หม่อมเจ้าสุมนมาลย์ จิรประวัติ

หม่อมเจ้าหญิงสุมนมาลย์ จิรประวัติ (สกุลเดิม: โสณกุล) หม่อมเจ้าหญิงสุมนมาลย์ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา (พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 62 ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ท้าววรจันทร์ (เจ้าจอมมารดาวาด) )ทรงเป็นต้นราชสกุลโสณกุล หม่อมมารดาของท่านคือ หม่อมเอม (สกุลเดิม: กุณฑลจินดา) ธิดาหลวงวรศักดาพิศาล (ตาล กุณฑลจินดา) หม่อมเจ้าหญิงสุมนมาลย์ ประสูติ เมื่อ วันที่ 14 เมษายน 2431 หลังจากที่ชายาพระองค์แรกของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดชคือ หม่อมเจ้าหญิงประวาศสวัสดี เป็นพระขนิษฐาร่วมพระบิดามารดาเดียวกันกับท่านได้สิ้นชีพตักษัยลง พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดชจึงทรงเสกสมรสใหม่กับหม่อมเจ้าหญิงสุมนมาลย์ จิรประวัติ (ราชสกุลเดิม : โสณกุล) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2447 มีพระโอรสด้วยกัน 2 พระองค์ คือ

หม่อมเจ้าสุมนมาลย์.JPG

หม่อมเจ้าหญิงสุมนมาลย์ จิรประวัติ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2482 ศิริชันษา 51 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
  2. พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ เล่ม 44 หน้า 2576 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2470
  3. พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายใน (หน้า ๑๑๕๔)