หลวงอาสาสำแดง (แตง)

หลวงอาสาสำแดง (แตง) (พ.ศ. 2320 - พ.ศ. 2395) เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2320 เป็นบุตรพระยาจินดารังสรรค์ (แก้วแขก) ในตระกูลขุนนาง ซึ่งสืบเชื้อสายมาแต่พระมหาราชครู พระราชปุโรหิตาจารย์ราชสุภาวดีศรีบรมหงส์ องค์ปุริโสดมพรหมญาณวิบุลสิลสุจริต วิวิทธเวทยพรหมพุทธาจารย์ปุโรหิต (พราหมณ์ศิริวัฒนะ) ราชปุโรหิตในสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

หลวงอาสาสำแดง
(แตง สุจริตกุล)
แตง สุจริตกุล.jpg
เกิดพ.ศ. 2320
เสียชีวิตพ.ศ. 2395
คู่สมรสท้าวสุจริตธำรง (นาค)
บุตรเจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี (หงส์ สุจริตกุล)
ท้าววนิดาพิจาริณี (เหม สุจริตกุล)
สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
พระยาราชภักดี (โค สุจริตกุล)
นายรองพันธ์ (หล่อ สุจริตกุล)
• ปุก สุจริตกุล
• เหมือน สุจริตกุล
ตรานาคพันแตง ประจำราชินิกูลสุจริตกุล

เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช หลวงอาสาสำแดง (แตง) ได้ลาออกจากราชการ ถวายตัวเป็นข้าหลวง และติดตามอุปัฏฐากตั้งแต่ทรงเริ่มผนวช จนเสด็จฯ ทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งสยาม

ท่านได้แต่งงานกับท้าวสุจริตธำรง (นาค) บุตรีคหบดีปากน้ำโพ และมีบุตรธิดารวม 9 คน (ธิดาคนที่ 1 และ 2 ถึงแก่กรรมตั้งแต่วัยเยาว์) ได้แก่

นอกจากนี้ยังมีธิดากับภรรยาอื่นที่ปรากฏนามคนหนึ่งชื่อสุดหรือรู้จักในนามขรัวนายสุด

หลวงอาสาสำแดง (แตง) ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. 2395 รวมสิริอายุได้ 75 ปี

อ้างอิงแก้ไข

  • เล็ก พงษ์สมัครไทย. พระญาติ ราชสกุลกรุงรัตนโกสินทร์. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์ข้าวฟ่าง, พ.ศ. 2549. 160 หน้า. ISBN 974-9687-35-3