คาทอลิก (อังกฤษ: Catholic มาจากภาษากรีกคำว่า καθολικός) แปลว่า สากล ทั่วไป เป็นรูปแบบหนึ่งในศาสนาคริสต์ ที่มีแนวศรัทธา เทววิทยา หลักความเชื่อ พิธีกรรม จริยศาสตร์ จิตวิญญาณ พฤติกรรม เป็นลักษณะเฉพาะของตน ตลอดจนประชากรในนิกายนั้น

คำว่าคาทอลิก มีความหมายโดยสรุปได้ 3 อย่าง[1] คือ

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552. 734 หน้า. หน้า 147. ISBN 978-616-7073-03-3

แหล่งข้อมูลอื่น แก้