หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์

อำมาตย์โท หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ (พ.ศ. 2400 - 23 เมษายน พ.ศ. 2460 ) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร กับหม่อมแช่ม สุประดิษฐ ณ อยุธยา และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ
หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์.jpg
หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ ขณะทรงพระเยาว์
ฐานันดรศักดิ์หม่อมเจ้า
ราชวงศ์ราชวงศ์จักรี
ข้อมูลส่วนพระองค์
ประสูติพ.ศ. 2400
สิ้นชีพิตักษัย23 เมษายน พ.ศ. 2460
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
พระมารดาหม่อมแช่ม สุประดิษฐ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2400 เมื่อท่านเจริญพระชันษาก็ได้เข้ารับราชการ ทรงสมัครเข้าเป็นนายเสือป่าตั้งแต่แรกตั้งกองเสือป่าใน พ.ศ. 2454 และได้รับพระราชทานธงประจำตัวนายหมู่เสือป่าเป็นธงพื้นสีขาว (เพราะประสูติวันจันทร์) ลายกลางเป็นภาพ พราหมณ์แต่งตัว ซึ่งตรงกับพระนามสง่างาม และได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดมีนบุรี โดยมีประกาศแต่งตั้งดังนี้

ประกาศกระทรวงนครบาล
ตั้งเมืองใหม่
ด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รวมท้องแขวงอำเภอคลองสามวา, อำเภอแสนแสบ, อำเภอจีระดับ, แลอำเภอหนองจอก ทั้ง ๔ อำเภอในทุ่งแสนแสบนั้น ยกขึ้นเปนเมืองตั้งใหม่ ณ ตำบลสามแยกคลองสามวากับคลองแสนแสบ รวมอยู่ในมณฑลกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่า "เมืองมีนบุรี" แลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าสง่างามเปนข้าหลวงรักษาราชการเมืองตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑ เปนต้นไป
ศาลาว่าการนครบาล
วันที่ ๒๖ สิงหาคม รัตนโกสินทร ศก ๑๒๑
(ลงพระนาม) นเรศวรฤทธิ์
เสนาบดีกระทรวงนครบาล

หม่อมเจ้าสง่างาม ทรงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมีนบุรี พระองค์แรกและพระองค์เดียว[1] ต่อมาในปี พ.ศ. 2474 จังหวัดมีนบุรีได้ถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดพระนคร เพื่อประหยัดงบประมาณราชการ เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

หม่อมเจ้าสง่างามทรงเป็นข้าราชการส่วนกลางมาตลอด 25 ปี มิเคยต้องไปประทับแรม ณ แห่งหนตำบลใด ทรงปฏิบัติงานเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยกระทั่งในปี พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองใหม่ขึ้น โดยให้รวมพื้นที่อำเภอคลองสามวา อำเภอแสนแสบ อำเภอเจียรดับ และอำเภอหนองจอก ขึ้นเป็นจังหวัดมีนบุรี แล้วแต่งตั้งหม่อมเจ้าสง่างาม ข้าราชการชั้นเอกผู้รู้จักท้องถิ่นชานเมืองเป็นอย่างดีให้มาปกครองท้องที่แถบตะวันออกของกรุงเทพมหานครแห่งนี้ ท่านจึงเป็นเจ้าเมืองมีนบุรีองค์แรกและองค์เดียว ก่อนที่เมืองนี้จะถูกยุบรวมกับจังหวัดพระนครในปี 2474

หม่อมเจ้าสง่างาม ในวัยที่พ้นจากราชการแล้วได้ประทับที่วังข้างวัดตรีทศเทพฯ โดยมีหม่อมแช่ม หม่อมมี หม่อมละม้าย (น้องสาวของหม่อมมี) หม่อมเยื้อน หม่อมเขียน และหม่อมพลู สตรีชาวมีนบุรี ซึ่งเป็นหม่อมคนสุดท้าย อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกัน บั้นปลายท่านได้ประชวรด้วยโรคภูมิแพ้ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อปี 2460 ด้วยชันษา 60 ปี ท่านมีโอรส ธิดาทั้งสิ้น 16 คน

หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 23 เมษายน พ.ศ. 2460 พระชันษา 60 ปี พระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดตรีทศเทพ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2462[2]

พระโอรส-ธิดาแก้ไข

หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ มีพระโอรส-ธิดา ดังนี้

 1. หม่อมราชวงศ์หญิงมลิ สุประดิษฐ เกิด 10 เมษายน พ.ศ. 2424
 2. หลวงสมุทรโคจร (หม่อมราชวงศ์เล็ก สุประดิษฐ) เกิด 20 มกราคม พ.ศ. 2425
 3. หม่อมราชวงศ์หญิงสอาด สุประดิษฐ เกิด 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2426
 4. หม่อมราชวงศ์หญิงลมุล ทวีวงศ์ ในหม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์ เกิด 3 สิงหาคม พ.ศ. 2431
 5. หม่อมราชวงศ์เจริญ สุประดิษฐ เกิด 15 มกราคม พ.ศ. 2432
 6. หม่อมราชวงศ์ประวัติ สุประดิษฐ เกิด 23 มิถุนายน พ.ศ. 2433
 7. หม่อมราชวงศ์หญิงสงวน ธนพิธพิศาล ภรรยาพระยาธนพิธพิศาล (ตง วัชรเสถียร) เกิดเมื่อไหร่ไม่ทราบแน่ชัด
 8. หม่อมราชวงศ์หญิงสอิ้ง สุประดิษฐ เกิด 4 ธันวาคม พ.ศ. 2446
 9. หม่อมราชวงศ์ไศลรัตน์ สุประดิษฐ เกิด 25 มิถุนายน พ.ศ. 2447
 10. หม่อมราชวงศ์หญิงลดา ยุคล เกิด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447 ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
 11. หม่อมราชวงศ์มีน สุประดิษฐ เกิด 2 มีนาคม พ.ศ. 2449
 12. หม่อมราชวงศ์หญิงเลื่อน สุประดิษฐ เกิด 2 มิถุนายน พ.ศ. 2451
 13. หม่อมราชวงศ์สนั่น สุประดิษฐ เกิด 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2454
 14. หม่อมราชวงศ์หญิงสรัท สุประดิษฐ เกิด 19 ธันวาคม พ.ศ. 2454
 15. หม่อมราชวงศ์สง่า สุประดิษฐ เกิด 2 สิงหาคม พ.ศ. 2456

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพจดหมายเหตุระยะทางเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเสด็จตรวจราชการหัวเมือง. กรุงเทพ : กรมศิลปากร, พ.ศ. 2515. 100 หน้า.
 2. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 3. "พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 21 (32): 568. 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447. Check date values in: |date= (help)