เจ้าจอมมารดาแก้ว ในรัชกาลที่ 3

เจ้าจอมมารดาแก้ว ในรัชกาลที่ 3 บาทบริจาริกา ใน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นพระมารดาของ พระองค์เจ้าอมฤตย์ หรือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย

ประวัติแก้ไข

เจ้าจอมมารดาแก้วเกิดเมื่อใดไม่มีหลักฐานเป็นธิดาของ เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (บุญรอด บุณยรัตพันธ์ุ) ต้นตระกูลบุณยรัตพันธุ์ เจ้าจอมมารดาแก้วมีพี่สาวต่างมารดาที่เข้ารับราชการฝ่ายในเป็นเจ้าจอมมารดาอยู่ก่อนแล้วคนหนึ่งคือ เจ้าจอมมารดาสี ในรัชกาลที่ 2

ต่อมาเจ้าจอมมารดาแก้วได้เข้าถวายตัวเป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีประสูติกาลพระโอรส 1 พระองค์คือ พระองค์เจ้าอมฤตย์ เมื่อ พ.ศ. 2369 ซึ่งต่อมาได้รับการสถาปนาให้ทรงกรมที่ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย

เจ้าจอมมารดาแก้วถึงแก่อนิจกรรมเมื่อใดก็ไม่มีหลักฐานเช่นกัน