นิกายในศาสนา (อังกฤษ: Religious denomination) หมายถึง หมู่ หรือพวกคณะนักบวชในศาสนาเดียวกัน ที่แยกออกไปเป็นพวก ๆ

นิกายในศาสนา แก้

ศาสนาพุทธ แก้

นิกายในศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็น 3 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาคริสต์ แก้

นิกายในศาสนาคริสต์ แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาอิสลาม แก้

นิกายในศาสนาอิสลาม แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาฮินดู แก้

นิกายในศาสนาฮินดู แบ่งออกเป็น 8 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนายูดาห์ แก้

นิกายในศาสนายูดาห์ แบ่งออกเป็น 4 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาซิกข์ แก้

นิกายในศาสนาซิกข์ แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

ศาสนาเชน แก้

นิกายในศาสนาเชน แบ่งออกเป็น 2 นิกายใหญ่ ๆ ได้แก่

อ้างอิง แก้