หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์

หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์ (2 มิถุนายน พ.ศ. 2474 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556) เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช ประสูติแต่หม่อมอรุณ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา

หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์
พระบุตรอรุโณชา ภาณุพันธุ์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
พระมารดาหม่อมอรุณ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา
ประสูติ2 มิถุนายน พ.ศ. 2474
สิ้นชีพิตักษัย29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (82 ปี)

พระประวัติแก้ไข

หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์ เป็นพระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช ประสูติแต่หม่อมอรุณ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2474 มีโสทรภราดา 1 องค์ คือ หม่อมเจ้าพันธุ์ภาณุ ภาณุพันธุ์

หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์ เสกสมรสกับชุมพล ทองรักษ์ มีธิดา 1 คน คือ อรุโณชา ภาณุพันธุ์[1]

หม่อมเจ้าอรุณแสงไขมีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญคุณูปการแก่ประเทศชาติ เพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริของพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงทำนุบำรุงศาสนาพุทธด้วยจิตกุศลศรัทธา ด้วยความเพียร วิริยะ ทรงคัดลอกต้นฉบับพระไตรปิฎก รวบคำรบ 84,000 พระธรรมขันธ์ ด้วยลายหัตถ์ขององค์เอง

หม่อมเจ้าอรุณแสงไข สิ้นชีพิตักษัยด้วยพระโรคหทัยที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2556 สิริชันษา 82 ปี พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ หีบทองทึบ และฉัตรเบญจาประกอบศพ และในวันที่ 24 ธันวาคม ปีเดียวกันนั้น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพ[2]วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข