หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช

หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช เป็นหม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ

หม่อมราชวงศ์ดวงใจ ปราโมช
คู่สมรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
บุตร11 พระองค์
บุพการี
  • พระองค์เจ้าทับทิม (บิดา)

หม่อมราชวงศ์ดวงใจเป็นธิดาของพระองค์เจ้าทับทิม กับ หม่อมแย้ม และเป็นนัดดาในสมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ต่อมาเสกสมรสกับพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ พระโอรสและพระธิดา 11 พระองค์ ได้แก่

อ้างอิง แก้

  • ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
  • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8