เจ้าจอมมารดาเขียว ในรัชกาลที่ 3

เจ้าจอมมารดาเขียว ในรัชกาลที่ 3 เป็นพระธิดาในกรมขุนสุนทรภูเบศร์ (ต้นราชสกุล สุนทรกุล ณ ชลบุรี) และรับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชโอรสและพระราชธิดา คือ

เจ้าจอมมารดาเขียว
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตรพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ
บิดามารดากรมขุนสุนทรภูเบศร์

อ้างอิง

แก้