เปิดเมนูหลัก

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี (20 มกราคม พ.ศ. 2465) เป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ประสูติแต่หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี[1]

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
หม่อมหม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา รัชนี
พระบุตรหม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี
หม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ
หม่อมราชวงศ์ธีรเดช รัชนี
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
พระมารดาหม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี
ประสูติ20 มกราคม พ.ศ. 2465 (97 ปี)

เนื้อหา

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี หรือพระนามลำลองว่า “ท่านชายภี” เป็นพระโอรสในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ประสูติแต่หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี (ราชสกุลเดิม วรวรรณ) เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2464 (ปัจจุบัน คือ พ.ศ. 2465) เป็นพระราชนัดดาในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ มีพระเชษฐภคินีร่วมพระมารดาหนึ่งพระองค์ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต

หม่อมเจ้าภีศเดชจบการศึกษาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ และทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ทรงสมัครเป็นทหาร และเป็นสายลับของกองทัพอังกฤษ ระหว่าง พ.ศ. 2485 - 2489 หลังสงครามได้เสด็จกลับประเทศไทย และทรงทำงานกับบริษัทเชลล์

การทรงงานแก้ไข

ในปี พ.ศ. 2512 ประเทศไทยประสบปัญหายาเสพติด เนื่องจากชาวเขาในภาคเหนือนิยมปลูกฝิ่นเพื่อยังชีพ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเป็นโครงการส่วนพระองค์ มีพระบรมราโชบายให้ชาวเขาร่วมมือกันกำจัดฝิ่นโดยสันติวิธี ทรงพระราชทานพระราชดำริ ให้ชาวเขาหันมาปลูกพืชที่มีประโยชน์ และมีรายได้ดี เช่น ท้อ พลัม สตรอเบอรี่ รวมทั้งผักและดอกไม้เมืองหนาว โดยหม่อมเจ้าภีศเดชเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

หม่อมเจ้าภีศเดชเป็นผู้ติดตามใกล้ชิดในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช และเคยดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิโครงการหลวง

ชีวิตส่วนองค์แก้ไข

หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เสกสมรสกับหม่อมราชวงศ์ดัชรีรัชนา รัชนี ท.จ.ว. (ราชสกุลเดิม วรวรรณ) นางสนองพระโอษฐ์ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ท่านชายและคุณท่านมีโอรส-ธิดาสามคน ได้แก่

  1. หม่อมราชวงศ์ดัจฉราพิมล รัชนี (คุณหญิงนาว)
  2. หม่อมราชวงศ์ภวรี สุชีวะ (คุณหญิงหนิง)
  3. หม่อมราชวงศ์ธีรเดช รัชนี (คุณชายธี)

ทั้งนี้หม่อมเจ้าภีศเดชนับเป็นเจ้านายที่มีชนม์ชีพอยู่เป็นองค์สุดท้ายในราชสกุลรัชนี และในราชสกุลสายวังหน้า โดยมีชันษาสูงสุดในบรรดาพระราชวงศ์ไทยที่ยังทรงพระชนม์อยู่ในขณะนี้ ปัจจุบันหม่อมเจ้าภีศเดชประทับที่วังประมวญ มีผลงานนิพนธ์โดยทรงใช้นามปากกาว่า ภ. ณ ประมวญมารค

พระเกียรติยศแก้ไข

ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ
ลำดับโปเจียม17

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข