หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช

หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช เป็นหม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ

หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช
หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช.jpg
คู่สมรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
บุตร7 พระองค์
บิดามารดาหม่อมเจ้าสุทัศน์

หม่อมราชวงศ์ดวงใจเป็นธิดาของเป็นหม่อมเจ้าสุทัศน์ และเป็นนัดดาในสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ ต่อมาในเสกสมรสกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ พระโอรส/ธิดา 7 พระองค์ ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข

  • ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8