สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย ชุดที่ 23 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 - 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของประเทศไทย มีจำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 480 คน โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขต 400 คน และการเลือกตั้งแบบสัดส่วน 80 คน ซึ่งมีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2550 และประกาศยุบสภาในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เนื้อหา

จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำแนกตามพรรค ประเภท และภาคแก้ไข

ปี 2550 - 2 ธันวาคม 2551      
พรรค แบบ
สัดส่วน
แบ่งเขต รวม
กรุงเทพมหานคร กลาง เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันตก
เพื่อไทย 27 6 38 36 75 - 2 2 186
ประชาธิปัตย์ 33 30 23 2 5 56 16 14 179
ภูมิใจไทย 3 - 3 - 25 - 1 2 34
เพื่อแผ่นดิน 6 - - 1 17 3 - - 27
ชาติไทยพัฒนา 1 - 17 - 4 - - 1 23
รวมชาติพัฒนา 1 - 1 1 6 - - - 9
ประชาราช 1 - 2 - 2 - 3 - 8
กิจสังคม 1 - 2 1 - - 1 - 5
มาตุภูมิ 1 - - - 1 - - - 2
ไม่สังกัดพรรค - - 1 - - - - - 1
รวม 74 36 87 41 135 56 26 19 474

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนแก้ไข

ได้รับการเลือกตั้ง   ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ
  ออกจากตำแหน่ง
ได้รับเลื่อนขึ้นมาภายหลัง

มีรายนามดังนี้

กลุ่มจังหวัดที่ 1แก้ไข

พรรคเพื่อไทย (4) (จากที่นั่งเดิม 5 ที่นั่ง)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ยงยุทธ ติยะไพรัช ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2   สมชาย วงศ์สวัสดิ์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
3   สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
4   พันตำรวจโทกานต์ เทียนแก้ว ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
5   สัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
6   ถาวร ตรีรัตน์ณรงค์
7   สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
8 - บัวสอน ประชามอญ ข้าม
9   นิคม เชาว์กิตติโสภณ
10 - ภาคิน สมมิตร ข้าม
11   สมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์

พรรคประชาธิปัตย์ (4)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
2   สามารถ ราชพลสิทธิ์
3   พลเอกพิชาญเมธ ม่วงมณี
4   สุรสิทธิ์ ตรีทอง

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   สุรเดช ยะสวัสดิ์

กลุ่มจังหวัดที่ 2แก้ไข

พรรคเพื่อไทย (5)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   สันติ พร้อมพัฒน์
2   รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
3   สุนัย จุลพงศธร
4 - ทองปักษ์ เพียงเกษ ถึงแก่กรรมระหว่างช่วงก่อนวันลงคะแนน วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2550
5   กฤษณา สีหลักษณ์
6   สุชน ชามพูนท ได้รับเลื่อนขึ้นมาแทนนายทองปักษ์ เพียงเกษ
7   สุรชัย เบ้าจรรยา

พรรคประชาธิปัตย์ (3)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ไพฑูรย์ แก้วทอง
2   มาลินี สุขเวชชวรกิจ ลาออก
3   พุฒิพงศ์ สงวนวงศ์ชัย
4   สัญชัย อินทรสูตร

พรรคชาติไทยพัฒนา (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   อัศวิน วิภูศิริ

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   สมเกียรติ ศรลัมพ์ ลาออก
2   อรรถพล ชัยนันท์สมิตย์

กลุ่มจังหวัดที่ 3แก้ไข

พรรคเพื่อไทย (4) (จากที่นั่งเดิม 5 ที่นั่ง)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ศรีเมือง เจริญศิริ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2   ชวลิต วิชยสุทธิ์
3   สุขุมพงศ์ โง่นคำ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
4   ธนเทพ ทิมสุวรรณ
5   กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์
6   วีระ รักความสุข เสียชีวิต (สังกัดพรรคพลังประชาชน ขณะได้รับตำแหน่ง)
7   ชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล

พรรคประชาธิปัตย์ (2)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   สุทัศน์ เงินหมื่น
2   รัชฎาภรณ์ แก้วสนิท

พรรคกิจสังคม (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   เทวฤทธิ์ นิกรเทศ

พรรคภูมิใจไทย (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   พลตำรวจเอกประชา พรหมนอก ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ทำให้การเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อแผ่นดินสิ้นสุดลง
2   กว้าง รอบคอบ

กลุ่มจังหวัดที่ 4แก้ไข

พรรคเพื่อไทย (4)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2   อดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์
3   พลตำรวจเอกวิรุฬห์ พื้นแสน
4   พฤฒิชัย วิริยะโรจน์
5 - มังกร ยนต์ตระกูล ข้าม
6   ประเกียรติ นาสิมมา

พรรคประชาธิปัตย์ (2)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   วิฑูรย์ นามบุตร
2   ดนัย นพสุวรรณวงศ์

พรรคภูมิใจไทย (2)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ชัย ชิดชอบ
2   เพิ่มพูน ทองศรี

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   วัลลภ ไทยเหนือ

พรรคชาติไทยพัฒนา (0) (จากที่นั่งเดิม 1 ที่นั่ง)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   วีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

กลุ่มจังหวัดที่ 5แก้ไข

พรรคประชาธิปัตย์ (4)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ
2   สมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์
3   พันเอกวินัย สมพงษ์
4   ภุชงค์ รุ่งโรจน์

พรรคเพื่อไทย (3)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   วิรุฬ เตชะไพบูลย์
2   สมพล เกยุราพันธุ์
3   อัสนี เชิดชัย

พรรครวมชาติพัฒนา (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ลาออก
2   วิรัช รัตนเศรษฐ

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา

พรรคประชาราช (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   เสนาะ เทียนทอง

กลุ่มจังหวัดที่ 6แก้ไข

พรรคประชาธิปัตย์ (5)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
2   เจริญ คันธวงศ์
3   หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ลาออก
4   ผุสดี ตามไท
5   ประกอบ จิรกิติ ลาออก
6   บุรณัชย์ สมุทรักษ์
7   อานิก อัมระนันทน์

พรรคเพื่อไทย (4)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   สมัคร สุนทรเวช ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2   ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง
3   มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ
4   จตุพร พรหมพันธุ์
5   มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   หม่อมราชวงศ์กิติวัฒนา ไชยันต์ พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
2   ถิรชัย วุฒิธรรม ย้ายไปสังกัดพรรคเพื่อไทย ทำให้การเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อแผ่นดินสิ้นสุดลง
3 - จิรายุ วสุรัตน์ ข้าม
4 - ปาน พึ่งสุจริต ข้าม
5  [1] พฤฒิชัย ดำรงรัตน์

กลุ่มจังหวัดที่ 7แก้ไข

พรรคประชาธิปัตย์ (5)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   พลตรีมนูญกฤต รูปขจร ลาออก
2   นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์
3   สุวโรช พะลัง
4   อรรถพร พลบุตร
5   ปัญญวัฒน์ บุญมี
6   บรรพต ต้นธีรวงศ์

พรรคเพื่อไทย (3)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ไชยา สะสมทรัพย์ ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2   พลตรีศรชัย มนตริวัต
3   ร้อยตำรวจโทเชาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ
4   เรวัต สิรินุกุล

พรรคชาติไทยพัฒนา (0) (จากที่นั่งเดิม 2 ที่นั่ง)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   กัญจนา ศิลปอาชา ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
2   ประภัตร โพธสุธน ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี

กลุ่มจังหวัดที่ 8แก้ไข

พรรคประชาธิปัตย์ (8)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   ชวน หลีกภัย
2   บัญญัติ บรรทัดฐาน
3   ไตรรงค์ สุวรรณคีรี
4   จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
5   ชำนิ ศักดิเศรษฐ์
6   นิพนธ์ บุญญามณี
7   รองศาสตราจารย์พีรยศ ราฮิมมูลา
8   เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์

พรรคเพื่อแผ่นดิน (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   มานพ ปัตนวงศ์

พรรคมาตุภูมิ (1)แก้ไข

# รายนาม เพิ่มเติม
1   อารีเพ็ญ อุตรสินธุ์

รายนามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตแก้ไข

มีรายนามดังนี้ [2]

กรุงเทพมหานครแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กรุงเทพมหานคร 1 หม่อมหลวงอภิมงคล โสณกุล พรรคประชาธิปัตย์  
อรอนงค์ กาญจนชูศักดิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
เจิมมาศ จึงเลิศศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
2 กรณ์ จาติกวาณิช พรรคประชาธิปัตย์  
สมเกียรติ ฉันทวานิช พรรคประชาธิปัตย์   พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
อภิรักษ์ โกษะโยธิน   เลือกตั้งใหม่
อนุชา บูรพชัยศรี พรรคประชาธิปัตย์  
3 พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค พรรคประชาธิปัตย์  
ธนา ชีรวินิจ พรรคประชาธิปัตย์  
สรรเสริญ สมะลาภา พรรคประชาธิปัตย์  
4 บุญยอด สุขถิ่นไทย พรรคประชาธิปัตย์  
อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี พรรคประชาธิปัตย์  
สกลธี ภัททิยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
5 อนุสรณ์ ปั้นทอง พรรคเพื่อไทย  
นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ พรรคเพื่อไทย  
การุณ โหสกุล พรรคเพื่อไทย  
6 สมัย เจริญช่าง พรรคประชาธิปัตย์  
ทิวา เงินยวง พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต
พนิช วิกิตเศรษฐ์   เลือกตั้งใหม่
ไพโรจน์ อิสรเสรีพงษ์ พรรคเพื่อไทย  
7 ดนุพร ปุณณกันต์ พรรคเพื่อไทย  
วิชาญ มีนชัยนันท์ พรรคเพื่อไทย  
นาถยา เบ็ญจศิริวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
8 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช พรรคประชาธิปัตย์  
สามารถ มะลูลีม พรรคประชาธิปัตย์  
สุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
9 นันทพร วีรกุลสุนทร พรรคประชาธิปัตย์  
สุรันต์ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
วิลาศ จันทร์พิทักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
10 ถวิล ไพรสณฑ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สากล ม่วงศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
สุวัฒน์ วรรณศิริกุล พรรคเพื่อไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
11 อรอนงค์ คล้ายนก พรรคประชาธิปัตย์  
โกวิทย์ ธารณา พรรคประชาธิปัตย์  
สุธา ชันแสง พรรคเพื่อไทย   ลาออก
วัชระ เพชรทอง พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
12 องอาจ คล้ามไพบูลย์ พรรคประชาธิปัตย์  
ชนินทร์ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์  
รัชดา ธนาดิเรก พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคกลางแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กำแพงเพชร 1 ปรีชา มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
สุขวิชชาญ มุสิกุล พรรคประชาธิปัตย์  
สำราญ ศรีแปงวงค์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ปริญญา ฤกษ์หร่าย พรรคเพื่อไทย  
อนันต์ ผลอำนวย พรรคเพื่อไทย  
ชัยนาท 1 นันทนา สงฆ์ประชา พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
มณเฑียร สงฆ์ประชา พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
พรทิวา นาคาศัย พรรคภูมิใจไทย   เลือกตั้งใหม่
นครนายก 1 ชาญชัย อิสระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
วุฒิชัย กิตติธเนศวร พรรคเพื่อไทย  
นครปฐม 1 สมพัฒน์ แก้วพิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
มารุต บุญมี พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
อนุชา สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย  
รัฐกร เจนกิจณรงค์ พรรคเพื่อไทย  
2 ก่อเกียรติ สิริยะเสถียร พรรคเพื่อไทย  
เผดิมชัย สะสมทรัพย์ พรรคเพื่อไทย  
นครสวรรค์ 1 สมควร โอบอ้อม พรรคประชาธิปัตย์  
สงกรานต์ จิตสุทธิภากร พรรคประชาธิปัตย์  
สมชัย เจริญชัยฤทธิ์ พรรคประชาราช  
2 นิโรธ สุนทรเลขา พรรคชาติไทยพัฒนา  
สัญชัย วงษ์สุนทร พรรคเพื่อไทย  
3 พีระเดช ศิริวันสาณฑ์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
พันตำรวจโทนุกูล แสงศิริ พรรคภูมิใจไทย  
นนทบุรี 1 อุดมเดช รัตนเสถียร พรรคเพื่อไทย  
นิทัศน์ ศรีนนท์ พรรคเพื่อไทย  
มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์ พรรคภูมิใจไทย  
2 สมบัติ สิทธิกรวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต
ณรงค์ จันทนดิษฐ   เลือกตั้งใหม่
ทศพล เพ็งส้ม พรรคประชาธิปัตย์  
พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย พรรคเพื่อไทย  
ปทุมธานี 1 เอกพจน์ ปานแย้ม พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ชนากานต์ ยืนยง พรรคประชาราช   เลือกตั้งใหม่
สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล พรรคเพื่อไทย  
สุทิน นพขำ พรรคเพื่อไทย  
2 พรพิมล ธรรมสาร พรรคเพื่อไทย  
ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี พรรคเพื่อไทย  
ชูชาติ หาญสวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย  
พระนครศรีอยุธยา 1 สุรเชษฐ์ ชัยโกศล พรรคเพื่อไทย  
พ้อง ชีวานันท์ พรรคเพื่อไทย  
เกื้อกูล ด่านชัยวิจิตร พรรคชาติไทยพัฒนา  
2 สุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พรรคเพื่อไทย  
วิทยา บุรณศิริ พรรคเพื่อไทย  
พิจิตร 1 นราพัฒน์ แก้วทอง พรรคประชาธิปัตย์  
วินัย ภัทรประสิทธิ์ พรรครวมชาติพัฒนา  
2 ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
พลตรีสนั่น ขจรประศาสน์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
พิษณุโลก 1 วรงค์ เดชกิจวิกรม พรรคประชาธิปัตย์  
นิยม ช่างพินิจ พรรคเพื่อไทย  
มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ พรรคกิจสังคม  
2 นคร มาฉิม พรรคประชาธิปัตย์  
จุติ ไกรฤกษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
เพชรบูรณ์ 1 จักรัตน์ พั้วช่วย พรรคเพื่อไทย  
วิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
สุทัศน์ จันทร์แสงศรี พรรคประชาธิปัตย์  
ณรงค์กร ชวาลสันตติ พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
2 เอี่ยม ทองใจสด พรรคเพื่อไทย  
วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
  เลือกตั้งใหม่
สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์ พรรคเพื่อไทย  
ลพบุรี 1 กมล จิระพันธุ์วาณิช พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
มัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช   เลือกตั้งใหม่
ผ่องศรี ธาราภูมิ พรรคประชาธิปัตย์  
สุชาติ ลายน้ำเงิน พรรคเพื่อไทย  
2 อำนวย คลังผา พรรคเพื่อไทย  
นิยม วรปัญญา พรรคเพื่อไทย  
สมุทรปราการ 1 อนุสรา ยังตรง พรรคเพื่อไทย  
ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย พรรคเพื่อไทย  
สงคราม กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สรชา วีรชาติวัฒนา พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
อรุณลักษณ์ กิจเลิศไพโรจน์ พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
2 นที สุทินเผือก พรรคเพื่อไทย  
จิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ พรรคเพื่อไทย  
3 ประชา ประสพดี พรรคเพื่อไทย  
นฤมล ธารดำรงค์ พรรคเพื่อไทย  
สมุทรสงคราม 1 รังสิมา รอดรัศมี พรรคประชาธิปัตย์  
สมุทรสาคร 1 ครรชิต ทับสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
นาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
มณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ พรรคเพื่อไทย  
สระบุรี 1 กัลยา รุ่งวิจิตรชัย พรรคประชาธิปัตย์  
ร้อยตรีปรพล อดิเรกสาร ไม่สังกัดพรรค   เดิมสังกัดพรรคเพื่อไทย แต่พรรคมีมติให้ออกจากการเป็นสมาชิกพรรค
2 วีระพล อดิเรกสาร พรรคเพื่อไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
องอาจ วงษ์ประยูร พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
สิงห์บุรี 1 ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
สุโขทัย 1 สัมพันธ์ ตั้งเบญจผล พรรคประชาธิปัตย์  
วิรัตน์ วิริยะพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สมเจตน์ ลิมปะพันธุ์ พรรคกิจสังคม  
อารยะ ชุมดวง พรรคชาติไทยพัฒนา  
สุพรรณบุรี 1 บรรหาร ศิลปอาชา พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นิติวัฒน์ จันทร์สว่าง   เลือกตั้งใหม่
ณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ชาญชัย ประเสริฐสุวรรณ   เลือกตั้งใหม่
วราวุธ ศิลปอาชา พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นพดล มาตรศรี   เลือกตั้งใหม่
2 เสมอกัน เที่ยงธรรม พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
เจรจา เที่ยงธรรม   เลือกตั้งใหม่
ยุทธนา โพธสุธน พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
พัชรี โพธสุธน   เลือกตั้งใหม่
อ่างทอง 1 สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ภคิน ปริศนานันทกุล   เลือกตั้งใหม่
ภราดร ปริศนานันทกุล พรรคชาติไทยพัฒนา  
อุทัยธานี 1 ชาดา ไทยเศรษฐ์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
นพดล พลเสน พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
อดุลย์ เหลืองบริบูรณ์   เลือกตั้งใหม่

ภาคเหนือแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
เชียงราย 1 สามารถ แก้วมีชัย พรรคเพื่อไทย  
สฤษฏ์ อึ้งอภินันท์ พรรคเพื่อไทย  
สุรสิทธิ์ เจียมวิจักษณ์ พรรคเพื่อไทย  
2 รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย  
วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน พรรคเพื่อไทย  
3 ละออง ติยะไพรัช พรรคเพื่อไทย  
อิทธิเดช แก้วหลวง พรรคเพื่อไทย  
เชียงใหม่ 1 ชินณิชา วงศ์สวัสดิ์ พรรคเพื่อไทย  
สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล พรรคเพื่อไทย  
กฤษดาภรณ์ เสียมภักดี พรรคเพื่อไทย  
2 บุญทรง เตริยาภิรมย์ พรรคเพื่อไทย  
วิทยา ทรงคำ พรรคเพื่อไทย  
นพคุณ รัฐผไท พรรคเพื่อไทย  
3 จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ พรรคเพื่อไทย  
ไกร ดาบธรรม พรรครวมชาติพัฒนา  
ประสิทธิ์ วุฒินันชัย พรรคเพื่อไทย  
4 นรพล ตันติมนตรี พรรคเพื่อแผ่นดิน  
สุรพล เกียรติไชยากร พรรคเพื่อไทย  
น่าน 1 ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย  
สิรินทร รามสูต พรรคเพื่อไทย  
วัลลภ สุปริยศิลป์ พรรคเพื่อไทย  
พะเยา 1 วิสุทธิ์ ไชยณรุณ พรรคเพื่อไทย  
อรุณี ชำนาญยา พรรคเพื่อไทย  
ไพโรจน์ ตันบรรจง พรรคเพื่อไทย  
แพร่ 1 วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล พรรคเพื่อไทย  
นิยม วิวรรธนดิฐกุล พรรคเพื่อไทย  
ปานหทัย เสรีรักษ์ พรรคเพื่อไทย  
แม่ฮ่องสอน 1 สมบัติ ยะสินธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อดุลย์ วันไชยธนวงศ์ พรรคเพื่อไทย  
ลำปาง 1 กิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สมโภช สายเทพ   เลือกตั้งใหม่
ธนาธร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย  
วาสิต พยัคฆบุตร พรรคเพื่อไทย  
2 อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย  
จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย  
ลำพูน 1 อนุสรณ์ วงศ์วรรณ พรรคเพื่อไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ขยัน วิพรหมชัย พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
สถาพร มณีรัตน์ พรรคเพื่อไทย  
สงวน พงษ์มณี พรรคเพื่อไทย  
อุตรดิตถ์ 1 ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย พรรคเพื่อไทย  
วารุจ ศิริวัฒน์ พรรคกิจสังคม  
กนก ลิ้มตระกูล พรรคเพื่อไทย  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาฬสินธุ์ 1 บุญรื่น ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย  
วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ พรรคเพื่อไทย  
คมเดช ไชยศิวามงคล พรรคเพื่อไทย  
2 ประเสริฐ บุญเรือง พรรคเพื่อไทย  
พีระเพชร ศิริกุล พรรคเพื่อไทย  
นิพนธ์ ศรีธเรศ พรรคเพื่อไทย  
ขอนแก่น 1 ประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ พรรคภูมิใจไทย  
จักริน พัฒน์ดำรงจิตร พรรคเพื่อไทย  
ภูมิ สาระผล พรรคเพื่อไทย  
2 ร้อยโทปรีชาพล พงษ์พานิช พรรคเพื่อไทย  
ดวงแข อรรณนพพร พรรคเพื่อไทย  
เรืองเดช สุพรรณฝ่าย พรรคเพื่อไทย  
3 นวัธ เตาะเจริญสุข พรรคเพื่อไทย  
ปัญญา ศรีปัญญา พรรคภูมิใจไทย  
จตุพร เจริญเชื้อ พรรคเพื่อไทย  
4 สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พรรคเพื่อไทย  
สุชาย ศรีสุรพล พรรคเพื่อไทย  
ชัยภูมิ 1 เจริญ จรรย์โกมล พรรคเพื่อไทย  
มานะ โลหะวณิชย์ พรรคเพื่อไทย  
เชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
2 สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ พรรคเพื่อไทย  
บัณฑูรย์ เกียรติก้องชูชัย พรรคชาติไทยพัฒนา  
ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
3 ปาริชาติ ชาลีเครือ พรรคเพื่อไทย  
สุนทรี ชัยวิรัตนะ พรรคเพื่อไทย  
นครพนม 1 ศุภชัย โพธิ์สุ พรรคภูมิใจไทย  
ประสงค์ บูรณ์พงศ์ พรรคเพื่อไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สุริยา พรหมดี   เลือกตั้งใหม่
2 ไพจิต ศรีวรขาน พรรคเพื่อไทย  
อลงกต มณีกาศ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
นครราชสีมา 1 วัชรพล โตมรศักดิ์ พรรครวมชาติพัฒนา  
ประเสริฐ บุญชัยสุข พรรครวมชาติพัฒนา  
วรรณรัตน์ ชาญนุกูล พรรครวมชาติพัฒนา  
2 ประนอม โพธิ์คำ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
จิตรวรรณ หวังศุภกิจโกศล พรรคเพื่อแผ่นดิน  
พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ พรรคเพื่อไทย  
3 บุญเลิศ ครุฑขุนทด พรรคเพื่อไทย  
ลินดา เชิดชัย พรรคเพื่อไทย  
ประเสริฐ จันทรรวงทอง พรรคเพื่อไทย  
4 ทัศนียา รัตนเศรษฐ พรรครวมชาติพัฒนา  
ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี พรรคเพื่อแผ่นดิน  
อนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
5 ภิรมย์ พลวิเศษ พรรคภูมิใจไทย  
สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ พรรครวมชาติพัฒนา  
6 มีชัย จิตต์พิพัฒน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
บุญจง วงศ์ไตรรัตน์ พรรคภูมิใจไทย   เลือกตั้งใหม่
พลพีร์ สุวรรณฉวี พรรคเพื่อแผ่นดิน  
บุรีรัมย์ 1 ประกิจ พลเดช พรรคเพื่อไทย  
ณัฐวุฒิ สุขเกษม พรรคภูมิใจไทย   เลือกตั้งใหม่
พรชัย ศรีสุริยันโยธิน พรรคเพื่อไทย  
มาโนช เฮงยศมาก พรรคภูมิใจไทย   เลือกตั้งใหม่
รุ่งโรจน์ ทองศรี พรรคเพื่อไทย  
สมนึก เฮงวาณิชย์ พรรคภูมิใจไทย   เลือกตั้งใหม่
2 รังสิกร ทิมาตฤกะ พรรคภูมิใจไทย  
ทรงศักดิ์ ทองศรี พรรคภูมิใจไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
จักรกฤษณ์ ทองศรี พรรคประชาราช   เลือกตั้งใหม่
มนต์ไชย ชาติวัฒนศิริ พรรคภูมิใจไทย  
3 สนอง เทพอักษรณรงค์ พรรคภูมิใจไทย  
ประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล พรรคภูมิใจไทย  
4 ปณวัตร เลี้ยงผ่องพันธุ์ พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
พีระพงษ์ เฮงสวัสดิ์ พรรคเพื่อแผ่นดิน   เลือกตั้งใหม่
โสภณ ซารัมย์ พรรคภูมิใจไทย  
มหาสารคาม 1 สุทิน คลังแสง พรรคเพื่อไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ประยุทธ์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ พรรคเพื่อไทย  
สุรจิตร ยนต์ตระกูล พรรคเพื่อไทย  
2 สรรพภัญญู ศิริไปล์ พรรคเพื่อไทย  
สุชาติ โชคชัยวัฒนากร พรรคภูมิใจไทย  
ไชยวัฒน์ ติณรัตน์ พรรคเพื่อไทย  
มุกดาหาร 1 วิทยา บุตรดีวงค์ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
วรศุลี เชาว์ศิริกุล พรรครวมชาติพัฒนา  
ยโสธร 1 รณฤทธิชัย คานเขต พรรคเพื่อแผ่นดิน  
ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ พรรคประชาธิปัตย์  
2 พิกิฏ ศรีชนะ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
พีรพันธุ์ พาลุสุข พรรคเพื่อไทย  
ร้อยเอ็ด 1 ฉลาด ขามช่วง พรรคเพื่อไทย  
เศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ พรรคเพื่อไทย  
วราวงษ์ พันธุ์ศิลา พรรคเพื่อไทย  
2 นิสิต สินธุไพร พรรคเพื่อไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
กิตติ สมทรัพย์   เลือกตั้งใหม่
ศักดา คงเพชร พรรคเพื่อไทย  
ปิยะรัช หมื่นแสน พรรคเพื่อไทย  
3 นพดล พลซื่อ พรรคเพื่อแผ่นดิน   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
รัชนี พลซื่อ   เลือกตั้งใหม่
นิรมิต สุจารี พรรคเพื่อไทย  
เลย 1 ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย  
พัฒนา สังขทรัพย์ พรรคภูมิใจไทย  
2 นันทนา ทิมสุวรรณ พรรคเพื่อไทย  
เปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข พรรคเพื่อไทย  
ศรีสะเกษ 1 ธเนศ เครือรัตน์ พรรคเพื่อไทย  
สิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
สุรชาติ ชาญประดิษฐ์ พรรคเพื่อไทย   เลือกตั้งใหม่
ปวีณ แซ่จึง พรรคเพื่อไทย  
2 วีระพล จิตสัมฤทธิ์ พรรคเพื่อไทย  
พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ พรรคเพื่อไทย  
ร้อยโทกุเทพ ใสกระจ่าง พรรคเพื่อไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
จิรวดี จึงวรานนท์ พรรคประชาราช   เลือกตั้งใหม่
3 อุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ พรรคภูมิใจไทย  
ธีระ ไตรสรณกุล พรรคเพื่อไทย  
วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ พรรคเพื่อไทย  
สกลนคร 1 เฉลิมชาติ การุญ พรรคภูมิใจไทย  
นิยม เวชกามา พรรคเพื่อไทย  
ทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤๅชัย พรรคภูมิใจไทย  
2 เสรี สาระนันท์ พรรคเพื่อไทย  
จุมพฏ บุญใหญ่ พรรคเพื่อไทย  
3 พงษ์ศักดิ์ บุญศล พรรคเพื่อไทย  
อนุรักษ์ บุญศล   เลิอกตั้งใหม่
เกษม อุประ พรรคเพื่อไทย  
สุรินทร์ 1 ฟาริดา สุไลมาน พรรคมาตุภูมิ  
กิตติศักดิ์ รุ่งธนเกียรติ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
ปกรณ์ มุ่งเจริญพร พรรคภูมิใจไทย  
2 สาธิต เทพวงศ์ศิริรัตน์ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
ยรรยง ร่วมพัฒนา พรรคภูมิใจไทย  
กรรณิการ์ เจริญพันธ์ พรรคชาติไทยพัฒนา  
3 ธีระทัศน์ เตียวเจริญโสภา พรรคเพื่อแผ่นดิน  
มลิวัลย์ ธัญญสกุลกิจ พรรคเพื่อแผ่นดิน   พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากคำวินิจฉัยของศาล
ศุภรักษ์ ควรหา พรรคภูมิใจไทย   เลือกตั้งใหม่
เลิศศักดิ์ ทัศนเศรษฐ พรรคภูมิใจไทย  
หนองคาย 1 ว่าที่ร้อยตรีพงศ์พันธ์ สุนทรชัย พรรคเพื่อไทย  
ชมภู จันทาทอง พรรคเพื่อไทย  
สมคิด บาลไธสง พรรคเพื่อไทย  
2 ยุทธพงษ์ แสงศรี พรรคเพื่อไทย   ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2554 เป็น ส.ส. ของจังหวัดบึงกาฬ
เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ พรรคเพื่อไทย  
ไตรรงค์ ติธรรม พรรคเพื่อไทย  
หนองบัวลำภู 1 ไชยา พรหมา พรรคเพื่อไทย  
วิชัย สามิตร พรรคเพื่อไทย  
พิษณุ หัตถสงเคราะห์ พรรคเพื่อไทย  
อุดรธานี 1 พันตำรวจโทสุรทิน พิมานเมฆินทร์ พรรคเพื่อไทย  
เชิดชัย วิเชียรวรรณ พรรคภูมิใจไทย  
อนันต์ ศรีพันธุ์ พรรคเพื่อไทย  
2 ธีระชัย แสนแก้ว พรรคเพื่อไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
เกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์   เลือกตั้งใหม่
ทองดี มนิสสาร พรรคเพื่อไทย  
ต่อพงษ์ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย  
3 ประสพ บุษราคัม พรรคเพื่อไทย  
ไชยยศ จิรเมธากร พรรคเพื่อแผ่นดิน   เลือกตั้งใหม่
จักรพรรดิ ไชยสาส์น พรรคเพื่อไทย  
4 วิเชียร ขาวขำ พรรคเพื่อไทย  
เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม พรรคเพื่อไทย  
อุบลราชธานี 1 วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ พรรคเพื่อไทย  
ศุภชัย ศรีหล้า พรรคประชาธิปัตย์  
วุฒิพงษ์ นามบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
2 สุทธิชัย จรูญเนตร พรรคเพื่อไทย  
รัฐกิตต์ ผาลีพัฒน์ พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
อุดร ทองประเสริฐ พรรคเพื่อแผ่นดิน   เลือกตั้งใหม่
ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ พรรคเพื่อไทย  
3 ตุ่น จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา  
ศักดิ์ชัย จินตะเวช พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
อุดร จินตะเวช   เลือกตั้งใหม่
สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
4 สุพล ฟองงาม พรรคเพื่อไทย  
อิสสระ สมชัย พรรคประชาธิปัตย์  
อำนาจเจริญ 1 อภิวัฒน์ เงินหมื่น พรรคประชาธิปัตย์  
วิเชียร อุดมศักดิ์ พรรคภูมิใจไทย  

ภาคใต้แก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กระบี่ 1 อาคม เอ่งฉ้วน พรรคประชาธิปัตย์  
สาคร เกี่ยวข้อง พรรคประชาธิปัตย์  
พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพร 1 ชุมพล จุลใส พรรคประชาธิปัตย์  
สราวุธ อ่อนละมัย พรรคประชาธิปัตย์  
ธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ตรัง 1 สาทิตย์ วงศ์หนองเตย พรรคประชาธิปัตย์  
สุกิจ อัถโถปกรณ์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 สมชาย โล่สถาพรพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์  
สมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล พรรคประชาธิปัตย์  
นครศรีธรรมราช 1 นริศา อดิเทพวรพันธุ์ พรรคประชาธิปัตย์  
อภิชาต ศักดิเศรษฐ์ พรรคประชาธิปัตย์  
สัมพันธ์ ทองสมัคร พรรคประชาธิปัตย์  
2 ชินวรณ์ บุณยเกียรติ พรรคประชาธิปัตย์  
เทพไท เสนพงศ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประกอบ รัตนพันธ์ พรรคประชาธิปัตย์  
3 วิทยา แก้วภราดัย พรรคประชาธิปัตย์  
อภิชาต การิกาญจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
4 สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล พรรคประชาธิปัตย์  
นราธิวาส 1 แวมาฮาดี แวดาโอะ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
เจะอามิง โตะตาหยง พรรคประชาธิปัตย์  
วัชระ ยาวอหะซัน พรรคชาติไทยพัฒนา  
2 กูเฮง ยาวอหะซัน พรรคชาติไทยพัฒนา   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
นิอาริส เจตาภิวัฒน์   เลือกตั้งใหม่
นัจมุดดีน อูมา พรรคมาตุภูมิ  
ปัตตานี 1 อันวาร์ สาและ พรรคประชาธิปัตย์  
อิสมาแอล เบญอิบรอฮีม พรรคประชาธิปัตย์  
2 นิมุคตาร์ วาบา พรรคเพื่อแผ่นดิน  
ยุซรี ซูสารอ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
พังงา 1 กันตวรรณ ตันเถียร กุลจรรยาวิวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
จุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฎ์ พรรคประชาธิปัตย์  
พัทลุง 1 นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ พรรคประชาธิปัตย์  
สุพัชรี ธรรมเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
นริศ ขำนุรักษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ภูเก็ต 1 เรวัต อารีรอบ พรรคประชาธิปัตย์  
ทศพร เทพบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
ยะลา 1 ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
อับดุลการิม เด็งระกีนา พรรคประชาธิปัตย์  
ซูการ์โน มะทา พรรคเพื่อไทย  
ระนอง 1 วิรัช ร่มเย็น พรรคประชาธิปัตย์  
สงขลา 1 ประพร เอกอุรุ พรรคประชาธิปัตย์  
วินัย เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์   เสียชีวิต
ชัยวุฒิ ผ่องแผ้ว   เลือกตั้งใหม่
เจือ ราชสีห์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ถาวร เสนเนียม พรรคประชาธิปัตย์  
วิรัตน์ กัลยาศิริ พรรคประชาธิปัตย์  
ลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ พรรคประชาธิปัตย์  
3 ศิริโชค โสภา พรรคประชาธิปัตย์  
นาราชา สุวิทย์ พรรคประชาธิปัตย์  
สตูล 1 ฮอชาลี ม่าเหร็ม พรรคประชาธิปัตย์  
อสิ มะหะมัดยังกี พรรคประชาธิปัตย์  
สุราษฎร์ธานี 1 สุเทพ เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
ประพนธ์ นิลวัชรมณี พรรคประชาธิปัตย์  
ชุมพล กาญจนะ พรรคประชาธิปัตย์   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ธานี เทือกสุบรรณ   เลือกตั้งใหม่
2 เชน เทือกสุบรรณ พรรคประชาธิปัตย์  
สินิตย์ เลิศไกร พรรคประชาธิปัตย์  
นิภา พริ้งศุลกะ พรรคประชาธิปัตย์  

ภาคตะวันออกแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
จันทบุรี 1 ธวัชชัย อนามพงษ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา พรรคประชาธิปัตย์  
พงศ์เวช เวชชาชีวะ พรรคประชาธิปัตย์  
ฉะเชิงเทรา 1 พิเชษฐ์ ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน  
อิทธิ ศิริลัทธยากร พรรคเพื่อไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ณัชพล ตันเจริญ พรรคเพื่อแผ่นดิน   เลือกตั้งใหม่
2 วุฒิพงศ์ ฉายแสง พรรคเพื่อไทย  
ฐิติมา ฉายแสง พรรคเพื่อไทย  
ชลบุรี 1 ประมวล เอมเปีย พรรคประชาธิปัตย์  
บรรจบ รุ่งโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์  
มานิตย์ ภาวสุทธิ์ พรรคประชาธิปัตย์  
2 พจนารถ แก้วผลึก พรรคประชาธิปัตย์  
ฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ พรรคประชาธิปัตย์  
ไมตรี สอยเหลือง พรรคประชาธิปัตย์  
3 สรวุฒิ เนื่องจำนงค์ พรรคประชาธิปัตย์  
พลตำรวจตรีวีระ อนันตกูล พรรคประชาธิปัตย์  
ตราด 1 ธีระ สลักเพชร พรรคประชาธิปัตย์  
ปราจีนบุรี 1 ชยุต ภุมมะกาญจนะ พรรคกิจสังคม  
สุนทร วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
เกียรติกร พากเพียรศิลป์ พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่/ศาลสั่งให้พ้นสมาชิกภาพ
อำนาจ วิลาวัลย์ พรรคภูมิใจไทย   เลือกตั้งใหม่
คงกฤช หงษ์วิไล พรรคเพื่อแผ่นดิน  
ระยอง 1 สาธิต ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์  
วิชัย ล้ำสุทธิ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ธารา ปิตุเตชะ พรรคประชาธิปัตย์  
บัญญัติ เจตนจันทร์ พรรคประชาธิปัตย์  
สระแก้ว 1 ฐานิสร์ เทียนทอง พรรคประชาราช  
ตรีนุช เทียนทอง พรรคประชาราช  
สรวงศ์ เทียนทอง พรรคประชาราช  

ภาคตะวันตกแก้ไข

จังหวัด เขต รายนาม พรรค สมาชิกภาพ หมายเหตุ
กาญจนบุรี 1 พลโทมะ โพธิ์งาม พรรคเพื่อไทย  
พลเอกสมชาย วิษณุวงศ์ พรรคเพื่อไทย  
อัฏฐพล โพธิพิพิธ พรรคประชาธิปัตย์  
2 ปารเมศ โพธารากุล พรรคประชาธิปัตย์  
สันทัต จีนาภักดิ์ พรรคภูมิใจไทย  
ตาก 1 ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พรรคประชาธิปัตย์  
ธนิตพล ไชยนันทน์ พรรคประชาธิปัตย์  
เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ พรรคประชาธิปัตย์  
ประจวบคีรีขันธ์ 1 เฉลิมชัย ศรีอ่อน พรรคประชาธิปัตย์  
มนตรี ปาน้อยนนท์ พรรคประชาธิปัตย์  
ประมวล พงศ์ถาวราเดช พรรคประชาธิปัตย์  
เพชรบุรี 1 อลงกรณ์ พลบุตร พรรคประชาธิปัตย์  
อภิชาติ สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์  
กัมพล สุภาแพ่ง พรรคประชาธิปัตย์  
ราชบุรี 1 บุญลือ ประเสริฐโสภา พรรคภูมิใจไทย   ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี
ยศศักดิ์ ชีววิญญู พรรคประชาธิปัตย์   เลือกตั้งใหม่
ปารีณา ปาจรียางกูร พรรคชาติไทยพัฒนา  
ปรีชญา ขำเจริญ พรรคประชาธิปัตย์  
2 มานิต นพอมรบดี พรรคภูมิใจไทย  
สามารถ พิริยะปัญญาพร พรรคประชาธิปัตย์  

ผู้ดำรงตำแหน่งแก้ไข

ประธาน รองประธาน คนที่ 1 รองประธาน คนที่ 2
ชัย ชิดชอบ   15 พฤษภาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554 นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์   22 มกราคม 2551 - 13 สิงหาคม 2551 พันเอกอภิวันท์ วิริยะชัย   22 มกราคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554
สามารถ แก้วมีชัย   13 สิงหาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554

ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไข

 1. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (ประชา ประสพดี ประธานคณะกรรมาธิการ)
 2. คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร (ศักดา คงเพชร ประธานคณะกรรมาธิการ)
 3. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน (เฉลิมชาติ การุญ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 4. คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย (อิทธิเดช แก้วหลวง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 5. คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ (สุรเชษฐ์ มาศดิตถ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 6. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ (สามารถ ราชพลสิทธิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 7. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (ชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 8. คณะกรรมาธิการการคมนาคม (ปัญญา ศรีปัญญา ประธานคณะกรรมาธิการ)
 9. คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ (เจะอามิง โตะตาหยง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 10. คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค (อภิชาติ สุภาแพ่ง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 11. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน (สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการ)
 12. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (ต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมาธิการ)
 13. คณะกรรมาธิการการตำรวจ (สาธิต ปิตุเตชะ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 14. คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ (เจริญ จรรย์โกมล ประธานคณะกรรมาธิการ)
 15. คณะกรรมาธิการการทหาร (พันตำรวจโทสมชาย เพศประเสริฐ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 16. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา (นิโรธ สุนทรเลขา ประธานคณะกรรมาธิการ)
 17. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (วารุจ ศิริวัฒน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 18. คณะกรรมาธิการการปกครอง (ภุชงค์ รุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 19. คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น (วิรัช ร่มเย็น ประธานคณะกรรมาธิการ)
 20. คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด (วิสุทธิ์ ไชยณรุณ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 21. คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย (สรวงศ์ เทียนทอง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 22. คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (วิลาศ จันทร์พิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 23. คณะกรรมาธิการการพลังงาน (สมชัย ฉัตรพัฒนศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 24. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน (ไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 25. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ (นราพัฒน์ แก้วทอง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 26. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา (พฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 27. คณะกรรมาธิการการแรงงาน (ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ ฤทธาคนี ประธานคณะกรรมาธิการ)
 28. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ้อง ชีวานันท์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 29. คณะกรรมาธิการการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม (พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 30. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย ประธานคณะกรรมาธิการ)
 31. คณะกรรมาธิการการศึกษา (อภิชาต การิกาญจน์ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 32. คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม (สมัย เจริญช่าง ประธานคณะกรรมาธิการ)
 33. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ ประธานคณะกรรมาธิการ)
 34. คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม (คงกฤช หงษ์วิไล ประธานคณะกรรมาธิการ)
 35. คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม (สุชาติ ตันติวณิชชานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ)

ข้อมูลอื่นๆแก้ไข

การสิ้นสุดลงของสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

สภาผู้แทนราษฎรคณะนี้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เมื่อนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าฯพระราชกฤษฎีกายุบสภา และได้โปรดเกล้าฯลงมาเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ปีเดียวกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554[4] ซึ่งเหตุผลในการยุบสภาครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้เหตุผลว่า เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประเทศชาติอีกครั้ง ซึ่งการยุบสภาครั้งนี้ทำไปด้วยความเต็มใจ[5][6]

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลแก้ไข