ทันตแพทย์ (อังกฤษ: Dentist) คือแพทย์ผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แก่ประชาชน ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และความผิดปกติต่างๆ ภายในช่องปาก ซึ่งสุขภาพปากและฟันที่ดี จะนำไปสู่สุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดี เพราะสัญญาณของโรคร้ายแรงบางอย่าง มักแสดงอาการโดยเริ่มจากเกิดความผิดปกติภายในช่องปากก่อนเป็นอันดับต้นๆ

สาขาของทันตแพทย์เฉพาะทางในไทย แก้

 • สาขาทันตกรรมทั่วไป
 • สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ (prosthodontics)
 • สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก (pediatric dentistry)
 • สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (oral and maxillofacial surgery)
 • สาขาปริทันตวิทยา (periodontology)
 • สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (endodontics)
 • สาขาทันตกรรมหัตถการ (operative dentistry)
 • สาขาทันตกรรมจัดฟัน (orthodontic)
 • สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (oral medicine)
 • สาขาทันตสาธารณสุข (dental public health)

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรทันตแพทย์ในไทย แก้

รายชื่อดังต่อไปนี้คือมหาวิทยาลัยที่เคยได้รับการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทย์สภาฯ

หลักสูตรของทันตแพทย์ในไทย แก้

 • หลักสูตรปริญญาตรี
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
 • หลักสูตรปริญญาโท
 • หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
 • หลักสูตรปริญญาเอก

คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย แก้

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย โดยเริ่มแรกนั้นมีฐานะเป็นแผนกอิสระทันตแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2483