หม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร

หม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร (25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2497) เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี ประสูติแต่หม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา (สกุลเดิม กัลยาณมิตร)

หม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร
หม่อมเจ้าชั้น 5
ประสูติ25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2450
สิ้นชีพตักษัย24 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (47 ปี)
หม่อมหม่อมหลวงเหมือนจันทร์ ประวิตร
พระบุตรหม่อมราชวงศ์เจตจันทร์ ประวิตร
หม่อมราชวงศ์สุชาติจันทร์ ประวิตร
หม่อมราชวงศ์ธวัชจันทร์ ประวิตร
หม่อมราชวงศ์เหมือนจิต ภิรมย์ภักดี
ราชสกุลประวิตร
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
พระมารดาหม่อมชื้น ประวิตร ณ อยุธยา
ศาสนาพุทธ
ธรรมเนียมพระยศของ
หม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี ประวิตร
การทูลฝ่าพระบาท
การแทนตนกระหม่อม/หม่อมฉัน
การขานรับกระหม่อม/เพคะ

หม่อมเจ้าจิตร์ปรีดี เสกสมรสกับหม่อมหลวงเหมือนจันทร์ ประวิตร (ราชสกุลเดิม ดารากร) มีโอรสธิดา 4 คน ได้แก่

 • หม่อมราชวงศ์เจตจันทร์ ประวิตร สมรสกับสุปรียา ประวิตร ณ อยุธยา (สกุลเดิม รักตประจิต) มีบุตร 2 คน ได้แก่
  • หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร
  • หม่อมหลวงสุปรีดี ประวิตร สมรสกับมัลลิกา ประวิตร ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศรีสิทธิธรรม)
 • หม่อมราชวงศ์สุชาติจันทร์ ประวิตร สมรสกับสมรัก ประวิตร ณ อยุธยา (สกุลเดิม มันประเสริฐ) มีบุตรธิดา 4 คน คือ
  • หม่อมหลวงภัทรชาติ ประวิตร
  • หม่อมหลวงกัลยาณรัก ประวิตร
  • หม่อมหลวงกมลชาติ ประวิตร
  • หม่อมหลวงธนชาติ ประวิตร
 • หม่อมราชวงศ์ธวัชจันทร์ ประวิตร สมรสกับปิยะธิดา ประวิตร ณ อยุธยา (สกุลเดิม สุจริตกุล) มีบุตร 2 คน ได้แก่
  • หม่อมหลวงปิยะจันทร์ ประวิตร
  • หม่อมหลวงนัดดาจันทร์ ประวิตร
 • ท่านผู้หญิงเหมือนจิต ภิรมย์ภักดี สมรสกับวาปี ภิรมย์ภักดี มีบุตร 3 คน ได้แก่
  • สรวิช ภิรมย์ภักดี
  • ปีย์จิต โอสถานนท์
  • ปวิณ ภิรมย์ภักดี

ทรงรับราชการในสมัยรัชกาลที่ 7 ในแผนกการเงิน กรมพระคลังข้างที่และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ต่อมาประชวรด้วยพระโรคหทัย จึงได้ลาออกจากราชการมาตั้งหุ้นส่วนค้าขายส่วนพระองค์ จนกระทั่งประชวรอีกครั้ง สิ้นชีพตักษัยด้วยพระโรคเดิมในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 สิริชันษา 47 ปี[1]

พงศาวลี แก้

อ้างอิง แก้

 1. ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. ISBN 974-221-818-8