วัดตรีทศเทพวรวิหาร

วัดในกรุงเทพมหานคร

วัดตรีทศเทพ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร[1] สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัดตรีทศเทพวรวิหาร
พระเจดีย์ วัดตรีทศเทพ
แผนที่
ที่ตั้งแขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ประเภทพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร
นิกายเถรวาท ธรรมยุติกนิกาย
พระพุทธรูปสำคัญพระพุทธนวราชบพิตร
เจ้าอาวาสพระเทพวชิรปาโมกข์ (อาชว์ อาชฺชวปเสฏฺโฐ)
หมายเหตุ
ชื่อที่ขึ้นทะเบียนวัดตรีทศเทพวรวิหาร
ขึ้นเมื่อ18 ธันวาคม พ.ศ. 2539
เป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถานในเขตกรุงเทพมหานคร
เลขอ้างอิง0000047
พระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งของสารานุกรมพระพุทธศาสนา

ประวัติ แก้

วัดตรีทศเทพ สร้างขึ้นปีใดไม่ปรากฏหลักฐาน ทราบเพียงว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร ได้บริจาคทรัพย์และกำหนดเขตไว้จะสร้างวัด แต่ไม่ทันได้เริ่มก่อสร้างก็สิ้นพระชนม์ลงเสียก่อน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส จึงทรงรับทำการก่อสร้างวัดต่อมา จนขุดคูวัด สร้างกุฏิ ศาลา โรงฉัน เป็นต้นแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ทันได้สร้างวิหาร อุโบสถ และศาลาการเปรียญ ก็สิ้นพระชนม์ลงอีก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงรับมาดำเนินการเอง โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชสงครามเป็นผู้อำนวยการสร้างจนแล้วเสร็จในปีมะโรง พ.ศ. 2410 และพระราชทานนามว่าวัดตรีทศเทพ แปลว่าวัดของเทพผู้ชายสามองค์ (ตรี (สาม) + ทศ (ผู้ชาย) + เทพ)[2]

ลำดับเจ้าอาวาส แก้

วัดตรีทศเทพมีเจ้าอาวาสตามลำดับ ดังนี้[3]

ลำดับที่ รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระครูปลัดจุลานุนายก (คง) พ.ศ. 2411 ?
2 พระสมุห์เกตุ ? ?
3 พระปลัดเจียม ? ?
4 พระวินัยรักขิต (จันทร์) พ.ศ. 2445 พ.ศ. 2446
5 พระครูวินัยธรแสง ? ?
6 พระสังกิจคุณ (ขำ อินฺทวํโส) พ.ศ. 2443 พ.ศ. 2487
7 พระนิพากรกิตติพิลาศ (อรุณ อรุโณ) พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2517
8 พระเทพวัชรธรรมาภรณ์ (สุรพงส์ ฐานวโร) พ.ศ. 2518 พ.ศ. 2539
9 พระวินัยบัณฑิต (ประพันธ์ วรพนฺธุ) พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2545
10 พระเทพวชิรปาโมกข์ (อาชว์ อาชฺชวปเสฏฺโฐ) พ.ศ. 2565

อ้างอิง แก้

เชิงอรรถ
  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงธรรมการ แผนกกรมสังฆการี เรื่อง จัดระเบียบพระอารามหลวง เก็บถาวร 2011-11-09 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน, เล่ม 32, ตอน 0 ก, 3 ตุลาคม พ.ศ. 2458, หน้า 292
  2. พระพุทธนวราชบพิตร และ ประวัติวัดตรีทศเทพ, หน้า 7-11
  3. พระพุทธนวราชบพิตร และ ประวัติวัดตรีทศเทพ, หน้า 21
บรรณานุกรม
  • วัดตรีทศเทพวรวิหาร. พระพุทธนวราชบพิตร และ ประวัติวัดตรีทศเทพ. สมุทรปราการ : บริษัท เอเชีย แปซิฟิค ออฟเซ็ท จำกัด, 2554. 186 หน้า. ISBN 978-974-496-565-3