อาราธนา (อ่านว่า อาราดทะนา) แปลว่า การทำให้ยินดี, ทำให้ดีใจ, ทำให้หายโกรธ, ทำให้ชอบ, ทำให้สำเร็จ

อาราธนา ในคำวัดใช้ในความหมายว่าเชิญ, เชื้อเชิญ, อ้อนวอน, ร้องขอภิกษุสามเณรให้ยินดีพอใจทำในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือร้องขอให้ทำสิ่งใดให้สำเร็จ เช่น

  • อาราธนาศีล คือร้องขอให้พระให้ศีล
  • อาราธนาพระปริตร คือร้องขอให้พระสวดมนต์
  • อาราธนาธรรม คือร้องขอให้พระแสดงธรรม
  • อาราธนาไปทำบุญบ้าน คือนิมนต์พระไปทำพิธีที่บ้าน

อาราธนา เป็นคำที่ใช้แทนคำว่า นิมนต์ แต่ไม่นิยมใช้คู่กันเป็น อาราธนานิมนต์

อ้างอิงแก้ไข

...................................................