2519 65 ปี 173 วัน
18 หม่อมเจ้าพุฒ กิติยากร ช. หม่อมเจ้าอัปษรสมาน กิติยากร 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 26 ธันวาคม พ.ศ. 2454 0 ปี 321 วัน
19 หม่อมเจ้าจีริกา กิติยากร ญ. หม่อมจั่น กิติยากร ณ อยุธยา 27 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 62 ปี 195 วัน
20 หม่อมเจ้าวินิตา รพีพัฒน์ ญ. หม่อมลเมียด กิติยากร ณ อยุธยา 2 ธันวาคม พ.ศ. 2456[1] 6 มีนาคม พ.ศ. 2541 84 ปี 94 วัน
21 หม่อมเจ้าจีรินันท์ กิติยากร ช. หม่อมจั่น กิติยากร ณ อยุธยา 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2458[1] 9 เมษายน พ.ศ. 2516 58 ปี 43 วัน
22 หม่อมเจ้ากิตติมตี กิติยากร ญ. หม่อมจอน กิติยากร ณ อยุธยา 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2458[1] 27 มกราคม พ.ศ. 2525 66 ปี 269 วัน
23 หม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร ช. หม่อมลเมียด กิติยากร ณ อยุธยา 4 มีนาคม พ.ศ. 2459[1] 29 มีนาคม พ.ศ. 2523 64 ปี 25 วัน
24 หม่อมเจ้าจีริดนัย กิติยากร ช. หม่อมจั่น กิติยากร ณ อยุธยา 1 ธันวาคม พ.ศ. 2459[1] 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2523 63 ปี 235 วัน
25 หม่อมเจ้ากิตติปียา กิติยากร ญ. หม่อมลเมียด กิติยากร ณ อยุธยา 6 ธันวาคม พ.ศ. 2466[1] 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 88 ปี 170 วัน

ราชสกุลรพีพัฒน์แก้ไข

ราชสกุลรพีพัฒน์ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มีพระชายา 1 พระองค์ และมีหม่อม 3 คน รวม 4 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 6 องค์ และมีพระธิดา 7 องค์ รวม 13 องค์ ได้แก่

ราชสกุลรพีพัฒน์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 หม่อมเจ้าพิมพ์รำไพ รพีพัฒน์ ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 18 มกราคม พ.ศ. 2441[1] 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 69 ปี 35 วัน
2 หม่อมเจ้าไขแสงรพี รพีพัฒน์ ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 29 ตุลาคม พ.ศ. 2442[1] 19 ตุลาคม พ.ศ. 2521 78 ปี 355 วัน
3 หม่อมเจ้าสุรีย์ประภา รพีพัฒน์ ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 16 เมษายน พ.ศ. 2444[1] 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 68 ปี 309 วัน
4 หม่อมเจ้าวิมวาทิตย์ รพีพัฒน์ ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 25 ธันวาคม พ.ศ. 2445[1] 29 ธันวาคม พ.ศ. 2501 56 ปี 4 วัน
5 หม่อมเจ้าชวลิตโอภาส รพีพัฒน์ ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447[1] 18 มิถุนายน พ.ศ. 2475 28 ปี 127 วัน
6 หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง รพีพัฒน์ ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448[1] 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 26 ปี 180 วัน
7 หม่อมเจ้าเพลิงนภดล รพีพัฒน์ ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 30 ธันวาคม พ.ศ. 2449[1] 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 78 ปี 205 วัน
8 หม่อมเจ้าถกลไกรวัล รพีพัฒน์ ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 2 มกราคม พ.ศ. 2452[1] 16 กันยายน พ.ศ. 2523 71 ปี 257 วัน
9 หม่อมเจ้ารวิพรรณไพโรจน์ รพีพัฒน์ ช. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 5 กันยายน พ.ศ. 2455[1] 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 75 ปี 166 วัน
10 หม่อมเจ้าดวงทิพย์โชติแจ้งหล้า อาภากร ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 11 ตุลาคม พ.ศ. 2457[1] 4 มีนาคม พ.ศ. 2542 84 ปี 144 วัน
11 หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์ ญ. หม่อมอ่อน รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2459[1] 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 94 ปี 45 วัน
12 คันธรสรังษี แสงมณี ญ. หม่อมแดง รพีพัฒน์ ณ อยุธยา 5 มีนาคม พ.ศ. 2460[1] 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 66 ปี 79 วัน
13 รำไพศรีสอางค์ สนิทวงศ์ ญ. หม่อมราชวงศ์สอางค์ รพีพัฒน์ 17 กันยายน พ.ศ. 2462[1] 4 เมษายน พ.ศ. 2543 80 ปี 199 วัน

ราชสกุลประวิตรแก้ไข

ราชสกุลประวิตร ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี มีหม่อม 2 คน ได้แก่

 • หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา
 • หม่อมช้อย ประวิตร ณ อยุธยา

มีพระโอรส 5 องค์ และมีพระธิดา 2 องค์ รวม 7 องค์ ได้แก่

ราชสกุลประวิตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 หม่อมเจ้ากัลยาณวงศ์ประวิตร์ ประวิตร ช. หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา 24 กันยายน พ.ศ. 2449[1] 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487 37 ปี 138 วัน
2 หม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร ช. หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2451[1] 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 56 ปี 4 วัน
3 หม่อมเจ้าสีหวิลาศ ประวิตร ช. หม่อมช้อย ประวิตร ณ อยุธยา 22 ตุลาคม พ.ศ. 2452[1] 19 ตุลาคม พ.ศ. 2526 73 ปี 362 วัน
4 หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร ญ. หม่อมช้อย ประวิตร ณ อยุธยา 28 เมษายน พ.ศ. 2454[1] 1 กันยายน พ.ศ. 2544 90 ปี 126 วัน
5 หม่อมเจ้าวิกรมสุรสีห์ ประวิตร ช. หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา 15 มิถุนายน พ.ศ. 2454[1] 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 37 ปี 238 วัน
6 หม่อมเจ้ากวีวิศิษฎ์ ประวิตร ช. หม่อมช้อย ประวิตร ณ อยุธยา 7 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 14 มกราคม พ.ศ. 2500 43 ปี 282 วัน
7 หม่อมเจ้ากนิษฐากุมารี ประวิตร ญ. หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2462[1] 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2494 31 ปี 169 วัน

ราชสกุลจิรประวัติแก้ไข

ราชสกุลจิรประวัติ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช มีชายา 2 องค์ ได้แก่

 • หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ (ราชสกุลเดิม โสณกุล)
 • หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ (ราชสกุลเดิม โสณกุล)

มีพระโอรส 3 องค์ และมีพระธิดา 3 องค์ รวม 6 องค์ ได้แก่

ราชสกุลจิรประวัติ
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช จิรประวัติ ญ. หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2442[1] 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 65 ปี 262 วัน
2 หม่อมเจ้านิวาศสวัสดี จิรประวัติ ญ. หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2443[1] 28 มีนาคม พ.ศ. 2519 75 ปี 255 วัน
3 หม่อมเจ้าประสบศรีจิรประวัติ จิรประวัติ ช. หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2444[1] 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483 39 ปี 2 วัน
4 หม่อมเจ้า ญ. หม่อมเจ้าประวาศสวัสดี จิรประวัติ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2445 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
5 หม่อมเจ้านิทัศนาธร จิรประวัติ ช. หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ 9 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 3 มีนาคม พ.ศ. 2506 57 ปี 54 วัน
6 หม่อมเจ้าขจรจิรพันธ์ จิรประวัติ ช. หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2455[1] 14 สิงหาคม พ.ศ. 2514 58 ปี 299 วัน

ราชสกุลอาภากรแก้ไข

ราชสกุลอาภากร ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มีพระชายา 1 พระองค์ และมีหม่อม 6 คน รวม 7 พระองค์/คน ได้แก่

 • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์
 • หม่อมกิม อาภากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ซุ่นเพียว)
 • หม่อมแฉล้ม อาภากร ณ อยุธยา
 • หม่อมเมี้ยน อาภากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ตะเวทีกุล)
 • หม่อมช้อย อาภากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม วิจิตรานุช)
 • หม่อมแจ่ม อาภากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ตะเวทีกุล)
 • หม่อมลินจง อาภากร ณ อยุธยา (สกุลเดิม บุนนาค)

มีพระโอรส 1 พระองค์ กับ 6 องค์ และมีพระธิดา 4 องค์ รวม 11 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลอาภากร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 หม่อมเจ้าเกียรติ อาภากร ช. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ พ.ศ. 2446 ในวันประสูติ 0 ปี 0 วัน
2 จารุพัตรา ศุภชลาศัย ญ. หม่อมกิม อาภากร ณ อยุธยา 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2447[1] 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 68 ปี 358 วัน
3 ศิริมาบังอร เหรียญสุวรรณ ญ. หม่อมแฉล้ม อาภากร ณ อยุธยา 6 มิถุนายน พ.ศ. 2447[1] 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 70 ปี 246 วัน
4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา ช. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2447[1] 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 41 ปี 299 วัน
5 หม่อมเจ้าสมรบำเทอง อาภากร ช. หม่อมเมี้ยน อาภากร ณ อยุธยา 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2448[1] 19 ตุลาคม พ.ศ. 2473 25 ปี 155 วัน
6 เริงจิตร์แจรง อาภากร ญ. หม่อมกิม อาภากร ณ อยุธยา 7 มิถุนายน พ.ศ. 2448[1] 19 สิงหาคม พ.ศ. 2536 88 ปี 73 วัน
7 หม่อมเจ้าดำแคงฤทธิ์ อาภากร ช. หม่อมแฉล้ม อาภากร ณ อยุธยา 24 ตุลาคม พ.ศ. 2448[1] 9 กันยายน พ.ศ. 2505 56 ปี 320 วัน
8 หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร ช. หม่อมช้อย อาภากร ณ อยุธยา 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2449[1] 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2509 59 ปี 274 วัน
9 หม่อมเจ้ารังษิยากร อาภากร ช. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทิพยสัมพันธ์ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2449[1] 30 ธันวาคม พ.ศ. 2508 59 ปี 141 วัน
10 หม่อมเจ้าสุคนธ์จรุง อาภากร ญ. หม่อมกิม อาภากร ณ อยุธยา 3 ธันวาคม พ.ศ. 2449 2 มีนาคม พ.ศ. 2451 1 ปี 89 วัน
11 หม่อมเจ้ารุจยากร อาภากร ช. หม่อมแจ่ม อาภากร ณ อยุธยา 19 เมษายน พ.ศ. 2459[1] 30 ตุลาคม พ.ศ. 2549 90 ปี 194 วัน

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวแก้ไข

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระภรรยาเจ้า 3 พระองค์ มีพระสนม 1 คน และมีอดีตพระคู่หมั้น 1 พระองค์ รวม 5 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระราชโอรส 1 พระองค์ มีพระราชธิดา 1 พระองค์ และมีพระราชบุตรที่ตก 2 พระองค์ รวม 4 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลบริพัตรแก้ไข

ราชสกุลบริพัตร ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต มีชายา 1 องค์ และมีหม่อม 1 คน รวม 2 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 3 พระองค์ และมีพระธิดา 7 พระองค์ รวม 10 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลบริพัตร
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต ช. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 5 ธันวาคม พ.ศ. 2447[1] 15 กันยายน พ.ศ. 2502 54 ปี 284 วัน
2 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 4 มกราคม พ.ศ. 2449[1] 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 84 ปี 183 วัน
3 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 16 มีนาคม พ.ศ. 2450[1] 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 95 ปี 341 วัน
4 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 21 กันยายน พ.ศ. 2451[1] 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2517 65 ปี 155 วัน
5 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 21 ธันวาคม พ.ศ. 2452[1] 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 90 ปี 338 วัน
6 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรกานตมณี ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 24 กันยายน พ.ศ. 2455[1] 30 ธันวาคม พ.ศ. 2520 65 ปี 97 วัน
7 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าน้อง ญ. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2461 4 ธันวาคม พ.ศ. 2462 1 ปี 295 วัน
8 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรียชาติสุขุมพันธุ์ ช. หม่อมเจ้าประสงค์สม บริพัตร 4 มิถุนายน พ.ศ. 2463 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2465 1 ปี 359 วัน
9 อินทุรัตนา บริพัตร ญ. หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465[1] 98 ปี 17 วัน
10 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ ช. หม่อมสมพันธุ์ บริพัตร ณ อยุธยา 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466[1] 10 เมษายน พ.ศ. 2546 79 ปี 146 วัน

ราชสกุลฉัตรชัยแก้ไข

ราชสกุลฉัตรชัย ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน มีพระชายา 1 พระองค์ และมีหม่อม 6 คน รวม 7 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 1 พระองค์ กับ 3 องค์ และมีพระธิดา 3 พระองค์ กับ 5 องค์ รวม 12 พระองค์/องค์ ได้แก่

ราชสกุลฉัตรชัย
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร ญ. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล 7 มีนาคม พ.ศ. 2449[1] 11 สิงหาคม พ.ศ. 2513 64 ปี 157 วัน
2 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ญ. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล 11 ตุลาคม พ.ศ. 2453 6 เมษายน พ.ศ. 2454 0 ปี 177 วัน
3 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ช. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล 12 สิงหาคม พ.ศ. 2458[1] 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 65 ปี 347 วัน
4 ฉัตรสุดา วงศ์ทองศรี ญ. เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463[1] 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 76 ปี 83 วัน
5 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร ญ. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธินฤมล 27 มิถุนายน พ.ศ. 2464[1] 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 88 ปี 161 วัน
6 หม่อมเจ้ากาญจนฉัตร ศุขสวัสดิ์ ญ. หม่อมเพี้ยน ฉัตรชัย ณ อยุธยา 21 ธันวาคม พ.ศ. 2464[1] 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 66 ปี 211 วัน
7 หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล ญ. เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2467[1] 29 มีนาคม พ.ศ. 2551 84 ปี 8 วัน
8 หม่อมเจ้าสุรฉัตร ฉัตรชัย ช. หม่อมเผือด ฉัตรชัย ณ อยุธยา 15 มิถุนายน พ.ศ. 2472 27 สิงหาคม พ.ศ. 2536 64 ปี 73 วัน
9 เฟื่องฉัตร ดิศกุล ญ. หม่อมบัวผัด ฉัตรชัย ณ อยุธยา 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 72 ปี 60 วัน
10 หิรัญฉัตร เอ็ดเวิร์ดส์ ญ. หม่อมจำลอง ฉัตรชัย ณ อยุธยา 20 ตุลาคม พ.ศ. 2476 29 ตุลาคม พ.ศ. 2541 65 ปี 9 วัน
11 หม่อมเจ้าทิพยฉัตร ฉัตรชัย ช. หม่อมเอื้อม ฉัตรชัย ณ อยุธยา 6 ตุลาคม พ.ศ. 2477 13 มกราคม พ.ศ. 2553 75 ปี 99 วัน
12 หม่อมเจ้าพิบุลฉัตร ฉัตรชัย ช. หม่อมบัวผัด ฉัตรชัย ณ อยุธยา 12 กันยายน พ.ศ. 2478 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 20 ปี 261 วัน

ราชสกุลเพ็ญพัฒน์แก้ไข

ราชสกุลเพ็ญพัฒน์ ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม มีชายา 1 องค์ และมีหม่อม 1 คน รวม 2 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 2 องค์ และมีพระธิดา 1 องค์ รวม 3 องค์ ได้แก่

ราชสกุลเพ็ญพัฒน์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 หม่อมเจ้า ช. หม่อมเจ้าวรรณวิลัย เพ็ญพัฒน์ 25 กันยายน พ.ศ. 2447 15 ตุลาคม พ.ศ. 2447 0 ปี 20 วัน
2 พรรณเพ็ญแข กฤดากร ญ. หม่อมเจ้าวรรณวิลัย เพ็ญพัฒน์ 10 กันยายน พ.ศ. 2448[1] 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2517 68 ปี 294 วัน
3 หม่อมเจ้าเผ่าเพ็ญพัฒน์ เพ็ญพัฒน์ ช. หม่อมเทียม เพ็ญพัฒน์ ณ อยุธยา 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2449[1] 10 มกราคม พ.ศ. 2503 53 ปี 246 วัน

ราชสกุลจักรพงษ์แก้ไข

ราชสกุลจักรพงษ์ ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ มีชายา 1 องค์ และมีหม่อม 1 คน รวม 2 องค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 1 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลจักรพงษ์
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ช. หม่อมคัทริน ณ พิศณุโลก 28 มีนาคม พ.ศ. 2451[1] 30 ธันวาคม พ.ศ. 2506 55 ปี 277 วัน

ราชสกุลยุคลแก้ไข

ราชสกุลยุคล ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ มีพระชายา 1 พระองค์ และมีหม่อม 1 คน รวม 2 พระองค์/คน ได้แก่

มีพระโอรส 3 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลยุคล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล ช. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2453[1] 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 84 ปี 70 วัน
2 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร ช. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล 29 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534 78 ปี 155 วัน
3 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ช. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล 1 เมษายน พ.ศ. 2458[1] 2 มกราคม พ.ศ. 2541 82 ปี 276 วัน

ราชสกุลวุฒิชัยแก้ไข

ราชสกุลวุฒิชัย ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร มีชายา 1 องค์ และมีหม่อม 1 คน รวม 2 องค์/คน ได้แก่

 • หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย (ราชสกุลเดิม ดิศกุล)
 • หม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา (สกุลเดิม ชะตารุ่ง)

มีพระโอรส 5 องค์ และมีพระธิดา 5 องค์ รวม 10 องค์ ได้แก่

ราชสกุลวุฒิชัย
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 หม่อมเจ้าทรงวุฒิชัย วุฒิชัย ช. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 27 มีนาคม พ.ศ. 2454[1] 27 ธันวาคม พ.ศ. 2484 30 ปี 275 วัน
2 หม่อมเจ้าอุทัยเฉลิมลาภ วุฒิชัย ช. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2457[1] 19 สิงหาคม พ.ศ. 2501 44 ปี 189 วัน
3 หม่อมเจ้าสุวภาพเพราพรรณ สวัสดิวัตน์ ญ. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2458[1] 20 กันยายน พ.ศ. 2530 72 ปี 68 วัน
4 หม่อมเจ้าโต วุฒิชัย ญ. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 30 มีนาคม พ.ศ. 2460 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 2 ปี 309 วัน
5 หม่อมเจ้าพอ วุฒิชัย ช. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2462 1 มีนาคม พ.ศ. 2463 1 ปี 5 วัน
6 หม่อมเจ้า ช. หม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย 14 ตุลาคม พ.ศ. 2463 20 ตุลาคม พ.ศ. 2463 0 ปี 6 วัน
7 หม่อมเจ้าไกรสิงห์ วุฒิชัย ช. หม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา 19 เมษายน พ.ศ. 2472 3 มีนาคม พ.ศ. 2519 46 ปี 318 วัน
8 วุฒิสวาท อนุมานราชธน ญ. หม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา 8 ตุลาคม พ.ศ. 2473 23 มกราคม พ.ศ. 2557 83 ปี 107 วัน
9 วุฒิเฉลิม วุฒิชัย ญ. หม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 85 ปี 274 วัน
10 วุฒิวิฑู พี. เทอเสน ญ. หม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา 2 ธันวาคม พ.ศ. 2479 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 66 ปี 83 วัน

ราชสกุลสุริยงแก้ไข

ราชสกุลสุริยง ต้นราชสกุล คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส มีหม่อม 5 คน ได้แก่

 • ชื้น บุนนาค
 • หม่อมจง สุริยง ณ อยุธยา
 • หม่อมเรณี สุริยง ณ อยุธยา (สกุลเดิม ฟุสโก)
 • หม่อมหวง สุริยง ณ อยุธยา
 • หม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา (สกุลเดิม ฟุสโก)

มีพระโอรส 9 องค์ และมีพระธิดา 3 องค์ รวม 12 องค์ ได้แก่

ราชสกุลสุริยง
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 หม่อมเจ้าไตรภูมิประยุรพันธ์ สุริยง ช. ชื้น บุนนาค 24 กันยายน พ.ศ. 2450 10 มีนาคม พ.ศ. 2452 1 ปี 168 วัน
2 หม่อมเจ้า ช. ชื้น บุนนาค 6 มิถุนายน พ.ศ. 2454 7 มิถุนายน พ.ศ. 2454 0 ปี 1 วัน
3 หม่อมเจ้า ช. ชื้น บุนนาค 6 มิถุนายน พ.ศ. 2454 7 มิถุนายน พ.ศ. 2454 0 ปี 1 วัน
4 หม่อมเจ้ารัศมีสุริยัน สุริยง ช. หม่อมจง สุริยง ณ อยุธยา 5 เมษายน พ.ศ. 2456[1] 19 มิถุนายน พ.ศ. 2531 75 ปี 75 วัน
5 สุริยนันทนา สุจริตกุล ญ. หม่อมเรณี สุริยง ณ อยุธยา 7 สิงหาคม พ.ศ. 2456[1] 4 สิงหาคม พ.ศ. 2557 100 ปี 362 วัน
6 หม่อมเจ้าโกศลสุริยาทิตย์ สุริยง ช. หม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา 14 มิถุนายน พ.ศ. 2458[1] 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 79 ปี 249 วัน
7 หม่อมเจ้ากิติสุริโยภาส สุริยง ช. หม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา 21 มิถุนายน พ.ศ. 2459[1] 14 มิถุนายน พ.ศ. 2481 21 ปี 358 วัน
8 กริณานฤมล ดูรยชีวิน ญ. หม่อมหวง สุริยง ณ อยุธยา 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2458[1] 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 38 ปี 285 วัน
9 หม่อมเจ้าทินชาติธำรง สุริยง ช. หม่อมจง สุริยง ณ อยุธยา 14 กันยายน พ.ศ. 2459[1] 16 กันยายน พ.ศ. 2540 81 ปี 2 วัน
10 หม่อมเจ้าอติวงศ์วิวัสวัสดิ์ สุริยง ช. หม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460[1] 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 89 ปี 133 วัน
11 หม่อมเจ้าสุริยทัตรังสรรค์ สุริยง ช. หม่อมเรณี สุริยง ณ อยุธยา 18 กันยายน พ.ศ. 2460[1] 1 เมษายน พ.ศ. 2514 53 ปี 195 วัน
12 หม่อมเจ้าสุวรรณากุมารี สุริยง ญ. หม่อมเรณิ สุริยง ณ อยุธยา 2 สิงหาคม พ.ศ. 2461[1] 27 ตุลาคม พ.ศ. 2509 48 ปี 86 วัน

ราชสกุลรังสิตแก้ไข

ราชสกุลรังสิต ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร มีหม่อม 1 คน ได้แก่

มีพระโอรส 2 องค์ และมีพระธิดา 1 องค์ รวม 3 องค์ ได้แก่

ราชสกุลรังสิต
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 หม่อมเจ้าปิยะรังสิต รังสิต ช. หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา 25 ธันวาคม พ.ศ. 2456[1] 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 76 ปี 38 วัน
2 หม่อมเจ้าสนิทประยูรศักดิ์ รังสิต ช. หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา 19 สิงหาคม พ.ศ. 2460[1] 10 กันยายน พ.ศ. 2538 78 ปี 22 วัน
3 จารุลักษณ์กัลยาณี บูรณะนนท์ ญ. หม่อมเอลีซาเบท รังสิต ณ อยุธยา 7 สิงหาคม พ.ศ. 2467[1] 3 สิงหาคม พ.ศ. 2555 87 ปี 361 วัน

ราชสกุลมหิดลแก้ไข

ราชสกุลมหิดล ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระชายา 1 พระองค์ ได้แก่

มีพระโอรส 2 พระองค์ และมีพระธิดา 1 พระองค์ รวม 3 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลมหิดล
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ญ. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466[1] 2 มกราคม พ.ศ. 2551 84 ปี 241 วัน
2 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร   ช. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 20 กันยายน พ.ศ. 2468[1] 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 20 ปี 262 วัน
3 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ช. สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 88 ปี 312 วัน

ราชสกุลจุฑาธุชแก้ไข

ราชสกุลจุฑาธุช ต้นราชสกุล คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย มีชายา 1 องค์ และมีหม่อม 2 คน รวม 3 องค์/คน ได้แก่

 • หม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช (ราชสกุลเดิม ชุมพล)
 • หม่อมลออ จุฑาธุช ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริสัมพันธ์)
 • หม่อมระวี จุฑาธุช ณ อยุธยา (สกุลเดิม ไกยานนท์)

มีพระโอรส 1 พระองค์ และมีพระธิดา 1 พระองค์ รวม 2 พระองค์ ได้แก่

ราชสกุลจุฑาธุช
ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา
1 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา ญ. หม่อมลออ จุฑาธุช ณ อยุธยา 16 ธันวาคม พ.ศ. 2464[1] 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 76 ปี 48 วัน
2 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช ช. หม่อมระวี จุฑาธุช ณ อยุธยา 19 สิงหาคม พ.ศ. 2465[1] 15 กันยายน พ.ศ. 2533 68 ปี 27 วัน

พระนามทรงกรมแก้ไข

พ.ศ. 2431แก้ไข

พ.ศ. 2434แก้ไข

พ.ศ. 2435แก้ไข

พ.ศ. 2441แก้ไข

พ.ศ. 2442แก้ไข

พ.ศ. 2443แก้ไข

พ.ศ. 2445แก้ไข

พ.ศ. 2446แก้ไข

พ.ศ. 2447แก้ไข

พ.ศ. 2448แก้ไข

พ.ศ. 2449แก้ไข

พ.ศ. 2451แก้ไข

พ.ศ. 2454แก้ไข

พ.ศ. 2455แก้ไข

พ.ศ. 2457แก้ไข

พ.ศ. 2458แก้ไข

พ.ศ. 2468แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.000 1.001 1.002 1.003 1.004 1.005 1.006 1.007 1.008 1.009 1.010 1.011 1.012 1.013 1.014 1.015 1.016 1.017 1.018 1.019 1.020 1.021 1.022 1.023 1.024 1.025 1.026 1.027 1.028 1.029 1.030 1.031 1.032 1.033 1.034 1.035 1.036 1.037 1.038 1.039 1.040 1.041 1.042 1.043 1.044 1.045 1.046 1.047 1.048 1.049 1.050 1.051 1.052 1.053 1.054 1.055 1.056 1.057 1.058 1.059 1.060 1.061 1.062 1.063 1.064 1.065 1.066 1.067 1.068 1.069 1.070 1.071 1.072 1.073 1.074 1.075 1.076 1.077 1.078 1.079 1.080 1.081 1.082 1.083 1.084 1.085 1.086 1.087 1.088 1.089 1.090 1.091 1.092 1.093 1.094 1.095 1.096 1.097 1.098 1.099 1.100 1.101 1.102 1.103 1.104 1.105 1.106 1.107 1.108 1.109 1.110 1.111 1.112 1.113 1.114 1.115 1.116 1.117 1.118 นราธิปประพันธ์พงศ์, กรมพระ, 2404-2474, ผู้รวบรวม. บาญชีมหามกุฏราชสันตติวงศ์ พุทธศก 2468 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงรวบรวม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, พ.ศ. 2468. 167 หน้า.
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๗๘, เล่ม 52, ตอน 0 ง, 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2479, หน้า 3196
 3. พระนามหม่อมเจ้าในราชสกุลกิติยากร
 4. จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. เจ้าชีวิต-สยามก่อนยุคประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:ริเวอร์บุ๊คส์. 2536, หน้า 255
 5. จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า. เจ้าชีวิต-สยามก่อนยุคประชาธิปไตย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ:ริเวอร์บุ๊คส์. 2536, หน้า 247
 • สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ. จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ :พระนามพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดา. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, 2548. 136 หน้า. ISBN 9742217467
 • เจฟฟี่ ไฟน์สโตน. จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ พระบรมราชวงศ์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพ : พิษณุโลกการพิมพ์., พ.ศ. 2532.
 • สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ. ยุวราชสกุลวงศ์. กรุงเทพ : กรมศิลปากร, พ.ศ. 2549. 214 หน้า. ISBN 974-417-964-7

ดูเพิ่มแก้ไข