พิธีกรรม หรือ ศาสนพิธี (อังกฤษ: Ritual) หมายถึง การบูชา แบบอย่างหรือแบบแผนต่าง ๆ ที่ปฏิบัติในทางศาสนา[1]

พิธีกรรมทางศาสนา แก้

ศาสนาพุทธ แก้

พิธีกรรมสำคัญในศาสนาพุทธ เช่น

ศาสนาคริสต์ แก้

พิธีกรรมสำคัญในศาสนาคริสต์ เช่น

ศาสนาอิสลาม แก้

พิธีกรรมสำคัญในศาสนาอิสลาม เช่น

อ้างอิง แก้

  1. ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. หน้า 835. ISBN 978-616-7073-56-9