พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปิยบุตร

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปิยบุตร เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์ปุ้ย จักรพันธุ์

พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าปิยบุตร
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชั้นตรี
พระองค์เจ้าปิยบุตร์.JPG
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
พระมารดาหม่อมราชวงศ์ปุ้ย จักรพันธุ์
ประสูติ6 ตุลาคม พ.ศ. 2433
สิ้นพระชนม์6 มกราคม พ.ศ. 2464 (30 ปี)

พระประวัติแก้ไข

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปิยบุตร ประสูติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2433 พระอิสริยยศเมื่อแรกประสูติเป็นหม่อมเจ้า เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ ประสูติแต่หม่อมราชวงศ์หญิงปุ้ย จักรพันธุ์ (ราชสกุลเดิม : ไพฑูรย์) พระธิดาหม่อมเจ้าชายจุ้ย ไพฑูรย์ ซึ่งเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์

ในสมัยรัชกาลที่ 5 หม่อมเจ้าปิยบุตรทรงเป็นกรรมการทวีปัญญาสโมสร ซึ่งเป็นสโมสรที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมารทรงก่อตั้งขึ้น[1]

พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดพระราชทานที่สร้างวังบริเวณตำบลสนามกระบือ ตอนใกล้คลองรอบกรุง 6 วัง พระราชทานพระราชนัดดา 6 พระองค์ โดยวังทั้ง 6 สร้างให้หันหน้าวังออกคนละด้าน ด้านละ 3 วัง หลังวังติดกันเป็นคู่ๆ ดังนี้

 • วังกรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์ คู่กับ วังกรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์
 • วังหม่อมเจ้าดนัยวรนุช คู่กับ วังหม่อมเจ้าดรุณวัยวัฒน์
 • วังหม่อมเจ้าปิยบุตร คู่กับ วังหม่อมเจ้าทศศิริวงศ์

เมื่อมีการตัดถนนผ่านบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งวัง จึงให้ชื่อถนนนี้ตามสถานที่สำคัญที่อยู่บริเวณนี้ และเพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงเรื่องราวของสถานที่บริเวณนี้ในอดีตว่า ถนนหลานหลวง[2]

หม่อมเจ้าปิยบุตรสิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2464 ด้วยพระโรคไข้หวัดใหญ่

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาพระโอรสธิดาในเจ้าฟ้าที่ที่มารดามิได้เป็นเจ้าทุกพระองค์เป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2470[3] หม่อมจ้าปิยบุตร จึงได้รับการสถาปนาเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปิยบุตร

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปิยบุตร สมรสกับหม่อมสุวรรณ จักรพันธุ์ ณ อยุธยา และหม่อมสนม จักรพันธุ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม : ณ มหาชัย) มีโอรสและธิดา 6 คน

 1. หม่อมราชวงศ์ปิยสุวรรณ จักรพันธุ์ ในหม่อมสุวรรณ
 2. หม่อมราชวงศ์พันธ์ปรี จักรพันธุ์ ในหม่อมสุวรรณ
 3. หม่อมราชวงศ์ปรีย์พจน์พดุง จักรพันธุ์ ในหม่อมสนม
 4. หม่อมราชวงศ์หญิงปรุงสมร จักรพันธุ์ ในหม่อมสนม
 5. หม่อมราชวงศ์หญิงอรสนม จักรพันธุ์ ในหม่อมสนม
 6. หม่อมราชวงศ์นิยมสิริ จักรพันธุ์ ในหม่อมสนม

อ้างอิงแก้ไข

 1. หอสมุดวชิราวุธวิทยาลัย
 2. รูปเก่าเล่าเรื่อง-เมืองบางกอก 8
 3. กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 205.