เจ้าจอมมารดางิ้ว

เจ้าจอมมารดางิ้ว เป็นหม่อมห้ามในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นหม่อมมารดาในสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระอัครมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เจ้าจอมมารดางิ้ว
คู่สมรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ
บุตรสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี
บิดามารดา
  • ทองสุข (บิดา)
  • ทองจันทร์ (มารดา)

ประวัติ

แก้

เจ้าจอมมารดางิ้ว อยู่ในสกุลสุวรรณทัต บิดาชื่อทองสุข มารดาชื่อทองจันทร์

ต่อมาได้เข้าเป็นหม่อมห้ามในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักขณานุคุณ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และให้ประสูติการพระธิดาคือ หม่อมเจ้าโสมนัส ในปี พ.ศ. 2377 แต่ไม่ช้านานนักพระองค์เจ้าลักขณานุคุณก็สิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ. 2378 เมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทราบเช่นนั้นจึงรับหม่อมเจ้าโสมนัสมาบำรุงเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง และสถาปนาเป็น พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี

ลุมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับแต่งตั้งให้พระองค์เจ้าโสมนัสเป็น สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี แล้วได้สถาปนาให้หม่อมงิ้วในพระองค์เจ้าลักขณานุคุณขึ้นเป็น เจ้าจอมมารดางิ้ว ด้วยเป็นหม่อมมารดาในพระอัครมเหสี และพำนักอยู่กับพระธิดาในพระบรมมหาราชวัง แต่หลังการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดีในปี พ.ศ. 2395 เจ้าจอมมารดางิ้วได้ขอออกจากพระบรมมหาราชวังกลับไปพำนักอยู่กับ พระยาราชภักดีศรีรัตนสมบัติบวรพิริยพาห (ทองคำ) ผู้เป็นพี่ชาย และกล่าวกันว่าเจ้าจอมมารดางิ้วมีทรัพย์สมบัติมากนักจนต้องใช้เรือเอี้ยมจุ๊นบรรทุก

อ้างอิง

แก้
  • ส.พลายน้อย. พระบรมราชินีและเจ้าจอมมารดา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:บำรุงสาสน์. 2530, หน้า 73-76