หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา[1] (สกุลเดิม สารสาส; 7 มิถุนายน พ.ศ. 2458 – 18 ตุลาคม พ.ศ. 2526)[2] เป็นหม่อมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา
งามจิตต์ บุรฉัตร.jpg
เกิดงามจิตต์ สารสาส
7 มิถุนายน พ.ศ. 2458
เสียชีวิต18 ตุลาคม พ.ศ. 2526 (68 ปี)
โรงพยาบาลสมิติเวช กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรสพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
บิดามารดาพระสารสาสน์พลขันธ์ (ลอง สุนทานนท์)
นางสวัสดิ์ สารสาส์นพลขันธ์

ประวัติแก้ไข

หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยา มีชื่อเดิมว่า งามจิตต์ สารสาส เป็นธิดาของพันโท พระสารสาสน์พลขันธ์ (ลอง สุนทานนท์) (บุตรของใหญ่ กับจำรัส สุนทานนท์) และนางสวัสดิ์ สารสาสน์พลขันธ์ (สกุลเดิม อัศวนนท์; ธิดาของพระยาราชายสาธก (ง่วนสุน อัศวนนท์) อดีตนายด่านศุลกากรจังหวัดสมุทรปราการ กับคุณหญิงฟอง อัศวนนท์) หม่อมงามจิตต์มีพี่น้อง 4 คน[3]

หม่อมงามจิตต์สมรสกับพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร (พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน กับพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล) โดยใช้นามราชสกุลฉัตรชัย ณ อยุธยา ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามราชสกุลบุรฉัตร ณ อยุธยา สำหรับหม่อมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ณ อยุธยาและสามี มีพระโอรสบุญธรรมหนึ่งคน คือ หม่อมหลวงธีรฉัตร บุรฉัตร ซึ่งแท้จริงเป็นพระภาคิไนยของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร โดยเป็นโอรสของท่านหญิงเฟื่องฉัตร ดิศกุล พระขนิษฐาในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร

หลังจากที่หม่อมงามจิตต์ถึงแก่อนิจกรรม ได้มีการก่อตั้ง มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและรำลึกถึงคุณงามความดี และความสามารถของหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ปุชนียบุคคลระดับโลกที่มีผลงานดีเด่น ได้รับคัดเลือกให้เป็นให้เป็นประธานสภาสตรีระหว่างประเทศคนแรกและคนเดียวในประเทศไทยในรอบ 120 ปี และมีการจัดงานเป็นประจำทุกปี โดยมอบรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร แก่ครู เจ้าหน้าที่ ในจังหวัดที่รับผิดชอบงานมูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าอย่างมีประสิทธิภาพ บุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

 
หม่อมงามจิตต์และสามี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข