พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี (22 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 — 18 ตุลาคม พ.ศ. 2478) เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 19 ในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ประสูติแต่จอมมารดาสมบุญ

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี
พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น 5
พระองค์เจ้าชั้นโท
หม่อมหม่อมน้อม รุจจวิชัย ณ อยุธยา
พระบุตรหม่อมเจ้าฉวีวงศ์ รุจจวิชัย
หม่อมเจ้าพงศ์รุจา รุจจวิชัย
ราชวงศ์จักรี
พระบิดากรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระมารดาจอมมารดาสมบุญ
ประสูติ22 กรกฎาคม พ.ศ. 2417
สิ้นพระชนม์18 ตุลาคม พ.ศ. 2478 (61 ปี)

พระประวัติแก้ไข

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี ประสูติเมื่อวันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2417[1] เป็นพระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ที่ประสูติแต่จอมมารดาสมบุญ ธิดาพระยาภักดีภูบาล[2]

พระองค์เจ้ารุจาวรฉวีทรงรับราชการในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีความรู้ทางช่างจากวังหน้ามาก่อน จึงได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ช่วยเจ้ากรมวังนอก ทรงบังคับบัญชาทหารรักษาวัง และกำกับพนักงานยิงปืนบอกเวลา ต่อมาเมื่อมีการโอนย้ายกรมช่างสิบหมู่มาสังกัดกรมวังนอก พระองค์จึงได้เปลี่ยนมาทรงงานช่างที่ถนัด จนสิ้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[3]

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2478[4] สิริพระชันษา 61 ปี[1]

พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี เป็นต้นราชสกุลรุจจวิชัย[5] เสกสมรสกับหม่อมน้อม รุจจวิชัย ณ อยุธยา มีพระโอรสและพระธิดา 2 องค์ คือ

 • หม่อมเจ้าหญิงฉวีวงศ์ รุจจวิชัย (ประสูติ พ.ศ. 2448) ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรส
 • หม่อมเจ้าพงศ์รุจา รุจจวิชัย[6] (5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2448 — 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2516) เสกสมรสกับหม่อมสมศรี รุจจวิชัย ณ อยุธยา และหม่อมนิลุบล รุจจวิชัย ณ อยุธยา มีโอรสและธิดา ดังนี้
  • หม่อมราชวงศ์ชาญชัย รุจจวิชัย
  • หม่อมราชวงศ์ไวยวุฒิ รุจจวิชัย
  • หม่อมราชวงศ์ชุติชนิศ รุจจวิชัย
  • หม่อมราชวงศ์อิศเรศ รุจจวิชัย
  • หม่อมราชวงศ์เชษฐชัย รุจจวิชัย
  • หม่อมราชวงศ์รมัยฤทธิ์ รุจจวิชัย
  • หม่อมราชวงศ์หญิงมิสกมาน รุจจวิชัย
  • หม่อมราชวงศ์หญิงภุมวารวดี รุจจวิชัย
  • หม่อมราชวงศ์อัจฉรีย์ชัย รุจจวิชัย
  • หม่อมราชวงศ์หญิงปรไมศวรรย์ รุจจวิชัย

พระอิสริยยศแก้ไข

 • 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2417 — 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 : พระบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี[7]
 • 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 — 18 ตุลาคม พ.ศ. 2478 : พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. 1.0 1.1 กรมศิลปากร. สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ (2554). ราชสกุลวงศ์ (PDF). กรุงเทพฯ: สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. p. 142. Check date values in: |year= (help)
 2. ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. ตำนานวังเก่า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แสงดาว, พ.ศ. 2553. 178 หน้า. หน้า 127. ISBN 978-616-508-214-3
 3. สมประสงค์ ทรัพย์พาลี. ๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปีจุลจอมเกล้า. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ ๒๓๒๕, พ.ศ. 2554. 142 หน้า. หน้า 151. ISBN 978-616-90926-0-5
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวในพระราชสำนัก วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ เล่ม 52 ตอน 0 ง, 27 ตุลาคม พ.ศ. 2478, หน้า 2247.
 5. "ย้อนรอยสายราชสกุล…ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (จบ)". ASTV ผู้จัดการรายวัน. 13 กุมภาพันธู์ 2551. สืบค้นเมื่อ 22 พฤศจิกายน 2557. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. หนังสืออนุสรณ์พระราชทานเพลิงหม่อมเจ้าพงศ์รุจา รุจจวิชัย https://archive.org/details/unset0000unse_d5r0/page/n7
 7. ราชบัณฑิตยสถาน. พระเจ้าวรวงศ์เธอ (ตอนที่ ๑) (๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๒). เรียกดูเมื่อ 13 กันยายน 2563
 8. โรงเรียนมหาดเล็ก. บาญชีพระบรมวงษานุวงษ์ฝ่ายน่าฝ่ายใน ศก 128. กรุงเทพ : โรงพิมพ์สามมิตร, พ.ศ. 2452. 70 หน้า. หน้า 7.