เจ้าจอมมารดาแพ ในรัชกาลที่ 4

เจ้าจอมมารดาแพ ธิดาพระสำราญหฤทัย (อ้าว ธรรมสโรช) และท้าวทรงกันดาร (สี) เป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชโอรสและพระราชธิดา รวมกัน 5 พระองค์คือ

เจ้าจอมมารดาแพ
ในรัชกาลที่ 4
เกิดแพ ธรรมสโรช
สยาม
เสียชีวิต5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404
สยาม
สัญชาติไทย
คู่สมรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตรหม่อมยิ่ง
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพักตร์พิมลพรรณ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบัญจบเบญจมา
บิดามารดาพระสำราญหฤทัย (อ้าว)
ท้าวทรงกันดาล (สี)

เจ้าจอมมารดาแพถึงแก่อสัญกรรมหลังจากให้ประสูติพระองค์เจ้าบัญจบเบญจมา เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2404 [1] และได้รับพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดราชาธิวาส[2]

อนึ่งเจ้าจอมมารดาแพ เป็นญาติกับเจ้าจอมมารดาอึ่ง ในรัชกาลที่ 3 ผู้เป็นมารดาของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา[2]

อ้างอิง แก้