พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์

แพทย์หญิงพันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์ (เดิม: หม่อมเจ้าพันธุ์วโรภาส ภาณุพันธุ์; ประสูติ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2476) เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับหม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา

แพทย์หญิง

พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์
เกิดหม่อมเจ้าพันธุ์วโรภาส ภาณุพันธุ์
4 สิงหาคม พ.ศ. 2476 (90 ปี)
คู่สมรสนายแพทย์ชูช่วง เศวตรุนทร์ (2501-2527)
บุตร4 คน
บิดามารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
หม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา

ประวัติ

แก้

หม่อมเจ้าพันธุ์วโรภาส ภาณุพันธุ์ มีนามลำลองว่า ท่านหญิงน้อย เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช กับหม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา (สกุลเดิม สุขเจริญ) ประสูติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2476 เป็นพระนัดดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และเป็นพระราชปนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หม่อมเจ้าพันธุ์วโรภาสมีเจ้าพี่เจ้าน้องร่วมหม่อมมารดาสององค์คือประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ และหม่อมเจ้าสุริยพันธุ์ ภาณุพันธุ์

หม่อมเจ้าพันธุ์วโรภาสทรงสำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทรงงานเป็นแพทย์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทรงเคยรักษาพระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล) ในช่วงอาพาธหนักครั้งที่สองและเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์[1]

หม่อมเจ้าพันธุ์วโรภาสทรงคบหากับนายแพทย์ชูช่วง เศวตรุนทร์ (บุตรเสวกโท พระพิพัฒน์ธนกิจ (ช่วง เศวตรุนทร์) กับเชื้อ พิพัฒน์ธนกิจ) ซึ่งเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่หม่อมเจ้าพันธุ์วโรภาสยังเป็นนิสิตอยู่ ต่อมาทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับนายแพทย์ชูช่วง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2501[2] และได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำพระมหาสังข์ ณ วังไกลกังวล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 มีโอรส-ธิดาด้วยกันสี่คน ได้แก่

  1. พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อดีตปลัดกระทรวงการคลัง อดีตปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  2. ศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิง ดร.รังสินี มหานนท์ สมรสกับ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
  3. ภาณพ เศวตรุนทร์
  4. ศักดิ์สถิต เศวตรุนทร์

เกียรติยศ

แก้
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าพันธุ์วโรภาส ภาณุพันธุ์
พ.ศ. 2476 - พ.ศ. 2501
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม33
  • 4 สิงหาคม พ.ศ. 2476 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2501 : หม่อมเจ้าพันธุ์วโรภาส ภาณุพันธุ์
  • 31 มีนาคม พ.ศ. 2501 : พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์

กรณียกิจ

แก้

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 แพทย์หญิงพันธุ์วโรภาสได้เสด็จไปเป็นองค์ประธานในการพระราชทานเพลิงศพสวรรณา วิชัยรัตน์ เจ้าพี่ ณ เมรุวัดธาตุทอง[3]

เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559 แพทย์หญิงพันธุ์วโรภาสได้ตามเสด็จรองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ เจ้าพี่ร่วมมารดา เพื่อร่วมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ลำดับสาแหรก

แก้

อ้างอิง

แก้