รายพระนามเจ้านายพระชันษายืนในราชวงศ์จักรี

เจ้านายพระชันษายืนในราชวงศ์จักรี เป็นการรวบรวมรายพระนามเจ้านายในราชวงศ์จักรีตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้า ซึ่งมีพระชันษายืนนับตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไปอันเคยมีเป็นสูงสุดลงจน 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นต้นเขตของ "อายุยืน" เรียงเป็นลำดับกันตามพระชันษา โดยได้อ้างอิงเนื้อหาตามหนังสือชื่อ "เจ้านายพระชันษายืนในพระราชวงศ์จักรี" พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2474 โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ ต่อมาได้มีการพิมพ์อีกครั้งและปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาจากเดิมเมื่อปี พ.ศ. 2486 เพื่อถวายฉลองพระชันษาครบ 60 ปี ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร และครั้งล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2530 ได้มีการจัดพิมพ์ใหม่และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจากครั้งที่แล้วโดยมูลนิธิดำรงราชานุภาพ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในพระบรมราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา โดยมีเนื้อหาเป็นรายพระนามเจ้านายในราชวงศ์จักรี นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ พระบรมราชินี พระบรมราชชนนี พระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดาสายราชสกุลวังหลวงและวังหน้า ซึ่งเป็นเจ้านายพระชันษายืนตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไป

ข้อมูลในบทความนี้ได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยการเพิ่มรายพระนามเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปที่มีพระชันษายืนนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีบางพระองค์เจริญพระชันษามากขึ้นหรือสิ้นพระชนม์ไปแล้ว อีกทั้งยังเพิ่มรายพระนามเจ้านายพระชันษายืนชั้นหม่อมเจ้า รวมถึงเจ้านายพระชันษายืนที่ทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์และถูกถอดออกจากฐานันดรศักดิ์ เพื่อให้เนื้อหามีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

เจ้านายพระชันษายืน ที่ยังทรงพระชนม์อยู่ในปัจจุบันแก้ไข

เจ้านายพระชันษายืน ที่ยังทรงพระชนม์อยู่ในปัจจุบัน (เรียงลำดับตามพระชันษา)

ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ ประสูติ พระชันษา พระบิดา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
ช. 20 มกราคม พ.ศ. 2465[1] 100 ปี 159 วัน
Rajani Chamcharas the prince of Bidyalongkorn.jpg
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
2
Induratana Paribatra.jpg
อินทุรัตนา บริพัตร
ญ. 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465[1] 100 ปี 146 วัน
Admiral Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
3
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์.jpg
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
ช. 27 ธันวาคม พ.ศ. 2472 92 ปี 183 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
4
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร.jpg
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
ญ. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2473 92 ปี 27 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
5
Queen Sirikit In Russia 2007.jpg
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ญ. 12 สิงหาคม พ.ศ. 2475 89 ปี 320 วัน
Nakkhatra Mangala.jpg
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ
6
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช.JPG
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร
ช. 10 มกราคม พ.ศ. 2476 89 ปี 169 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
7
พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์.jpg
พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์
ญ. 4 สิงหาคม พ.ศ. 2476 88 ปี 328 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
8
Emblem of the House of Chakri.svg
พันธุ์สวลี กิติยากร
ญ. 24 กันยายน พ.ศ. 2476 88 ปี 277 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
9
หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์.jpg
หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์
ญ. 24 ตุลาคม พ.ศ. 2476 88 ปี 247 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
10
Emblem of the House of Chakri.svg
วุฒิเฉลิม วุฒิชัย
ญ. 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2477 88 ปี 38 วัน
Prince Vudhijaya Chalermlabh.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล
ช. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2479 85 ปี 179 วัน
พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
12
Emblem of the House of Chakri.svg
ภุมรีภิรมย์ เชลล์
ญ. 22 มีนาคม พ.ศ. 2482 83 ปี 98 วัน
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ-หม่อมอุบล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
13
ปัทมนรังษี เสนาณรงค์.jpg
ปัทมนรังษี เสนาณรงค์
ญ. 12 สิงหาคม พ.ศ. 2484 80 ปี 320 วัน
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ-หม่อมอุบล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
14
Chatrichalerm Yukol 20070116.jpg
หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล
ช. 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485 79 ปี 211 วัน
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ-หม่อมอุบล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
15
ศรีสว่างวงศ์ ยุคล.jpg
ศรีสว่างวงศ์ บุญจิตราดุลย์
ญ. 17 สิงหาคม พ.ศ. 2489 75 ปี 315 วัน
พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
16
หม่อมเจ้าจุลเจิม และหม่อมอัญชลี.jpg
หม่อมเจ้าจุลเจิม ยุคล
ช. 22 มกราคม พ.ศ. 2490 75 ปี 157 วัน
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ-หม่อมอุบล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
17
เฉลิมศึก ยุคล.jpg
หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล
ช. 24 ตุลาคม พ.ศ. 2493 71 ปี 247 วัน
พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
18
Princess Ubolratana 2010-12-7 2 cropped1.jpg
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ญ. 5 เมษายน พ.ศ. 2494 71 ปี 84 วัน
King Bhumibol Adulyadej Portrait-1945.jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Simple gold crown.svg
19
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล
ช. 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 70 ปี 354 วัน
พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมพลฑิฆัมพร
20
King Rama X official.png
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
ช. 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 69 ปี 335 วัน
King Bhumibol Adulyadej Portrait-1945.jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Simple gold crown.svg
21
หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล.jpg
หม่อมเจ้านภดลเฉลิมศรี ยุคล
ญ. 23 ตุลาคม พ.ศ. 2496 68 ปี 248 วัน
พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ-หม่อมอุบล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ
22
ITU Telecom World 2016 – VVIP Tour (30938750506) (cropped).jpg
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ญ. 2 เมษายน พ.ศ. 2498 67 ปี 87 วัน
King Bhumibol Adulyadej Portrait-1945.jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Simple gold crown.svg
23
Princess Chulabhorn 2010-12-7 cropped2.jpg
สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ญ. 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 64 ปี 359 วัน
King Bhumibol Adulyadej Portrait-1945.jpg
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Simple gold crown.svg
24
Soamsavali Kitiyakara.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ญ. 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 64 ปี 350 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร

เจ้านายพระชันษายืน ที่มีพระชันษาตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไปแก้ไข

เจ้านายพระชันษายืน ที่มีพระชันษาตั้งแต่ 90 ปีขึ้นไป (เรียงลำดับตามพระชันษา)

     ยังทรงพระชนม์

ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา พระบิดา
1
หม่อมเจ้าพงศ์พิศมัย เกษมสันต์.jpg
หม่อมเจ้าพงษ์พิศมัย เกษมสันต์
ญ. 13 มีนาคม พ.ศ. 2442[1] 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2551 109 ปี 255 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
2
หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล.jpg
หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล
ญ. 8 เมษายน พ.ศ. 2445[1] 11 ธันวาคม ค.ศ. 2549 104 ปี 247 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
3
ท่านหญิงไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล.JPG
ไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล
ญ. 30 มกราคม พ.ศ. 2453[1] 21 มกราคม ค.ศ. 2557 103 ปี 357 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
4
หม่อมเจ้าวิมลมาศ.JPG
หม่อมเจ้าวิมลมาศ เกษมสันต์
ญ. 22 มกราคม พ.ศ. 2438[1] 10 มิถุนายน ค.ศ. 2539 101 ปี 139 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
5
Suriyanandana Suriyong.jpg
สุริยนันทนา สุจริตกุล
ญ. 7 สิงหาคม พ.ศ. 2456[1] 4 สิงหาคม ค.ศ. 2557 100 ปี 362 วัน
พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธุ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส
6
หม่อมเจ้าดุลภากร.JPG
หม่อมเจ้าดุลภากร วรวรรณ
ช. 15 ธันวาคม พ.ศ. 2443[1] 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2544 100 ปี 351 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
7
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล.JPG
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์
ญ. 24 ธันวาคม พ.ศ. 2460[1] 2 ตุลาคม ค.ศ. 2561 100 ปี 282 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
8
อรอำไพ โกมารกุล ณ นคร.jpg
อรอำไพ โกมารกุล ณ นคร
ญ. 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453[1] 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2553 100 ปี 271 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าภัคยพันธ์ เกษมสันต์
ช. 15 มีนาคม พ.ศ. 2448[1] 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2548 100 ปี 255 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี
ช. 20 มกราคม พ.ศ. 2465[1] 100 ปี 159 วัน
Rajani Chamcharas the prince of Bidyalongkorn.jpg
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
11
Induratana Paribatra.jpg
อินทุรัตนา บริพัตร
ญ. 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2465[1] 100 ปี 146 วัน
Admiral Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
12
Noi Bhamarabala.jpg
น้อย ภมรพล
ญ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 17 สิงหาคม ค.ศ. 2555 100 ปี 108 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร
13
สวรรณา วิชัยรัตน์.jpg
สวรรณา วิชัยรัตน์
ญ. 7 เมษายน พ.ศ. 2460[1] 7 กันยายน ค.ศ. 2559 99 ปี 153 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
14
Kornnika Chitrabhongse.jpg
หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์
ญ. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2459[1] 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2558 98 ปี 146 วัน
Naritsaranuwattiwong - 001.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
15
หม่อมเจ้าทองคำเปลว.JPG
หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่
ญ. 1 เมษายน พ.ศ. 2455[1] 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2553 98 ปี 113 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
16
หม่อมเจ้าจรัสโฉม.JPG
หม่อมเจ้าจรัสโฉม เกษมสันต์
ญ. 8 กันยายน พ.ศ. 2419[1] 19 ธันวาคม ค.ศ. 2516 97 ปี 102 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
17
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา.JPG
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
ช. 30 เมษายน พ.ศ. 2467[1] 30 มิถุนายน ค.ศ. 2564 97 ปี 61 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
18
หม่อมเจ้าดวงจิตร.JPG
หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์
ญ. 26 กันยายน พ.ศ. 2451[1] 6 กันยายน ค.ศ. 2548 96 ปี 346 วัน
Naritsaranuwattiwong - 001.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
19
Princess Pradithasaree.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
ญ. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2408[1] 18 มีนาคม ค.ศ. 2505 96 ปี 242 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
20
หม่อมเจ้าฤดีวรวรรณ.JPG
ฤดีวรวรรณ วรวรรณ
ญ. 1 เมษายน พ.ศ. 2454[1] 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2550 96 ปี 233 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
21
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร
ญ. 16 มีนาคม พ.ศ. 2450[1] 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2546 95 ปี 341 วัน
Admiral Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านวลจันทร์
ญ. พ.ศ. 2371 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2467 มากกว่า 95 ปี 234 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสีสังข์
23
Emblem of the House of Chakri.svg
กังวาลสุวรรณ กนิษฐชาต
ญ. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2448[ต้องการอ้างอิง] 21 ตุลาคม ค.ศ. 2543 95 ปี 91 วัน
พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์1.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
24
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา.JPG
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล
ญ. 19 เมษายน พ.ศ. 2444[1] 5 มิถุนายน ค.ศ. 2539 95 ปี 47 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
25
หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ.JPG
หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ ชุมพล
ญ. 19 ตุลาคม พ.ศ. 2447[1] 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2542 95 ปี 30 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
26
หม่อมเจ้าชมิยบุตร.JPG
หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล
ช. 25 มกราคม พ.ศ. 2453[1] 25 ตุลาคม ค.ศ. 2547 94 ปี 273 วัน
พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
27
Princess Mother Srinagarindra.jpg
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ญ. 21 ตุลาคม พ.ศ. 2443[2] 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2538[3] 94 ปี 270 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
ชู ชูกระมล
28
หม่อมเจ้าประไพพิมพ์.JPG
หม่อมเจ้าประไพพิมพ์ เกษมสันต์
ญ. 7 กันยายน พ.ศ. 2435[1] 22 มีนาคม ค.ศ. 2530 94 ปี 196 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
29
Poon Pismai Diskul.jpg
หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล
ญ. 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2439[1] 11 สิงหาคม ค.ศ. 2533 94 ปี 175 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
30
หม่อมเจ้าวงศ์แข.JPG
หม่อมเจ้าวงศ์แข เกษมสันต์
ญ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2445[1] 18 กันยายน ค.ศ. 2539 94 ปี 140 วัน
พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
31
หม่อมเจ้านภมณี.JPG
หม่อมเจ้านภมณี กมลาศน์
ญ. 7 มีนาคม พ.ศ. 2434[1] 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2528 94 ปี 124 วัน
กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
32
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเวียนขวา จักรพันธุ์
ช. 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2445[1] 25 กันยายน ค.ศ. 2539 94 ปี 73 วัน
พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
33
หม่อมเจ้าวรรณวิจิตร.JPG
หม่อมเจ้าวรรณวิจิตร เกษมสันต์
ญ. 19 ตุลาคม พ.ศ. 2441[1] 28 ธันวาคม ค.ศ. 2535 94 ปี 70 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
34
Princess Dibayaratana Kiritkulini.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
ญ. 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2407[1] 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2501 94 ปี 67 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
35
ทิตยาทรงกลด รพีพัฒน์.jpg
หม่อมเจ้าทิตยาทรงกลด จักรพันธุ์
ญ. 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2459[1] 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2553 94 ปี 45 วัน
ไฟล์ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
36
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสลักษณา เกษมสันต์
ญ. 11 มีนาคม พ.ศ. 2431[1] 21 มีนาคม ค.ศ. 2525 94 ปี 10 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
37
สุมณีนงเยาว์ วินิจฉัยกุล.JPG
สุมณีนงเยาว์ วินิจฉัยกุล
ญ. 16 มีนาคม พ.ศ. 2452[1] พ.ศ. 2546 มากกว่า 93 ปี 290 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
38
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร.jpg
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร
ช. 23 ตุลาคม พ.ศ. 2447[1] 10 มีนาคม ค.ศ. 2541 93 ปี 138 วัน
มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
39
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ญ. 11 กันยายน พ.ศ. 2405[1] 17 ธันวาคม ค.ศ. 2498 93 ปี 97 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
40
หม่อมเจ้าอุษารดี.JPG
หม่อมเจ้าอุษารดี สวัสดิวัตน์
ญ. 12 เมษายน พ.ศ. 2457[1] 8 มีนาคม ค.ศ. 2550 92 ปี 330 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
41
หม่อมเจ้าศรีสอางค์นฤมล.JPG
หม่อมเจ้าศรีสอางค์นฤมล เกษมสันต์
ญ. 12 เมษายน พ.ศ. 2448[1] 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2541 92 ปี 295 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
42
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์.jpg
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
ช. 27 ธันวาคม พ.ศ. 2472 92 ปี 183 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
43
จงจิตรถนอม ดิศกุล ปลายรัชกาลที่ 5.jpg
หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล
ญ. 3 สิงหาคม พ.ศ. 2429[1] 23 กันยายน ค.ศ. 2521 92 ปี 51 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
44
Emblem of the House of Chakri.svg
ศะศิธรพัฒนวดี บุนนาค
ญ. 18 มิถุนายน พ.ศ. 2457 28 มิถุนายน ค.ศ. 2549 92 ปี 10 วัน
Rajani Chamcharas the prince of Bidyalongkorn.jpg
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
45
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร.jpg
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
ญ. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2473 92 ปี 27 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
46
หม่อมเจ้าพโยมมาล.JPG
หม่อมเจ้าพโยมมาล เกษมสันต์
ญ. 2 ตุลาคม พ.ศ. 2422[1] 15 กันยายน ค.ศ. 2514 91 ปี 348 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
47
หม่อมเจ้าประเสริฐศรี.JPG
หม่อมเจ้าประเสริฐศรี ชยางกูร
ช. 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443[1] 21 ตุลาคม ค.ศ. 2534 91 ปี 243 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
48
หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ.JPG
หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี
ญ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433[1] 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2524 91 ปี 201 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
49
Vapi Busbakara in adulthood.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
ญ. 25 มิถุนายน พ.ศ. 2434[1] 15 ธันวาคม ค.ศ. 2525 91 ปี 173 วัน
Chulalongkorn LoC.jpg
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
50
หม่อมเจ้าประดับศักดิ์.JPG
หม่อมเจ้าประดับศักดิ์ ไชยันต์
ญ. 5 มกราคม พ.ศ. 2435[1] 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2526 91 ปี 116 วัน
Jayanta Mongkol.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
51
โสมกานดา ภาษวัธน์.JPG
โสมกานดา ภาษวัธน์
ญ. 10 มกราคม พ.ศ. 2462[1] 25 มีนาคม ค.ศ. 2553 91 ปี 74 วัน
กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
52
หม่อมเจ้าสีวลีวิลาส.JPG
หม่อมเจ้าสิวลีวิลาศ ดิศกุล
ญ. 11 มกราคม พ.ศ. 2444[1] 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2535 91 ปี 36 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
53
หม่อมเจ้าจันทรจำรัส.JPG
หม่อมเจ้าจันทรจำรัส เกษมสันต์
ญ. 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2434[1] 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2525 90 ปี 354 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
54
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน.gif
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน
ญ. 24 ธันวาคม พ.ศ. 2452[1] 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2543 90 ปี 335 วัน
Admiral Prince Paribatra Sukhumbhand.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
55
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าหญิง
ญ. พ.ศ. 2370 5 มกราคม ค.ศ. 2462 มากกว่า 90 ปี 296 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์
56
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสนิท
ช. พ.ศ. 2371 1 มกราคม ค.ศ. 2463 มากกว่า 90 ปี 273 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์
57
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอุทัย
ช. พ.ศ. 2376 28 ตุลาคม ค.ศ. 2467 มากกว่า 90 ปี 233 วัน
กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์.jpg
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์
58
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสามจันทร์
ญ. พ.ศ. 2374 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2465 มากกว่า 90 ปี 227 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนธิเบศร์บวร
59
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ารุจยากร อาภากร
ช. 19 เมษายน พ.ศ. 2459[1] 30 ตุลาคม ค.ศ. 2549 90 ปี 194 วัน
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
60
Sunthrinat after 1914.jpg
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุนทรีนาฏ
ญ. 27 เมษายน พ.ศ. 2423 10 ตุลาคม ค.ศ. 2513 90 ปี 166 วัน
Prince Vichaichan.jpg
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
61
สวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร.jpg
หม่อมเจ้าสวาสดิ์วัฒโนดม ประวิตร
ญ. 28 เมษายน พ.ศ. 2454[1] 1 กันยายน ค.ศ. 2544 90 ปี 126 วัน
พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี
62
ท่านหญิงประภาพันธุ์ภาณุพันธุ์.jpg
ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
ญ. 3 ธันวาคม พ.ศ. 2472 24 มีนาคม ค.ศ. 2563 90 ปี 111 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
63
หม่อมเจ้าวิสาขานุจฉวี.JPG
วิสาขานุจฉวีย์ อุตากาว่า
ญ. 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2465[1] 30 ตุลาคม ค.ศ. 2555 90 ปี 104 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
64
หม่อมเจ้าแขไขจรัสศรี.JPG
หม่อมเจ้าแขไขจรัส เกษมศรี
ญ. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2448[1] 21 มีนาคม ค.ศ. 2539 90 ปี 101 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
65
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าบุญญราษี กมลาศน์
ญ. 24 กันยายน พ.ศ. 2444[1] 18 ธันวาคม ค.ศ. 2534 90 ปี 85 วัน
กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
66
พระองค์เจ้าเฉิดโฉม.jpg
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉิดโฉม
ญ. 12 เมษายน พ.ศ. 2399[4] 11 มิถุนายน ค.ศ. 2489 90 ปี 60 วัน
King Pinklao.jpg
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
67
หม่อมเจ้าภิรมย์สงวน.JPG
หม่อมเจ้าภิรมย์สงวน ไชยันต์
ญ. 25 สิงหาคม พ.ศ. 2430[1] 15 ตุลาคม ค.ศ. 2520 90 ปี 51 วัน
Jayanta Mongkol.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
68
หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ.JPG
หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ โสณกุล
ญ. 30 ธันวาคม พ.ศ. 2437[1] 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2528 90 ปี 41 วัน
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
69
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพนม
ญ. พ.ศ. 2354 พ.ศ. 2445 มากกว่า 90 ปี 19 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี

เจ้านายพระชันษายืน ราชสกุลวังหลวงแก้ไข

เจ้านายพระชันษายืน ราชสกุลวังหลวง (เรียงลำดับตามรัชกาล)

     ยังทรงพระชนม์

รัชกาลที่ 1แก้ไข

เจ้านายพระชันษายืนสายราชสกุลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (เรียงลำดับตามพระชันษา)

ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา พระบิดา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากลิ่น
ญ. พ.ศ. 2360 22 เมษายน ค.ศ. 2449 มากกว่า 88 ปี 17 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าใหญ่
ญ. ก่อนพ.ศ. 2362 7 กันยายน ค.ศ. 2448 มากกว่า 86 ปี 165 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าขาว
ญ. ก่อนพ.ศ. 2368 1 ธันวาคม ค.ศ. 2453 มากกว่า 85 ปี 257 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าหนู
ช. พ.ศ. 2362 หลังพ.ศ. 2446 มากกว่า 84 ปี 17 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเป้า
ญ. พ.ศ. 2359 31 สิงหาคม ค.ศ. 2443 มากกว่า 83 ปี 166 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอรชร
ญ. พ.ศ. 2375 28 กรกฎาคม ค.ศ. 2457 มากกว่า 81 ปี 129 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
7
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ
ญ. พ.ศ. 2328 พ.ศ. 2409[5] มากกว่า 79 ปี 352 วัน
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Simple gold crown.svg
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเรไร
ญ. พ.ศ. 2365 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2446 มากกว่า 79 ปี 343 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าขจร
ญ. พ.ศ. 2369 22 เมษายน ค.ศ. 2449 มากกว่า 79 ปี 25 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเสงี่ยม
ญ. พ.ศ. 2380 21 ธันวาคม ค.ศ. 2459 มากกว่า 78 ปี 270 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
11
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพยอม
ญ. ก่อนพ.ศ. 2374 15 เมษายน ค.ศ. 2452 มากกว่า 78 ปี 32 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสังวาล
ญ. พ.ศ. 2362 9 เมษายน ค.ศ. 2439 มากกว่า 75 ปี 361 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าลม้าย
ญ. พ.ศ. 2384 2 กันยายน ค.ศ. 2460 มากกว่า 75 ปี 146 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
14
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสาลี
ญ. พ.ศ. 2362 17 สิงหาคม ค.ศ. 2438 มากกว่า 75 ปี 126 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
15
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าหนู
ช. พ.ศ. 2390 4 มกราคม ค.ศ. 2463 มากกว่า 71 ปี 266 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
16
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าร้าย
ช. พ.ศ. 2359 4 ตุลาคม ค.ศ. 2431 มากกว่า 71 ปี 174 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ
17
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑา
ญ. พ.ศ. 2333[6] 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2404 มากกว่า 70 ปี 96 วัน
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Simple gold crown.svg
18
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจำเริญ
ช. พ.ศ. 2391 พ.ศ. 2462 มากกว่า 69 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
19
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุ่ม
ญ. พ.ศ. 2387 17 ธันวาคม ค.ศ. 2457 มากกว่า 69 ปี 248 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
20
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเป้า
ญ. 10 มิถุนายน พ.ศ. 2394 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2464 69 ปี 244 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
21
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุรามฤตย์
ก่อนพ.ศ. 2384 พ.ศ. 2453 มากกว่า 68 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าบรรจง
ญ. พ.ศ. 2371 31 มกราคม ค.ศ. 2440 มากกว่า 68 ปี 293 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
23
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าแห
ญ. พ.ศ. 2359 30 ธันวาคม ค.ศ. 2428 มากกว่า 68 ปี 261 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
24
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสวน
ช. พ.ศ. 2363 20 ธันวาคม ค.ศ. 2432 มากกว่า 68 ปี 251 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ
25
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุบรรณ
ช. พ.ศ. 2373 7 ตุลาคม ค.ศ. 2442 มากกว่า 68 ปี 177 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
26
พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ
ช. 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2387 8 สิงหาคม ค.ศ. 2454 67 ปี 69 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ
27
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระศรีสุลาลัย
ญ. 28 มกราคม พ.ศ. 2314 17 ตุลาคม ค.ศ. 2380 66 ปี 263 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระยานนทบุรีศรีมหาอุทยาน (บุญจัน)
28
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ามาลี
ญ. พ.ศ. 2353 17 ตุลาคม ค.ศ. 2420 มากกว่า 66 ปี 187 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์
29
พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ
ช. พ.ศ. 2361 9 ตุลาคม ค.ศ. 2428 มากกว่า 66 ปี 179 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
30
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉิมพลี
ญ. พ.ศ. 2334 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2400 มากกว่า 65 ปี 229 วัน
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Simple gold crown.svg
31
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
ช. 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2332 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2397 65 ปี 23 วัน
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Simple gold crown.svg
32
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุธารศ
ก่อนพ.ศ. 2384 พ.ศ. 2449 มากกว่า 64 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
33
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโกสุมภ์
ญ. ก่อนพ.ศ. 2391 พ.ศ. 2455 มากกว่า 63 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ
34
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดาว
ญ. พ.ศ. 2357 11 มีนาคม ค.ศ. 2421 มากกว่า 63 ปี 332 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
35
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าใหญ่
ญ. พ.ศ. 2357 29 ธันวาคม ค.ศ. 2421 มากกว่า 63 ปี 260 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
36
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส1.jpg
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ช. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2333 9 ธันวาคม ค.ศ. 2396 62 ปี 364 วัน
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Simple gold crown.svg
37
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ สุขวัฒนวิไชย
ช. 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2334 17 ธันวาคม ค.ศ. 2396 62 ปี 229 วัน
Buddha Yodfa Chulaloke portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช Simple gold crown.svg
38
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพระญาณวราภรณ์ (รอง)
ช. พ.ศ. 2359 15 มิถุนายน ค.ศ. 2422 มากกว่า 62 ปี 63 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิ สุขวัฒนวิไชย
39
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสงสาร
ญ. ก่อนพ.ศ. 2384 11 มิถุนายน ค.ศ. 2446 มากกว่า 62 ปี 59 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร
40
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุวรรณ
ช. พ.ศ. 2358 7 มีนาคม ค.ศ. 2420 มากกว่า 61 ปี 328 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต

รัชกาลที่ 2แก้ไข

เจ้านายพระชันษายืนสายราชสกุลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (เรียงลำดับตามพระชันษา)

ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา พระบิดา
1
พระองค์เจ้าแม้นเขียน.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแม้นเขียน
ญ. 15 ธันวาคม พ.ศ. 2366 28 กันยายน ค.ศ. 2456 89 ปี 288 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
2
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าไขศรี ปราโมช
ญ. พ.ศ. 2409 พ.ศ. 2496 มากกว่า 85 ปี 263 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุดสวาดิ์ ไพฑูรย์
ญ. พ.ศ. 2389 8 เมษายน ค.ศ. 2475 มากกว่า 84 ปี 360 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์
4
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสวาสดิ์
ญ. พ.ศ. 2364 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2449 มากกว่า 83 ปี 321 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี
5
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าแห
ญ. พ.ศ. 2385 20 กันยายน ค.ศ. 2469 มากกว่า 83 ปี 160 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู
6
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากระจ่าง สนิทวงศ์
ญ. พ.ศ. 2391 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2475 มากกว่า 83 ปี 88 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าคอยท่า ปราโมช
ญ. พ.ศ. 2400 11 ธันวาคม ค.ศ. 2483 มากกว่า 82 ปี 242 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเล็ก
ญ. พ.ศ. 2360 10 สิงหาคม ค.ศ. 2443 มากกว่า 82 ปี 119 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประไภย
ญ. ก่อนพ.ศ. 2362 13 มิถุนายน ค.ศ. 2444 มากกว่า 82 ปี 61 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์
10
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสนิทถนอม สนิทวงศ์
ญ. พ.ศ. 2390 15 สิงหาคม ค.ศ. 2472 มากกว่า 81 ปี 124 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
11
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปุก
ญ. 31 ตุลาคม พ.ศ. 2335 11 สิงหาคม ค.ศ. 2416 80 ปี 285 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าฉวีวาด ปราโมช
ญ. พ.ศ. 2397 – 2399 พ.ศ. 2477 – 2479 ราว 80 ปี
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเกียรติ
ญ. พ.ศ. 2374 พ.ศ. 2455 มากกว่า 79 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านก
14
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่สุ่น
ญ. 22 มีนาคม พ.ศ. 2333 14 กันยายน ค.ศ. 2412 79 ปี 176 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
15
พระองค์เจ้าปรีดา.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา
ช. 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2378 16 กันยายน ค.ศ. 2457 79 ปี 127 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
16
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอำนวยวงศ์
ญ. พ.ศ. 2382 4 เมษายน ค.ศ. 2462 มากกว่า 78 ปี 356 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา
17
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าลออ
ญ. พ.ศ. 2364 พ.ศ. 2443 มากกว่า 77 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี
18
กรมหลวงวรศักดาพิศาล.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ
ช. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2355 27 กรกฎาคม ค.ศ. 2431 76 ปี 5 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
19
พระองค์เจ้าอลังการ.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ
ช. 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 13 มีนาคม ค.ศ. 2480 75 ปี 299 วัน
Brother of the 1st king, Siam, (Thailand) Wellcome L0055544.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
20
หม่อมเจ้าเปล่ง ชุมแสง.jpg
หม่อมเจ้าเปล่ง ชุมแสง
ช. 6 กันยายน พ.ศ. 2402 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2476 74 ปี 61 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา
21
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าใหญ่
ช. ก่อนพ.ศ. 2382 พ.ศ. 2456 มากกว่า 73 ปี 354 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสวัสดิ์ นิลรัตน
ญ. พ.ศ. 2401 28 มกราคม ค.ศ. 2476 มากกว่า 73 ปี 290 วัน
กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา
23
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประดับ
ญ. ก่อนพ.ศ. 2369 19 กันยายน ค.ศ. 2441 มากกว่า 72 ปี 159 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม
24
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าส้มจีน
ญ. 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2336 13 สิงหาคม ค.ศ. 2408 72 ปี 32 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
25
พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราช.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช
ช. 24 สิงหาคม พ.ศ. 2411 20 กันยายน ค.ศ. 2482 71 ปี 27 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
26
Thewet Watcharin.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์
ช. 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2349 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2420 71 ปี 5 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
27
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวิลัย
ญ. พ.ศ. 2369 1 สิงหาคม ค.ศ. 2439 มากกว่า 69 ปี 110 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์
28
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเมาฬี
ญ. พ.ศ. 2396 พ.ศ. 2466 มากกว่า 68 ปี 353 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
29
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสถิตย์
ญ. ก่อนพ.ศ. 2484 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2453 มากกว่า 68 ปี 320 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
30
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทนิล
ญ. 10 ตุลาคม พ.ศ. 2347 6 มีนาคม ค.ศ. 2416 68 ปี 148 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
31
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใย
ญ. 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2338 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2406 67 ปี 300 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
32
พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช
ช. 12 ธันวาคม พ.ศ. 2413 17 กันยายน ค.ศ. 2481 67 ปี 279 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
33 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ ช. 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2414 7 สิงหาคม ค.ศ. 2482 67 ปี 277 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
34
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากระลำภัก
ญ. 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2400 28 สิงหาคม ค.ศ. 2468 67 ปี 276 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
35
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเนตร
ช. พ.ศ. 2388 31 สิงหาคม ค.ศ. 2456 มากกว่า 67 ปี 140 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์
36
Brother of the 1st king, Siam, (Thailand) Wellcome L0055544.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
ช. 24 เมษายน พ.ศ. 2362 1 กันยายน ค.ศ. 2429 67 ปี 130 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
37
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเพ็ญจันทร์ กปิตถา
ญ. พ.ศ. 2405 29 เมษายน ค.ศ. 2473 มากกว่า 67 ปี 16 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์.JPG
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์
38
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสาลิกา
ก่อนพ.ศ. 2374 พ.ศ. 2441 มากกว่า 66 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านก
39
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าฉวี
ญ. ก่อนพ.ศ. 2484 8 มกราคม ค.ศ. 2451 มากกว่า 66 ปี 270 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
40
พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
ช. 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2389 13 กันยายน ค.ศ. 2455 66 ปี 200 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
41
กรมพระยาเดชาดิศร.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
ช. 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2336 4 กันยายน ค.ศ. 2402 66 ปี 116 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
42
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจำรัส นิลรัตน
ญ. พ.ศ. 2410 11 ตุลาคม ค.ศ. 2476 มากกว่า 65 ปี 181 วัน
กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา
43
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเฉลิม
ญ. พ.ศ. 2399 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2465 มากกว่า 65 ปี 32 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
44
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าหนู
ช. พ.ศ. 2368 17 เมษายน ค.ศ. 2434 มากกว่า 65 ปี 4 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเสพสุนทร
45
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสุบรรณ
ช. พ.ศ. 2366 7 เมษายน ค.ศ. 2432 มากกว่า 64 ปี 360 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุนทรธิบดี
46
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
ช. 18 เมษายน พ.ศ. 2341 11 เมษายน ค.ศ. 2406 64 ปี 358 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
47
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสอิ้ง
พ.ศ. 2390 พ.ศ. 2456 มากกว่า 64 ปี 354 วัน
กรมหลวงวรศักดาพิศาล.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ
48
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าลิ้นจี่
ก่อนพ.ศ. 2374 พ.ศ. 2439 มากกว่า 64 ปี 353 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านก
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดำรง
ช. พ.ศ. 2399 พ.ศ. 2465 มากกว่า 64 ปี 353 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทัศนา
พ.ศ. 2405 พ.ศ. 2471 มากกว่า 64 ปี 353 วัน
กรมหลวงวรศักดาพิศาล.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ
49
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวนิดา
ญ. พ.ศ. 2369 8 มิถุนายน ค.ศ. 2434 มากกว่า 64 ปี 56 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม
50
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอบเชย
ญ. พ.ศ. 2402 28 เมษายน ค.ศ. 2467 มากกว่า 64 ปี 15 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
51
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นถาวรวรยศ
ช. 7 ตุลาคม พ.ศ. 2352 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2416 63 ปี 274 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
52
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
ช. 31 มีนาคม พ.ศ. 2331 2 เมษายน ค.ศ. 2394 63 ปี 2 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
53
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสวัสดิ์
ช. พ.ศ. 2370 1 เมษายน ค.ศ. 2434 มากกว่า 62 ปี 353 วัน
กรมพระยาเดชาดิศร.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
54
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
ช. 18 ตุลาคม พ.ศ. 2347 1 ตุลาคม ค.ศ. 2411 62 ปี 348 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
55
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสำลี
พ.ศ. 2368 18 มกราคม ค.ศ. 2432 มากกว่า 62 ปี 280 วัน
กรมพระยาเดชาดิศร.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร
56
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสมร
ญ. 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2351 พ.ศ. 2414 มากกว่า 62 ปี 277 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
57
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ากรรมสิทธิ์
ช. พ.ศ. 2408 พ.ศ. 2471 มากกว่า 61 ปี 353 วัน
พระองค์เจ้าปราโมช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
58
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านารีรัตน์
ญ. พ.ศ. 2392 16 มกราคม ค.ศ. 2455 มากกว่า 61 ปี 278 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์.JPG
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์
59
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเกษร
ญ. พ.ศ. 2390 17 พฤศจิกายน ค.ศ. 2452 มากกว่า 61 ปี 218 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
60
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์
ช. 8 ตุลาคม พ.ศ. 2337 27 เมษายน ค.ศ. 2399 61 ปี 201 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
ช. 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2351 14 สิงหาคม ค.ศ. 2414 61 ปี 201 วัน
Buddha Loetla Nabhalai portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย Simple gold crown.svg
61
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าลมุน
ญ. ก่อนพ.ศ. 2369 26 มิถุนายน ค.ศ. 2430 มากกว่า 61 ปี 74 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
62
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าผอบ
ญ. พ.ศ. 2402 6 มีนาคม ค.ศ. 2464 มากกว่า 60 ปี 328 วัน
Krom Luang Wongsa Dhiraj Snid.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
63
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวิไลย
พ.ศ. 2370 26 ตุลาคม ค.ศ. 2431 มากกว่า 60 ปี 196 วัน
กรมพระยาเดชาดิศร.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเดชาดิศร

รัชกาลที่ 3แก้ไข

เจ้านายพระชันษายืนสายราชสกุลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (เรียงลำดับตามพระชันษา)

ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา พระบิดา
1
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพร้อม ลดาวัลย์
ช. 22 มกราคม พ.ศ. 2413 28 มกราคม ค.ศ. 2498 85 ปี 6 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
2
Prisdang 1883.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์
ช. 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2394 16 มีนาคม ค.ศ. 2478 84 ปี 21 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
3
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ามลิวรรณ[7]
ญ. พ.ศ. 2383 25 กันยายน ค.ศ. 2467 มากกว่า 83 ปี 177 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
4
พระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา
ญ. 17 มิถุนายน พ.ศ. 2371 1 ธันวาคม ค.ศ. 2450 79 ปี 167 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
5
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์1.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ช. 16 ธันวาคม พ.ศ. 2402 25 สิงหาคม ค.ศ. 2480 77 ปี 253 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
6
กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร1.jpg
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยิกาเธอ กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร
ญ. 8 ธันวาคม พ.ศ. 2361 17 สิงหาคม ค.ศ. 2439 77 ปี 252 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
7
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประวิช
ช. 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2391 17 กันยายน ค.ศ. 2468 77 ปี 223 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพิศวง
ญ. พ.ศ. 2392 6 กันยายน ค.ศ. 2470 มากกว่า 77 ปี 158 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
9
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอ่าง
ญ. 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2383 6 มีนาคม ค.ศ. 2460 76 ปี 240 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์
10
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร
ช. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2369 5 กรกฎาคม ค.ศ. 2446 76 ปี 207 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
11
Princess Pannarai.jpg
พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย
ญ. 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2381 22 มิถุนายน ค.ศ. 2457 76 ปี 44 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
12
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์
ช. 24 มกราคม พ.ศ. 2403 10 สิงหาคม ค.ศ. 2478 75 ปี 198 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
13
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประสงค์สรร
ญ. พ.ศ. 2380 30 สิงหาคม ค.ศ. 2456 มากกว่า 75 ปี 151 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
14
พระองค์เจ้ากินรี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากินรี
ญ. 26 ตุลาคม พ.ศ. 2362 13 เมษายน ค.ศ. 2437 74 ปี 169 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
15
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าราษี
ญ. พ.ศ. 2388 28 เมษายน ค.ศ. 2463 มากกว่า 74 ปี 27 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์
16
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเมฆิน
ช. 9 มกราคม พ.ศ. 2389 21 พฤศจิกายน ค.ศ. 2462 73 ปี 316 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์
17
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสงี่ยม
ญ. 17 มีนาคม พ.ศ. 2359 22 มกราคม ค.ศ. 2433 73 ปี 311 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
18
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโสตถิผล ชมพูนุท
ช. 4 มกราคม พ.ศ. 2432 1 ตุลาคม ค.ศ. 2505 73 ปี 270 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
19
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสารภี ลดาวัลย์
ญ. พ.ศ. 2399 2 กรกฎาคม ค.ศ. 2473 มากกว่า 73 ปี 92 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
20
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าชนม์เจริญ ชมพูนุท
ช. 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2434 23 สิงหาคม ค.ศ. 2506 71 ปี 284 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
21
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจำรัส
ญ. ก่อนพ.ศ. 2387 พ.ศ. 2457 มากกว่า 70 ปี 0 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าโกสุมภ์
ญ. พ.ศ. 2391 พ.ศ. 2462 มากกว่า 70 ปี 0 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร
22
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวัชรินทร์
ช. พ.ศ. 2393 พ.ศ. 2462 มากกว่า 68 ปี 0 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร
23
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทับทิม
ญ. พ.ศ. 2397 26 ธันวาคม ค.ศ. 2465 มากกว่า 67 ปี 269 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
24
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าใหญ่
ญ. ก่อนพ.ศ. 2385 4 ตุลาคม ค.ศ. 2452 มากกว่า 67 ปี 186 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
25
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประภา
ญ. พ.ศ. 2387 8 กันยายน ค.ศ. 2455 มากกว่า 67 ปี 160 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
26
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าระเบียบ
ช. ก่อนพ.ศ. 2383 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2450 มากกว่า 67 ปี 51 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
27
Saisavali Bhiromya.jpg
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
ญ. 4 กันยายน พ.ศ. 2405 24 มิถุนายน ค.ศ. 2472 66 ปี 294 วัน
กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
28
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ายุภา
พ.ศ. 2395 พ.ศ. 2462 มากกว่า 66 ปี 0 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก
29
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าแดง
ช. พ.ศ. 2393 พ.ศ. 2459 มากกว่า 65 ปี 0 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเปีย
พ.ศ. 2403 พ.ศ. 2469 มากกว่า 65 ปี 0 วัน
กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ
30
Emblem of the House of Chakri.svg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉวีวรรณ
ญ. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2365 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2430 64 ปี 296 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
31
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์
ช. 28 สิงหาคม พ.ศ. 2370 2 เมษายน ค.ศ. 2435 64 ปี 217 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
32
พระองค์เจ้าสุบงกช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบงกช
ญ. 30 สิงหาคม พ.ศ. 2360 28 ตุลาคม ค.ศ. 2424 64 ปี 59 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
33
พระองค์เจ้าจามรี.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจามรี
ญ. 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 22 กันยายน ค.ศ. 2432 63 ปี 124 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
34
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ามณฑา
ญ. พ.ศ. 2399 พ.ศ. 2463 มากกว่า 63 ปี 0 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
35
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสารพัดเพ็ชร์
ช. พ.ศ. 2380 2 ตุลาคม ค.ศ. 2443 มากกว่า 62 ปี 184 วัน
Emblem of the House of Chakri.svg
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
36
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดุษดี
พ.ศ. 2393 พ.ศ. 2456 มากกว่า 62 ปี 0 วัน
กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ
37
พระองค์เจ้าแสงจันทร์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแสงจันทร์
ญ. พ.ศ. 2359 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2422 มากกว่า 61 ปี 307 วัน
Nangklao portrait.jpg
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg

รัชกาลที่ 4แก้ไข

เจ้านายพระชันษายืนสายราชสกุลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (เรียงลำดับตามพระชันษา)

ลำดับ พระรูปและพระนาม เพศ ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษา พระบิดา
1
หม่อมเจ้าพงศ์พิศมัย เกษมสันต์.jpg
หม่อมเจ้าพงษ์พิศมัย เกษมสันต์
ญ. 13 มีนาคม พ.ศ. 2442[1] 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2551 109 ปี 255 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
2
หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล.jpg
หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล
ญ. 8 เมษายน พ.ศ. 2445[1] 11 ธันวาคม ค.ศ. 2549 104 ปี 247 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
3
ท่านหญิงไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล.JPG
ไตรทิพย์สุดา วิเศษกุล
ญ. 30 มกราคม พ.ศ. 2453[1] 21 มกราคม ค.ศ. 2557 103 ปี 357 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
4
หม่อมเจ้าวิมลมาศ.JPG
หม่อมเจ้าวิมลมาศ เกษมสันต์
ญ. 22 มกราคม พ.ศ. 2438[1] 10 มิถุนายน ค.ศ. 2539 101 ปี 139 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
5
หม่อมเจ้าดุลภากร.JPG
หม่อมเจ้าดุลภากร วรวรรณ
ช. 15 ธันวาคม พ.ศ. 2443[1] 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2544 100 ปี 351 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
6
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล.JPG
หม่อมเจ้ากฤษณาพักตรพิมล ศุขสวัสดิ์
ญ. 24 ธันวาคม พ.ศ. 2460[1] 2 ตุลาคม ค.ศ. 2561 100 ปี 282 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
7
อรอำไพ โกมารกุล ณ นคร.jpg
อรอำไพ โกมารกุล ณ นคร
ญ. 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2453[1] 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2553 100 ปี 271 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
8
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าภัคยพันธ์ เกษมสันต์
ช. 15 มีนาคม พ.ศ. 2448[1] 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2548 100 ปี 255 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
9
สวรรณา วิชัยรัตน์.jpg
สวรรณา วิชัยรัตน์
ญ. 7 เมษายน พ.ศ. 2460[1] 6 กันยายน ค.ศ. 2559 99 ปี 152 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
10
Kornnika Chitrabhongse.jpg
หม่อมเจ้ากรณิกา จิตรพงศ์
ญ. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2459[1] 6 พฤษภาคม ค.ศ. 2558 98 ปี 146 วัน
Naritsaranuwattiwong - 001.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
11
หม่อมเจ้าทองคำเปลว.JPG
หม่อมเจ้าทองคำเปลว ทองใหญ่
ช. 1 เมษายน พ.ศ. 2455[1] 23 กรกฎาคม ค.ศ. 2553 98 ปี 113 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
12
หม่อมเจ้าจรัสโฉม.JPG
หม่อมเจ้าจรัสโฉม เกษมสันต์
ญ. 8 กันยายน พ.ศ. 2419[1] 19 ธันวาคม ค.ศ. 2516 97 ปี 102 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
13
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา.JPG
หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร
ช. 30 เมษายน พ.ศ. 2467[1] 30 มิถุนายน ค.ศ. 2564 97 ปี 61 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
14
หม่อมเจ้าดวงจิตร.JPG
หม่อมเจ้าดวงจิตร จิตรพงศ์
ญ. 26 กันยายน พ.ศ. 2451[1] 6 กันยายน ค.ศ. 2548 96 ปี 346 วัน
Naritsaranuwattiwong - 001.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
15
Princess Pradithasaree.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี
ญ. 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2408[1] 18 มีนาคม ค.ศ. 2505 96 ปี 242 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
16
หม่อมเจ้าฤดีวรวรรณ.JPG
ฤดีวรวรรณ วรวรรณ
ญ. 1 เมษายน พ.ศ. 2454[1] 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 2550 96 ปี 233 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
17
Emblem of the House of Chakri.svg
กังวาลสุวรรณ กนิษฐชาต
ญ. 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2448[ต้องการอ้างอิง] 21 ตุลาคม ค.ศ. 2543 95 ปี 91 วัน
พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์1.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
18
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา.JPG
หม่อมเจ้าสมรศรีโสภา เทวกุล
ญ. 19 เมษายน พ.ศ. 2444[1] 5 มิถุนายน ค.ศ. 2539 95 ปี 47 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
19
หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ.JPG
หม่อมเจ้าพวงรัตนประไพ ชุมพล
ญ. 19 ตุลาคม พ.ศ. 2447[1] 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2542 95 ปี 30 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
20
หม่อมเจ้าชมิยบุตร.JPG
หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล
ช. 25 มกราคม พ.ศ. 2453[1] 25 ตุลาคม ค.ศ. 2547 94 ปี 273 วัน
พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
21
หม่อมเจ้าประไพพิมพ์.JPG
หม่อมเจ้าประไพพิมพ์ เกษมสันต์
ญ. 7 กันยายน พ.ศ. 2435[1] 22 มีนาคม ค.ศ. 2530 94 ปี 196 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
22
Poon Pismai Diskul.jpg
หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล
ญ. 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2439[1] 11 สิงหาคม ค.ศ. 2533 94 ปี 175 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
23
หม่อมเจ้าวงศ์แข.JPG
หม่อมเจ้าวงศ์แข เกษมสันต์
ญ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2445[1] 18 กันยายน ค.ศ. 2539 94 ปี 140 วัน
พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
24
หม่อมเจ้านภมณี.JPG
หม่อมเจ้านภมณี กมลาศน์
ญ. 7 มีนาคม พ.ศ. 2434[1] 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2528 94 ปี 124 วัน
กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
25
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าเวียนขวา จักรพันธุ์
ช. 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2445[1] 25 กันยายน ค.ศ. 2539 94 ปี 73 วัน
พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
26
หม่อมเจ้าวรรณวิจิตร.JPG
หม่อมเจ้าวรรณวิจิตร เกษมสันต์
ญ. 19 ตุลาคม พ.ศ. 2441[1] 28 ธันวาคม ค.ศ. 2535 94 ปี 70 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
27
Princess Dibayaratana Kiritkulini.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
ญ. 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2407[1] 19 กรกฎาคม ค.ศ. 2501 94 ปี 67 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
28
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสลักษณา เกษมสันต์
ญ. 11 มีนาคม พ.ศ. 2431[1] 21 มีนาคม ค.ศ. 2525 94 ปี 10 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
29
สุมณีนงเยาว์ วินิจฉัยกุล.JPG
สุมณีนงเยาว์ วินิจฉัยกุล
ญ. 16 มีนาคม พ.ศ. 2452[1] พ.ศ. 2546 มากกว่า 93 ปี 290 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
30
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร.jpg
หม่อมเจ้าชิดชนก กฤดากร
ช. 23 ตุลาคม พ.ศ. 2447[1] 10 มีนาคม ค.ศ. 2541 93 ปี 138 วัน
มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
31
Queen Savang Vadhana in 1879.jpg
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า
ญ. 11 กันยายน พ.ศ. 2405[1] 17 ธันวาคม ค.ศ. 2498 93 ปี 97 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
32
หม่อมเจ้าอุษารดี.JPG
หม่อมเจ้าอุษารดี สวัสดิวัตน์
ญ. 12 เมษายน พ.ศ. 2457[1] 8 มีนาคม ค.ศ. 2550 92 ปี 330 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
33
หม่อมเจ้าศรีสอางค์นฤมล.JPG
หม่อมเจ้าศรีสอางค์นฤมล เกษมสันต์
ญ. 12 เมษายน พ.ศ. 2448[1] 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2541 92 ปี 295 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
34
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์.jpg
หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์
ช. 27 ธันวาคม พ.ศ. 2472 92 ปี 183 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
35
จงจิตรถนอม ดิศกุล ปลายรัชกาลที่ 5.jpg
หม่อมเจ้าจงจิตรถนอม ดิศกุล
ญ. 3 สิงหาคม พ.ศ. 2429[1] 23 กันยายน ค.ศ. 2521 92 ปี 51 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
36
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร.jpg
หม่อมเจ้าอุทัยเที่ยง ชยางกูร
ญ. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2473 92 ปี 27 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
37
หม่อมเจ้าพโยมมาล.JPG
หม่อมเจ้าพโยมมาล เกษมสันต์
ญ. 2 ตุลาคม พ.ศ. 2422[1] 15 กันยายน ค.ศ. 2514 91 ปี 348 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
38
หม่อมเจ้าประเสริฐศรี.JPG
หม่อมเจ้าประเสริษฐ์ศรี ชยางกูร
ช. 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2443[1] 21 ตุลาคม ค.ศ. 2534 91 ปี 243 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
39
หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ.JPG
หม่อมเจ้าพรพิมลพรรณ รัชนี
ญ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2433[1] 18 พฤศจิกายน ค.ศ. 2524 91 ปี 201 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
40
หม่อมเจ้าประดับศักดิ์.JPG
หม่อมเจ้าประดับศักดิ์ ไชยันต์
ญ. 5 มกราคม พ.ศ. 2435[1] 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2526 91 ปี 116 วัน
Jayanta Mongkol.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
41
โสมกานดา ภาษวัธน์.JPG
โสมกานดา ภาษวัธน์
ญ. 10 มกราคม พ.ศ. 2462[1] 25 มีนาคม ค.ศ. 2553 91 ปี 74 วัน
กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา
42
หม่อมเจ้าสีวลีวิลาส.JPG
หม่อมเจ้าสิวลีวิลาศ ดิศกุล
ญ. 11 มกราคม พ.ศ. 2444[1] 16 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2535 91 ปี 36 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
43
หม่อมเจ้าจันทรจำรัส.JPG
หม่อมเจ้าจันทรจำรัส เกษมสันต์
ญ. 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2434[1] 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2525 90 ปี 354 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
44
ท่านหญิงประภาพันธุ์ภาณุพันธุ์.jpg
ประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ
ญ. 3 ธันวาคม พ.ศ. 2472 24 มีนาคม ค.ศ. 2563 90 ปี 111 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
45
หม่อมเจ้าวิสาขานุจฉวี.JPG
วิสาขานุจฉวีย์ อุตากาวา
ญ. 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2465[1] 30 ตุลาคม ค.ศ. 2555 90 ปี 104 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
46
หม่อมเจ้าแขไขจรัสศรี.JPG
หม่อมเจ้าแขไขจรัส เกษมศรี
ญ. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2448[1] 21 มีนาคม ค.ศ. 2539 90 ปี 101 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
47
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าบุญญราษี กมลาศน์
ญ. 24 กันยายน พ.ศ. 2444[1] 18 ธันวาคม ค.ศ. 2534 90 ปี 85 วัน
กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
48
หม่อมเจ้าภิรมย์สงวน.JPG
หม่อมเจ้าภิรมย์สงวน ไชยันต์
ญ. 25 สิงหาคม พ.ศ. 2430[1] 15 ตุลาคม ค.ศ. 2520 90 ปี 51 วัน
Jayanta Mongkol.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
49
หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ.JPG
หม่อมเจ้าสิบพันพารเสนอ โสณกุล
ญ. 30 ธันวาคม พ.ศ. 2437[1] 9 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2528 90 ปี 41 วัน
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
50
หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์.jpg
หม่อมเจ้าวิศิษฎ์สวัสดิรักษ์ สวัสดิวัตน์
ช. 5 เมษายน พ.ศ. 2442[1] 26 ธันวาคม ค.ศ. 2531 89 ปี 265 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
51
หม่อมเจ้าข่ายทองถัก.JPG
หม่อมเจ้าข่ายทองถัก ทองแถม
ญ. 10 สิงหาคม พ.ศ. 2441[1] 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2531 89 ปี 182 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
52
หม่อมเจ้าลายฉลุทอง.JPG
หม่อมเจ้าลายฉลุทอง ทองใหญ่
ช. 19 กันยายน พ.ศ. 2444[1] 13 มีนาคม ค.ศ. 2534 89 ปี 175 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
53
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช.JPG
หม่อมเจ้าจรูญฤทธิเดช ชยางกูร
ช. 10 มกราคม พ.ศ. 2476 89 ปี 169 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
54
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้ารัตนกมล วัฒนวงศ์
ญ. 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2461[1] 1 กันยายน ค.ศ. 2550 89 ปี 95 วัน
พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์
55
หม่อมเจ้ากรัณฑ์คำ.JPG
หม่อมเจ้ากรัณฑ์คำ ทองใหญ่
ญ. 13 สิงหาคม พ.ศ. 2439[1] 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2528 88 ปี 353 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
56
พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์.jpg
พันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์
ญ. 4 สิงหาคม พ.ศ. 2476 88 ปี 328 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
57
Prince Dhani Nivat.jpg
พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
ช. 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2428[1] 8 กันยายน ค.ศ. 2517 88 ปี 305 วัน
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
58
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าภาธรมณี ศุขสวัสดิ์
ญ. 24 กันยายน พ.ศ. 2444[1] 30 มิถุนายน ค.ศ. 2533 88 ปี 279 วัน
Prince Sukhasawasdee.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
59
หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์.jpg
หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์
ญ. 24 ตุลาคม พ.ศ. 2476 88 ปี 247 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
60
หม่อมเจ้าอุไรวรรณ.JPG
หม่อมเจ้าอุไรวรรณ ทองใหญ่
ญ. 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2431[1] 10 เมษายน ค.ศ. 2520 88 ปี 137 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
61
หม่อมเจ้าพิไลยเลขา.JPG
หม่อมเจ้าพิไลยเลขา ดิศกุล
ญ. 8 สิงหาคม พ.ศ. 2440[1] 11 ธันวาคม ค.ศ. 2528 88 ปี 125 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
62
Sithiporn Kridakara.jpg
หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร
ช. 10 เมษายน พ.ศ. 2426[1] 22 มิถุนายน ค.ศ. 2514 88 ปี 73 วัน
มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
63
หม่อมเจ้าสลักทองนูน.JPG
สลักทองนูน คเนจร
ญ. 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2443[1] 26 สิงหาคม ค.ศ. 2531 88 ปี 32 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
Emblem of the House of Chakri.svg
ประไพพงศ์ ศิริเวทิน
ญ. 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2450[1] 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2538 88 ปี 32 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
64
พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามาลิศเสาวรส
ญ. 18 ธันวาคม พ.ศ. 2426[1] 23 พฤศจิกายน ค.ศ. 2514 87 ปี 340 วัน
Prince Chaturonrasmi.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
65
หม่อมเจ้าเกษมเสาวภา.JPG
เกษมเสาวภา ซัคกาเรีย
ญ. 8 มิถุนายน พ.ศ. 2457[1] 29 มกราคม ค.ศ. 2545 87 ปี 235 วัน
พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
66
หม่อมเจ้าวัลภากร วรวรรณ.jpg
หม่อมเจ้าวัลภากร วรวรรณ
ช. 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2435[1] 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2522 87 ปี 126 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
67
หม่อมเจ้าเจริญสุขโสภาคย์.JPG
หม่อมเจ้าเจริญสุขโสภาคย์ เกษมสันต์
ช. 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429[1] 25 มกราคม ค.ศ. 2517 87 ปี 76 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
68
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าวราชัย ชยางกูร
ช. 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471 เมษายน พ.ศ. 2558 มากกว่า 87 ปี 51 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
69
หม่อมเจ้ารัสสาทิศ.JPG
หม่อมเจ้ารัสสาทิศ กฤดากร
ญ. 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2452[1] 23 สิงหาคม ค.ศ. 2539 87 ปี 33 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
70
หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี.JPG
หม่อมเจ้าอัจฉราฉวี เทวกุล
ญ. 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2438[1] 26 ธันวาคม ค.ศ. 2525 87 ปี 32 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
71
หม่อมเจ้าสโมสรเกษม.JPG
หม่อมเจ้าสโมสรเกษม เกษมศรี
ช. 16 เมษายน พ.ศ. 2445[1] 23 เมษายน ค.ศ. 2532 87 ปี 7 วัน
พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
72
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าฉวีประภา กมลาศน์
ญ. 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2432[1] 30 กันยายน ค.ศ. 2519 86 ปี 326 วัน
กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
73
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร.JPG
หม่อมเจ้าวงศานุวัตร เทวกุล
ช. 17 กันยายน พ.ศ. 2447[1] 3 เมษายน ค.ศ. 2534 86 ปี 198 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
74
หม่อมเจ้าทัศโนภาส.JPG
หม่อมเจ้าทัศโนภาส เกษมสันต์
ช. 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2422[1] 7 สิงหาคม ค.ศ. 2508 86 ปี 167 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
75
หม่อมเจ้าแพร่ทองทราย.JPG
หม่อมเจ้าแพร่ทองทราย ทองใหญ่
ญ. 22 มิถุนายน พ.ศ. 2441[1] 7 ตุลาคม ค.ศ. 2527 86 ปี 107 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
76
หม่อมเจ้าเมรี.JPG
หม่อมเจ้าเมรี สวัสดิวัตน์
ญ. 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 9 ตุลาคม ค.ศ. 2561 86 ปี 89 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
77
หม่อมเจ้าอังสุมาล.JPG
หม่อมเจ้าอังสุมาล เกษมสันต์
ญ. 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2423[1] 31 กรกฎาคม ค.ศ. 2509 86 ปี 20 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
78
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์1.jpg
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์
ช. 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2415[1] 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 2501 85 ปี 354 วัน
หม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์.JPG
หม่อมเจ้าถนอม นพวงศ์
79
หม่อมเจ้ายาใจ.JPG
หม่อมเจ้ายาใจ จิตรพงศ์
ช. 28 ธันวาคม พ.ศ. 2453[1] 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2539 85 ปี 335 วัน
Naritsaranuwattiwong - 001.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
80
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์.JPG
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์
ช. 17 เมษายน พ.ศ. 2423[1] 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2509 85 ปี 313 วัน
Prince Chaturonrasmi.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
81
หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์.JPG
หม่อมเจ้ากุมารีเฉลิมลักษณ์ จิตรพงศ์
ญ. 3 มกราคม พ.ศ. 2459[1] 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2544 85 ปี 306 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
82
หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์.JPG
หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ช. 28 ธันวาคม พ.ศ. 2437[1] 19 มิถุนายน ค.ศ. 2523 85 ปี 173 วัน
Prince Sukhasawasdee.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
83
การวิก จักรพันธุ์.jpg
หม่อมเจ้าการวิก จักรพันธุ์
ช. 9 เมษายน พ.ศ. 2460[1] 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2545 85 ปี 34 วัน
พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
84
นราธิปพงศ์ประพันธ์.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
ช. 25 สิงหาคม พ.ศ. 2434[1] 5 กันยายน ค.ศ. 2519 85 ปี 11 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
85
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าลุอิสาณ์ ดิศกุล
ญ. 18 มกราคม พ.ศ. 2453[1] 23 ธันวาคม ค.ศ. 2537 84 ปี 339 วัน
พระองค์เจ้าอ๊อศคาร์นุทิศ.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์
86
หม่อมเจ้าทองทูลถวาย.JPG
หม่อมเจ้าทองทูลถวาย ทองใหญ่
ช. 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2446[1] 26 กรกฎาคม ค.ศ. 2530 84 ปี 150 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
87
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้านิภา ศรีธวัช
ญ. 7 กันยายน พ.ศ. 2421[1] พ.ศ. 2506 มากกว่า 84 ปี 115 วัน
Supreme Court of Justice of Thailand 2nd President - Sisitthithongchai - 001.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ
88
Chakrapanpensiri-young.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ช. 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2452[1] 13 ตุลาคม ค.ศ. 2536 84 ปี 78 วัน
พระองค์เจ้าอ๊อศคาร์นุทิศ.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์
89
Naritsaranuwattiwong - 001.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ช. 28 เมษายน พ.ศ. 2406[1] 10 มีนาคม ค.ศ. 2490 83 ปี 316 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
90
หม่อมเจ้าบรรเจิดวรรณวรางค์.JPG
หม่อมเจ้าบรรเจิดวรรณวรางค์ วรวรรณ
ญ. 1 เมษายน พ.ศ. 2445[1] 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2528 83 ปี 239 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
91
หม่อมเจ้ามัทรีโสภนา.JPG
มัทรีโศภนา ดุลยจินดา
ญ. 11 ธันวาคม พ.ศ. 2462[1] 15 กรกฎาคม ค.ศ. 2546 83 ปี 216 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
92
Princess Puang Soi Sa-ang.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอางค์
ญ. 30 กันยายน พ.ศ. 2409[1] 23 เมษายน ค.ศ. 2493 83 ปี 205 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
93
หม่อมเจ้าทองแกมแก้ว.JPG
หม่อมเจ้าทองแกมแก้ว ทองใหญ่
ช. 11 กันยายน พ.ศ. 2449[1] 15 เมษายน ค.ศ. 2533 83 ปี 181 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
94
หม่อมเจ้าสุธาสิโนทัย.JPG
หม่อมเจ้าสุธาสิโนทัย เทวกุล
ช. 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2425[1] 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2509 83 ปี 89 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
95
หม่อมเจ้าชุมปกบุตร์.JPG
หม่อมเจ้าชุมปกบุตร์ ชุมพล
ช. 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2461[1] 22 มิถุนายน ค.ศ. 2544 83 ปี 37 วัน
พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
96
หม่อมเจ้าเสมอภาค.JPG
หม่อมเจ้าเสมอภาค โสณกุล
ญ. 7 มีนาคม พ.ศ. 2439[1] 26 มีนาคม ค.ศ. 2522 83 ปี 19 วัน
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
97
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจัตุรัส ศุขสวัสดิ์
ช. 5 ตุลาคม พ.ศ. 2435[1] 18 ตุลาคม ค.ศ. 2518 83 ปี 13 วัน
Prince Sukhasawasdee.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
98
หม่อมเจ้าประสบประสงค์.JPG
หม่อมเจ้าประสบประสงค์ ชุมพล
ช. 11 กันยายน พ.ศ. 2426[1] 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2509 82 ปี 299 วัน
พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
99
หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์.JPG
หม่อมเจ้าวิเศษศักดิ์ ชยางกูร
ช. 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2430[1] 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2512 82 ปี 251 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
100
Emblem of the House of Chakri.svg
อภิลาช คงแช่มดี
ญ. 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2458[1] พ.ศ. 2541 มากกว่า 82 ปี 243 วัน
พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
101
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจงใจถวิล ชุมพล
ญ. 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429[1] 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2512 82 ปี 233 วัน
พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
102
หม่อมเจ้าหญิงบุญจิราธร.jpg
หม่อมเจ้าบุญจิราธร จุฑาธุช
ญ. 10 สิงหาคม พ.ศ. 2440[1] 19 มีนาคม ค.ศ. 2523 82 ปี 221 วัน
พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
103
Emblem of the House of Chakri.svg
พิศเพี้ยนแขไข[8] วณิกสัมบัน
ญ. 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2440[1] พ.ศ. 2523 มากกว่า 82 ปี 157 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
104
สุเลสลัลเวง สิริกาญจน.JPG
สุเลสลัลเวง สิริกาญจน
ญ. 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459[1] 14 เมษายน ค.ศ. 2542 82 ปี 151 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
105
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์
ญ. 2 มิถุนายน พ.ศ. 2474 29 ตุลาคม ค.ศ. 2556 82 ปี 149 วัน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
106
หม่อมเจ้าวัตนานุวัฒน์.JPG
หม่อมเจ้าวัตนานุวัฒน์ วัฒนวงศ์
ช. 7 มีนาคม พ.ศ. 2465[1] 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2547 82 ปี 137 วัน
พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์
107
หม่อมเจ้าอดิศรานุวงศ์.JPG
หม่อมเจ้าอดิศรานุวงศ์ ศุขสวัสดิ์
ช. 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457[1] 17 มกราคม ค.ศ. 2540 82 ปี 77 วัน
Prince Sukhasawasdee.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
108
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าอัชฌา จักรพันธุ์
ช. 16 กันยายน พ.ศ. 2459[1] 26 ตุลาคม ค.ศ. 2541 82 ปี 40 วัน
พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
109
หม่อมเจ้าบุญโศลกเกษม.JPG
หม่อมเจ้าบุญโศลกเกษม เกษมศรี
ช. 12 มกราคม พ.ศ. 2459[1] 26 ธันวาคม ค.ศ. 2540 81 ปี 349 วัน
พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
110
หม่อมเจ้าธงชัยศิริพันธุ์.JPG
หม่อมเจ้าธงไชยสิริพันธ์ ศรีธวัช
ช. 10 ธันวาคม พ.ศ. 2433[1] 10 พฤศจิกายน ค.ศ. 2515 81 ปี 335 วัน
Supreme Court of Justice of Thailand 2nd President - Sisitthithongchai - 001.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ
111
หม่อมเจ้าพาณีอนงค์.JPG
หม่อมเจ้าพาณีอนงค์ ทวีวงศ์
ญ. 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2428[1] 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2510 81 ปี 290 วัน
พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
หม่อมเจ้าอภิสิตสมาคม.JPG
หม่อมเจ้าอภิสิตสมาคม โสณกุล
ญ. 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2446[1] 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2528 81 ปี 290 วัน
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
112
หม่อมเจ้าหัชชากร.JPG
หม่อมเจ้าหัชชากร วรวรรณ
ช. 21 สิงหาคม พ.ศ. 2446[1] 9 มีนาคม ค.ศ. 2528 81 ปี 201 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
113
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ช. 21 มิถุนายน พ.ศ. 2405[1] 1 ธันวาคม ค.ศ. 2486 81 ปี 163 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
114
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าประดิษฐา จักรพันธุ์
ช. 8 กันยายน พ.ศ. 2464[1] 30 ธันวาคม ค.ศ. 2545 81 ปี 113 วัน
พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์
115
หม่อมเจ้ามุรธาภิเศก.JPG
หม่อมเจ้ามูรธาภิเษก โสณกุล
ช. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2445[1] 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2526 81 ปี 30 วัน
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
116
หม่อมเจ้าสุลัภวัลเลง วิสุทธิ.JPG
หม่อมเจ้าสุลัภวัลเลง วิสุทธิ
ญ. 7 กันยายน พ.ศ. 2459[1] 17 กันยายน ค.ศ. 2540 81 ปี 10 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
117
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าสถิตย์เสถียร สุประดิษฐ์
ช. 30 มกราคม พ.ศ. 2393[1] 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2474 81 ปี 7 วัน
Prince Witsanunat Niphathon.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
118
หม่อมเจ้าโวฒยากร.JPG
หม่อมเจ้าโวฒยากร วรวรรณ
ช. 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2443[1] 27 สิงหาคม ค.ศ. 2524 80 ปี 292 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
119
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล.jpg
หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล
ช. 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466[1] 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2546 80 ปี 287 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
120
หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์.JPG
หม่อมเจ้าพรพิพัฒน์ เกษมสันต์
ช. 2 มิถุนายน พ.ศ. 2447[1] 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2528 80 ปี 268 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
121
หม่อมเจ้าสุรางค์ศรี.JPG
หม่อมเจ้าสุรางค์ศรี โศภางค์
ญ. 11 เมษายน พ.ศ. 2427[1] 4 สิงหาคม ค.ศ. 2507 80 ปี 115 วัน
พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์
122
อมิตตา ธรรมารักษ์.JPG
อมิตตา ธรรมารักษ์
ญ. 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2462[1] 11 กันยายน ค.ศ. 2542 80 ปี 112 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
123
หม่อมเจ้าอุบลพรรณี.JPG
อุบล วรวรรณ
ญ. 17 สิงหาคม พ.ศ. 2448[1] 6 ธันวาคม ค.ศ. 2528 80 ปี 111 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
124
หม่อมเจ้าสอิ้งมาศ.JPG
หม่อมเจ้าสอิ้งมาศ ทองใหญ่
ญ. 16 กันยายน พ.ศ. 2435[1] 15 พฤศจิกายน ค.ศ. 2515 80 ปี 60 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
125
หม่อมเจ้าชัชวลิต.JPG
หม่อมเจ้าชัชวลิต เกษมสันต์
ช. 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2437[1] 6 มิถุนายน ค.ศ. 2517 79 ปี 329 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
126
หม่อมเจ้าเปรมประสิทธิ์.JPG
หม่อมเจ้าเปรมประสิทธิ์ เกษมสันต์
ช. 24 มีนาคม พ.ศ. 2463[1] 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2542 79 ปี 237 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
127
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าดัชนี กมลาศน์
ญ. 10 ตุลาคม พ.ศ. 2431[1] 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2511 79 ปี 213 วัน
กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
128
HM Queen Rambhai.jpg
สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี
ญ. 20 ธันวาคม พ.ศ. 2447[1] 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2527 79 ปี 153 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
129
หม่อมเจ้าเพลารถ.JPG
หม่อมเจ้าเพลารถ จิตรพงศ์
ช. 3 ธันวาคม พ.ศ. 2457[1] 26 มีนาคม ค.ศ. 2537 79 ปี 113 วัน
Naritsaranuwattiwong - 001.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
130
หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล.jpg
หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล
ช. 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2464[1] 14 สิงหาคม ค.ศ. 2543 79 ปี 78 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
131
หม่อมเจ้าผ่องศรีวิลัย.JPG
หม่อมเจ้าผ่องศรีวิลัย สวัสดิวัตน์
ญ. 23 เมษายน พ.ศ. 2458[1] 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2537 79 ปี 76 วัน
Prince Svastivatana Visishta.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์
132
หม่อมเจ้าธัญญลักษณ์.JPG
หม่อมเจ้าธัญญลักษณ์ ศุขสวัสดิ์
ช. 15 มีนาคม พ.ศ. 2440[1] 31 มีนาคม ค.ศ. 2519 79 ปี 16 วัน
Prince Sukhasawasdee.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
133
หม่อมเจ้าวัฒยากร.JPG
หม่อมเจ้าวัฒยากร เกษมศรี
ช. 28 สิงหาคม พ.ศ. 2438[1] 14 เมษายน ค.ศ. 2517 78 ปี 229 วัน
พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
134
หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด.jpg
หม่อมเจ้าธานีเสิกสงัด ชุมพล
ช. 15 ธันวาคม พ.ศ. 2445[1] 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2524 78 ปี 220 วัน
พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์
135
หม่อมเจ้าผจงรจิตร์ กฤดากร.jpg
หม่อมเจ้าผจงรจิตร์ กฤดากร
ญ. 30 เมษายน พ.ศ. 2446[1] 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2524 78 ปี 206 วัน
มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
136
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ.JPG
หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล
ช. 16 มกราคม พ.ศ. 2441[1] 3 สิงหาคม ค.ศ. 2519 78 ปี 199 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
137
Princess Somavadi Sri Rattanarajadhida.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชฐ
ญ. 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2395[1] 5 พฤษภาคม ค.ศ. 2474 78 ปี 172 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
138
หม่อมเจ้าวงศ์มหิป.JPG
หม่อมเจ้าวงษ์มหิป ชยางกูร
ช. 19 เมษายน พ.ศ. 2452[1] 19 สิงหาคม ค.ศ. 2530 78 ปี 122 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
139
หม่อมเจ้าลักษณเลิศ.JPG
หม่อมเจ้าลักษณ์เลิศ ชยางกูร
ช. 6 ธันวาคม พ.ศ. 2439[1] 1 เมษายน ค.ศ. 2518 78 ปี 116 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
140
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าจันทรประไพ นพวงศ์
ญ. 18 ธันวาคม พ.ศ. 2395[1] 6 เมษายน ค.ศ. 2474 78 ปี 109 วัน
Prince Mahesuan Siwawilat.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส
141
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าทิพย์ลักษณ์สุดา ชยางกูร
ญ. 10 เมษายน พ.ศ. 2454[1] 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2532 78 ปี 94 วัน
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป.jpeg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป
142
พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาณีรัตนกัญญา
ญ. 27 มกราคม พ.ศ. 2401[1] 25 มกราคม ค.ศ. 2479 77 ปี 363 วัน
Thomson, King Mongkut of Siam (crop).jpg
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว Simple gold crown.svg
143
หม่อมเจ้านิตยากร.JPG
หม่อมเจ้านิตยากร วรวรรณ
ช. 5 เมษายน พ.ศ. 2436[1] 16 มีนาคม ค.ศ. 2514 77 ปี 345 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
144
หม่อมเจ้าประสมสวัสดิ์.JPG
หม่อมเจ้าประสมสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
ช. 23 มีนาคม พ.ศ. 2451[1] 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2529 77 ปี 331 วัน
Prince Sukhasawasdee.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
145
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล
ญ. 11 มิถุนายน พ.ศ. 2428[1] 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2506 77 ปี 249 วัน
Prince Chaturonrasmi.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์
146
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพันธุคำนพคุณ ทองแถม
ช. 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2428[1] พ.ศ. 2506 มากกว่า 77 ปี 224 วัน
พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์1.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ
147
หม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติ.JPG
หม่อมเจ้าสุรวุฒิประวัติ เทวกุล
ช. 18 มีนาคม พ.ศ. 2440[1] 6 กันยายน ค.ศ. 2517 77 ปี 172 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
148
หม่อมเจ้ามนูญสิริ.JPG
หม่อมเจ้ามนูญศิริ เกษมสันต์
ช. 3 ธันวาคม พ.ศ. 2434[1] 15 มีนาคม ค.ศ. 2512 77 ปี 103 วัน
Kashemsanta Sobhaga The Prince of Phromwaranurak.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์
149
หม่อมเจ้าฉัตรมงคล.JPG
หม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล
ช. 9 มกราคม พ.ศ. 2430[1] 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2507 77 ปี 40 วัน
พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา
150
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าไปรมากร วรวรรณ
ช. 16 มีนาคม พ.ศ. 2442[1] 25 มีนาคม ค.ศ. 2519 77 ปี 9 วัน
Prince Naradhip Prapanpongse.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
151
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม.JPG
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
ช. 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429[1] 25 กันยายน ค.ศ. 2506 76 ปี 315 วัน
พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ
152
หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล.jpg
หม่อมเจ้าปรีดิเทพย์พงษ์ เทวกุล
ช. 3 สิงหาคม พ.ศ. 2436[1] 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2513 76 ปี 281 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
153
หม่อมเจ้าอัปภัศราภา.JPG
หม่อมเจ้าอัปภัศราภา เทวกุล
ญ. 4 มิถุนายน พ.ศ. 2447[1] 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2524 76 ปี 259 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
154
หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่.jpg
หม่อมเจ้าทองประทาศรี ทองใหญ่
ช. 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2449[1] 2 มกราคม ค.ศ. 2526 76 ปี 242 วัน
Prince Prachaksinlapakhom.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม
155
หม่อมเจ้าวรศักดิเดชอุดม.JPG
หม่อมเจ้าวรศักดิเดชอุดม ศุขสวัสดิ์
ช. 22 มิถุนายน พ.ศ. 2447[1] 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2524 76 ปี 233 วัน
Prince Sukhasawasdee.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
156
General HH Prince Boworadet.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช
ช. 2 เมษายน พ.ศ. 2420[1] 16 พฤศจิกายน ค.ศ. 2496 76 ปี 228 วัน
มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
157
หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร.jpg
หม่อมเจ้าเสรฐศิริ กฤดากร
ช. 26 มีนาคม พ.ศ. 2424[1] 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2500 76 ปี 221 วัน
มหาเสวกเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์
158
หม่อมเจ้าวิมลอรรถ.JPG
หม่อมเจ้าวิมลอรรถ ไชยันต์
ญ. 1 มีนาคม พ.ศ. 2442[1] 9 กันยายน ค.ศ. 2518 76 ปี 192 วัน
Jayanta Mongkol.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย
159
พลโท หม่อมเจ้า คัสตาวัส จักรพันธุ์.jpg
หม่อมเจ้าคัสตาวัส จักรพันธุ์
ช. 30 สิงหาคม พ.ศ. 2449[1] 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2526 76 ปี 177 วัน
พระองค์เจ้าอ๊อศคาร์นุทิศ.jpg
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์
160
หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ.JPG
หม่อมเจ้าอุดมดิเรกลาภ ทวีวงศ์
ช. 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2420[1] 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2496[4] 76 ปี 143 วัน
พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์
161
หม่อมเจ้าทิพรัตนประภา.JPG
หม่อมเจ้าทิพรัตนประภา เทวกุล
ญ. 27 สิงหาคม พ.ศ. 2431[1] 13 มกราคม ค.ศ. 2508 76 ปี 139 วัน
Prince Devan Uthayavongse.jpg
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ
162
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพันธ์อดิศร ศุขสวัสดิ์
ช. 23 ธันวาคม พ.ศ. 2452[1] 21 เมษายน ค.ศ. 2529 76 ปี 119 วัน
Prince Sukhasawasdee.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
163
หม่อมเจ้ารัชมาลินี.JPG
หม่อมเจ้ารัชมาลินี ศุขสวัสดิ์
ญ. 11 ตุลาคม พ.ศ. 2451[1] 30 มกราคม ค.ศ. 2528 76 ปี 111 วัน
Damrong Rajanubhab, 1904.gif
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
164
Emblem of the House of Chakri.svg
หม่อมเจ้าพวงผกา นพวงศ์
ญ. 12 มีนาคม พ.ศ. 2406[1] พ.ศ. 2482 มากกว่า 76 ปี 19 วัน
Prince Mahesuan Siwawilat.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส
165
Princess Manassawas2.jpg
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนัศสวาสดิ์
ญ. 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2419[1] 9 พฤศจิกายน ค.ศ. 2495 75 ปี 355 วัน
Prince Sukhasawasdee.jpg
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
166
หม่อมเจ้าพัฒนายุ.JPG