เศวตามพร (สันสกฤต: श्वेतांबर สะ เหฺว ตาม พอน) หรือ เศวตปัฏ (श्वेतपट) เป็นหนึ่งในสองนิกายหลักในศาสนาเชน[1] คู่กับทิคัมพร นักบวชเศวตามพรนุ่งห่มผ้าขาว ต่างจากนักบวชทิคัมพรที่เปลือยกาย เนื่องจากเศวตามพรเชื่อว่าการจะละกิเลสได้ไม่จำเป็นต้องเปลือยกาย

ศาสนิกชนสตรีกำลังยกชีของเศวตามพร

เศวตามพรยังต่างจากทิคัมพรเรื่องคติสตรี เศวตามพรเชื่อว่าสตรีสามารถหลุดพ้นสังสารวัฏ (เข้าสู่โมกษะ) ได้ และเชื่อว่าตีรถังกร (ศาสดา) องค์ที่ 14 เป็นสตรีนามว่าพระมัลลินาถ ในขณะที่ทิคัมพรเชื่อตรงกันข้ามกัน

อ้างอิง

แก้
เชิงอรรถ
  1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 1148
บรรณานุกรม
  • ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. ISBN 978-616-7073-80-4