นิกายในศาสนา (อังกฤษ: Religious denomination) หมายถึง หมู่ หรือพวกคณะนักบวชในศาสนาเดียวกัน ที่แยกออกไปเป็นพวก ๆ

นิกายในศาสนาแก้ไข

ศาสนาพุทธแก้ไข

ดูบทความหลักที่: นิกายในศาสนาพุทธ

นิกายในศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาคริสต์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: นิกายในศาสนาคริสต์

นิกายในศาสนาคริสต์ แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาอิสลามแก้ไข

ดูบทความหลักที่: นิกายในศาสนาอิสลาม

นิกายในศาสนาอิสลาม แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาฮินดูแก้ไข

ดูบทความหลักที่: นิกายในศาสนาฮินดู

นิกายในศาสนาฮินดู แบ่งออกเป็น 8 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนายูดาห์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: นิกายในศาสนายูดาห์

นิกายในศาสนายูดาห์ แบ่งออกเป็น 4 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาซิกข์แก้ไข

ดูบทความหลักที่: นิกายในศาสนาซิกข์

นิกายในศาสนาซิกข์ แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาเชนแก้ไข

ดูบทความหลักที่: นิกายในศาสนาเชน

นิกายในศาสนาเชน แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

อ้างอิงแก้ไข