เปิดเมนูหลัก

หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต จันทรทัต

หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต จันทรทัต (17 ตุลาคม พ.ศ. 2438 - 26 สิงหาคม พ.ศ. 2507) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชากับหม่อมราชวงศ์แข จันทรทัต และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต จันทรทัต
หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต จันทรทัต.jpg

พระนาม หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต จันทรทัต
ฐานันดรศักดิ์ หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2438
สิ้นชีพิตักษัย 26 สิงหาคม พ.ศ. 2507
พระบิดา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
พระมารดา หม่อมราชวงศ์แข จันทรทัต

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต จันทรทัต ประสูติเมื่อ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2438 ทรงมีพระเชษฐภคินีร่วมพระมารดา 3 พระองค์ คือ

และมีพระอนุชาและพระขนิษฐภคินีต่างมารดา 4 พระองค์

เมื่อยังทรงพระเยาวน์นั้น พระบิดาทรงโปรดมากด้วยเป็นพระโอรสองค์แรก เมื่อเจริญพระชันษาได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนราชวิทยาลัย ซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่ที่ถนนบำรุงเมือง เมื่อโรงเรียนราชวิทยาลัยย้ายไปตั้งที่จังหวัดนนทบุรี หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัตก็ทรงลาออกแล้วเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนเทพศิรินทร์เมื่อพ.ศ. 2454[1]จนจบชั้นของโรงเรียน และเข้าศึกษาต่อที่โรงเรีนกฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ขณะเดียวกันก็ทรงรับราชการในกระทรวงเกษตราธิการ ต่อมาย้ายไปรับราชการที่แผนกปรึกษากระทรวงพานิชย์และคมนาคม จนถึงสมัยเศรษฐกิจตกต่ำ รัฐบาลต้องปรับปรุงตัดข้าราชการออกเพื่อให้งบประมาณเข้าสู่ดุลยภาพ หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัตก็ต้องออกจากราชการในคราวนั้น และประทับอยู่ที่วังมหาชัยตลอดมา[2] ในระหว่างที่ไม่ได้ทรงทำราชการอยู่นี่เองก็ทรงใช้เวลาในการศึกษาตำราโหราศาสตร์ และทรงมีความรู้ความเชี่ยวชาญจนได้รับตำแหน่งนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทย ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2491 – 2492[3] นอกจากนี้หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต ยังเคยดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา ในวุฒิสภาไทย ชุดที่ 2 ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ถึง 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494[4]

หม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต จันทรทัต สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2507 ชนมายุ 69 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2508[5]

อ้างอิงแก้ไข

  1. หอเกียรติยศนักเรียนเก่า สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ จากเว็บไซต์ debsirinalumni.org สืบค้นเมื่อ 17-04-57.
  2. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชาแก่นไตรภพ เพ็ชรในหิน วิวิธธัมโมทัย มฤตยูกถา หรือ มรณานุสสร อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าเฉลิมศรีจันทรทัต จันทรทัต. กรุงเทพ : พรหมประสิทธิ์การพิมพ์, พ.ศ. 2508. 191 หน้า.
  3. ประวัติสมาคมโหร จากเว็บไซต์ astrothai.org สืบค้นเมื่อ 02-05-57.
  4. รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดที่ ๒
  5. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8