เศวตัมพร หรือ เศวตามพร (สันสกฤต: श्वेतांबर สะ เหฺว ตาม พอน) หรือ เศวตปัฏ (श्वेतपट) เป็นหนึ่งในสองนิกายหลักในศาสนาเชน[1] คู่กับทิคัมพร นักบวชเศวตัมพรนุ่งห่มผ้าขาว ต่างจากนักบวชทิคัมพรที่เปลือยกาย เนื่องจากเศวตัมพรเชื่อว่าการจะละกิเลศได้ไม่จำเป็นต้องเปลือยกาย

ศาสนิกชนสตรีกำลังยกชีของเศวตัมพร

เศวตัมพรยังต่างจากทิคัมพรเรื่องคติสตรี เศวตัมพรเชื่อว่าสตรีสามารถหลุดพ้นสังสารวัฏ (เข้าสู่โมกษะ) ได้ และเชื่อว่าตีรถังกร (ศาสดา) องค์ที่ 14 เป็นสตรีนามว่าพระมัลลินาถ ในขณะที่ทิคัมพรเชื่อตรงกันข้ามกัน

อ้างอิงแก้ไข

เชิงอรรถ
  1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 1148
บรรณานุกรม