หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์

หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์ (9 เมษายน พ.ศ. 2445 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ และเป็นพระนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์
หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์.jpg
ชายาหม่อมเจ้าศรีสอางค์นฤมล วรวรรณ
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
พระมารดาหม่อมอั๋น เกษมสันต์ ณ อยุธยา
ประสูติ9 เมษายน พ.ศ. 2445
ชีพิตักษัย18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 (74 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์ ประสูติเมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2445 จบชั้นมัธยม 8 จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2461 ต่อมาในปี พ.ศ. 2463 ได้รับทุนไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในพระอนุเคราะห์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เสนาบดีกระทรวงการคลังและกระทรวงเกษตรพาณิชย์คมนาคม ณ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ในสาขาวิชาพฤกษอนุกรมวิธาน ได้มีโอกาสฝึกงานที่สวนพฤกษชาติคิว และฝึกงานกับศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยอะเบอร์ดีน

หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์ รับราชการในปลายสมัยรัชกาลที่ 6 ถึงต้นรัชกาลปัจจุบัน เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองพืชพรรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทรงเป็นนักสำรวจพรรณไม้ที่สำคัญของไทย ทรงเก็บรวบรวมพรรณไม้ในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืช กรมวิชาการเกษตร

ภายหลังได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นราชบัณฑิตประเภทวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2485[1]

หม่อมเจ้าลักษณากร เสกสมรสกับหม่อมเจ้าศรีสอางค์นฤมล วรวรรณ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ มีโอรส-ธิดา 3 ท่าน คือ

  1. หม่อมราชวงศ์หญิงลักษณ์สอางค์ เกษมสันต์
  2. หม่อมราชวงศ์ศรีลักษณ์ เกษมสันต์
  3. หม่อมราชวงศ์หญิงนฤมล เกษมสันต์

หม่อมเจ้าลักษณากร สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. สมประสงค์ ทรัพย์พาลี. ๑๐๑ จุลจักรี ๑๐๑ ปี จุลจอมเกล้า. กรุงเทพ : [ม.ป.พ.], พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555. 154 หน้า. ISBN 9786169092605
  2. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 78 ตอน 40ง วันที่ 9 พฤษภาคม 2504