หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล

หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล (17 กันยายน พ.ศ. 2447 - 3 เมษายน พ.ศ. 2534) อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และองคมนตรี

หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
หม่อมเจ้า ชั้น 4
ประสูติ17 กันยายน พ.ศ. 2447
ชีพิตักษัย3 เมษายน พ.ศ. 2534 (86 ปี)
ชายาหม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ เทวกุล
โอรสหม่อมราชวงศ์นิศารัตน์ เทวกุลหม่อมราชวงศ์เทพกมล เทวกุล
ราชวงศ์จักรี
ราชสกุลเทวกุล
พระบิดาสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
พระมารดาหม่อมจันทน์ เทวกุล ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เป็นพระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ประสูติแต่หม่อมจันทน์ เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2447

สมรสกับ หม่อมเจ้ากมลปราโมทย์ กิติยากร มีบุตรคือ

หม่อมเจ้าวงศานุวัตร รับราชการเป็นนักการทูต เคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน ระหว่าง พ.ศ. 2496-2501 [1] และปลัดกระทรวงการต่างประเทศระหว่าง 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2491[2] - 26 มิถุนายน พ.ศ. 2504

หม่อมเจ้าวงศานุวัตร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 [3] หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2534 พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเทพศิรินทราวาส ในวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2534 [4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศไทยและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของต่างประเทศต่าง ๆ ดังนี้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แก้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ แก้

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

 1. "รายนามเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงลอนดอน". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-07-03. สืบค้นเมื่อ 2007-11-02.
 2. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
 3. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งองคมนตรี
 4. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-06-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๓ ตอนที่ ๔๓ ง หน้า ๑๘๓๐, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๙
 6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-09-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๘, ๔ มกราคม ๒๕๐๖
 7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-12-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๔ ตอนที่ ๑๐๗ ง หน้า ๒๙๙๓, ๑๗ ธันวาคม ๒๕๐๐
 8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญช่วยราชการเขตภายใน เก็บถาวร 2022-10-21 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๖๐ ตอนที่ ๔๒ ง หน้า ๒๕๓๑, ๑๐ สิงหาคม ๒๔๘๖
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เก็บถาวร 2022-08-08 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๑๐๙ ง หน้า ๓๓๒๘, ๒๓ ธันวาคม ๒๕๐๑
 10. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ เก็บถาวร 2022-07-10 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๙๖ ตอนที่ ๑๕๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๗, ๑๓ กันยายน ๒๕๒๒
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชรุจิ เก็บถาวร 2022-07-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๗ ตอนที่ ๒๑ ง หน้า ๒๕, ๑๓ มีนาคม ๒๕๑๓
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเหรียญอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-11-29 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๔๘ ง หน้า ๒๖๐๖, ๒๑ กรกฎาคม ๒๔๙๖
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-11-30 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๖ ตอนที่ ๗๔ ง หน้า ๑๘๗๑, ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๐๒
 14. 14.0 14.1 14.2 ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-09-24 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๗๘ ตอนที่ ๕๘ ง หน้า ๑๖๙๐, ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๐๔
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-09-27 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๙๗ ง หน้า ๒๒๗๑, ๑ ตุลาคม ๒๕๐๖
 16. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-09-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๐๑ ง หน้า ๒๓๕๙, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๖
 17. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ เก็บถาวร 2022-09-25 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม ๘๐ ตอนที่ ๑๐๑ ง หน้า ๒๓๖๑, ๑๕ ตุลาคม ๒๕๐๖