หม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์

หม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์ (ราชสกุลเดิม เทวกุล; 1 มกราคม พ.ศ. 2442 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2509) เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ประสูติแต่หม่อมพุก เทวกุล ณ อยุธยา และเป็นชายาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช

หม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์
หม่อมเจ้า ชั้น 4
หม่อมเจ้าวิไลกัญญา.JPG
สวามีพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
พระบุตรหม่อมเจ้าภาณุเทวัญ ภาณุพันธุ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พระมารดาหม่อมพุก เทวกุล ณ อยุธยา
ประสูติ1 มกราคม พ.ศ. 2442
สิ้นชีพิตักษัย30 มิถุนายน พ.ศ. 2509 (67 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์ (ราชสกุลเดิม เทวกุล) ประสูติเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2442 เป็นพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ประสูติแต่หม่อมพุก เทวกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม จันทรเสน) มีโสทรภราดาและโสทรภคินี 12 องค์

หม่อมเจ้าวิไลกัญญา เสกสมรสกับพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช (พระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช กับหม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา) มีพระโอรส 1 องค์ คือ หม่อมเจ้าภาณุเทวัญ ภาณุพันธุ์

หลังจากที่พระโอรสเพียงพระองค์เดียวสิ้นชีพิตักษัย หม่อมเจ้าหญิงวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์ ก็มิได้ทรงมสีพระโอรสหรือพระธิดาอีกเลย จึงเป็นเหตุให้ทรงพระเมตตากรุณาแก่บรรดาพระโอรสธิดาองค์อื่นๆ ของกรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช ที่มีอยู่อีกด้วย ดังนั้นจึงได้ทรงเลี้ยงดูมาประดุจบุตรบุญธรรมด้วยสามองค์ ซึ่งก็ได้อยู่ร่วมกันกับพระองค์ท่านตลอดมา จนถึงกาลอวสานแห่งพระชนม์ชีพ พระธิดาดังกล่าวมีรายพระนามดังต่อไปนี้ คือ

หม่อมเจ้าประภาพันธุ์ (ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ) สมรสกับเรืออากาศเอกโกสีย์ กรโกสิยกาจ

หม่อมเจ้าหญิงพันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์ สมรสกับนายแพทย์ชูช่วง เศวตรุนทร์

หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์

แพทย์หญิงพันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์ (พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช ประสูติแต่หม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา) ทรงเคารพหม่อมเจ้าวิไลกัญญาประดุจพระมารดาแท้ ๆ และทรงเรียกหม่อมเจ้าวิไลกัญญาว่าแม่ อีกทั้งแพทย์หญิงพันธุ์วโรภาสยังสมรสกับนายแพทย์ชูช่วง เศวตรุนทร์ พระญาติของหม่อมเจ้าวิไลกัญญา ซึ่งนายแพทย์ชูช่วงได้เข้าเฝ้าหม่อมเจ้าวิไลกัญญา ที่ตำหนักอยู่บ่อย ๆ จึงได้พบรักกับแพทย์หญิงพันธุ์วโรภาส[1][ต้องการอ้างอิงเต็ม]

หม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2509 สิริชันษา 67 ปี พระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม ปีเดียวกัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์. อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ชูช่วง เศวตรุนทร์. กรุงเทพ : กรมศิลปากร, พ.ศ. 2527. 157 หน้า. หน้า หน้าที่.