พุทธามาตย์
พุทธามาตย์
อาชีพครู
เพศชาย
สรรพนามผม/คุณ/เขา
สถานที่อยู่ประเทศไทย
เริ่มเขียน26 เมษายน
สิ่งที่สนใจศาสนา ประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์

พุทธามาตย์ เป็นคำที่เกิดจากการสมาสระหว่าง พุทฺธ + อมาตฺย = พุทฺธามาตฺย ถ้าเขียนเป็นภาษาไทยจึงได้เป็นคำว่า พุทธามาตย์ แปลว่า ข้าราชการ (ที่ปรึกษา) ของพระพุทธเจ้า

ข้าพเจ้าใช้ชื่อนี้เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดต่อพระพุทธองค์ อย่างไรก็ตามด้วยความสนใจในศาสนาอื่น ๆ จึงได้ศึกษา ค้นคว้า และปฏิบัติตามศาสนธรรมเหล่านั้นโดยไม่รังเกียจเดียดฉันท์แบ่งเขาแบ่งเรา และอยากจะมีเพื่อนหลายๆศาสนาเพื่อจะได้เผื่อแผ่แบ่งปันความรู้ ความเข้าใจอันดี และประสบการณ์พิเศษระหว่างกันต่อไป

นอกจากเรื่องศาสนาแล้วข้าพเจ้ายังสนใจเรื่องประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา ภาษาศาสตร์ เป็นต้น

บทความที่เริ่มสร้าง แก้

ศาสนา แก้

ศาสนาทั่วไป แก้

 · นักพรต · นักพรตหญิง · ศาสนาจารย์ · เคลอจี · สปิริต · พระวิญญาณบริสุทธิ์ · อธิการ · รหัสยลัทธิ · เทวนิยม · เอกเทวนิยม · วิญญาณ · พระผู้สร้าง · คุยหลัทธิ · อนุตตรธรรม · ศาสนศึกษา · สรรพันตรเทวนิยม · การตัดขาดจากศาสนา · มุทรา · ยุค · มนตร์ · วิวรณ์ · การชำระให้บริสุทธิ์ · ความรอด · แก้วสามประการ · เทวี · ตาที่สาม · ความชั่วร้าย · พญานาค · ปิศาจ · มรณสักขี · เทวราช · สัพพัญญู

ศาสนาแบบอินเดีย แก้

 · นักสิทธิ์ · ศาสนาแบบอินเดีย · อสูร · ท้าวเวปจิตติ · สมณะ · ภควา · วิทยาธร · มณฑล · รากษส · โลกบาล

พระพุทธศาสนา

 · พระศาสนโศภน (ภา ภาณโก) · สมเด็จพระวันรัตน์ (ทับ พุทฺธสิริ)  · สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) · ลังกาวตารสูตร · พระพุทธโฆสะ · พุทธวงศ์ · สุขาวดี · อาจริยวาท · หีนยาน · รายนามพระโพธิสัตว์ · สังฆราช · ยามา · ดุสิต · ปรนิมมิตวสวัตดี · นิมมานรดี · คณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทย · สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ · พระวิปัสสีพุทธเจ้า · วัดบรมนิวาสราชวรวิหาร · พุทธศาสนศึกษา · พระไตรปิฎก · ตถาคตครรภ์ · พระพรหมมุนี · สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ · โพธิจิต · สิริ กรินชัย · พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี) · พระสิขีพุทธเจ้า · พระเวสสภูพุทธเจ้า · พระสาสนโสภณ · สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสาโร) · พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม) · สมเด็จพระวันรัต (จ่าย ปุณฺณทตฺโต) · พระธรรมปาโมกข์ · สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) · สมเด็จพระวันรัต (ฑิต อุทโย) · พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (โพธิ์แจ้ง) · พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็ก) · พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยว) · เทวทูต · สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ ญาณวโร) · พระสาสนโสภณ (ใย ภทฺทิโย) · พระจันทรโคจรคุณ (ยิ้ม จนฺทรํสี) · พระพรหมมุนี (เหมือน สุมิตฺโต) · สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ · สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี) · พระวักกลิ · พระปุสสพุทธเจ้า · พระพุทธวรญาณ · เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต · สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (สนั่น จนฺทปชฺโชโต) · สมเด็จพระพุฒาจารย์ (ศรี อโนมสิริ) · สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว จนฺทสิริ) · พระธรรมราชานุวัตร (ต่าย วารโณ) · พระพรหมมุนี (แฟง กิตฺติสาโร) · พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน) · พระธรรมวโรดม · สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี) · สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ยัง เขมาภิรโต) · สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ทิม อุฑาฒิโม) · พระรัตนธัชมุนี (ม่วง รตนทฺธโช) · พระธรรมไตรโลกาจารย์ (เดช ฐานจาโร) · พระรัตนธัชมุนี (แบน คณฺฐาภรโณ) · พระศาสนโศภน (แจ่ม จตฺตสลฺโล) · พระสาสนโสภณ (อ่อน อหึสโก) · สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (หม่อมราชวงศ์เจริญ ญาณฉนฺโท)‎ · สมเด็จพระวันรัต (นิรันตร์ นิรนฺตโร) · สมเด็จพระวันรัต (จับ ฐิตธมฺโม) · สมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทฺธสโร) · พระพุฒาจารย์ (มา อินฺทสโร) · สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ) · พระเทพวิมลญาณ (ถาวร จิตฺตถาวโร) · พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ฟู อตฺตสิโว) · พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) · พระธรรมเจดีย์ (กี มารชิโน) · พระมหาโพธิวงศาจารย์ · พระธรรมปัญญาบดี · สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (แสง ปญฺญาทีโป) · พระสุธรรมยานเถร (อินถา อินฺทจกฺโก) · สมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวฑฺฒโน) · สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ · พระพรหมมุนี (แย้ม อุปวิกาโส) · นางวิสาขา · พระรัตนธัชมุนี (จู อิสฺสรญาโณ) · วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร · พระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) · วัดตรีทศเทพวรวิหาร · พระญาณวโรดม (สนธิ์ กิจฺจกาโร) · พระพรหมมุนี (วิชมัย ปุญฺญาราโม) · พระธรรมเจดีย์ · พระสาสนโสภณ (เอื้อน ชินทตฺโต) · อนาคตวงศ์ · สมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก) · สัมมาทิฐิ · สมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสฺสทตฺโต) · สัตวโลก · สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฤทธิ์ ธมฺมสิริ) · อัครมหาบัณฑิต · พระสิทธัตถพุทธเจ้า · พระติสสพุทธเจ้า · สมเด็จพระวันรัต (ทรัพย์ โฆสโก) · พระพิมลธรรม (นาค สุมนนาโค) · ถะ · วิชชาธรรมกาย · พระพิมลธรรม (ช้อย ฐานทตฺโต) · พระเทพสิทธาคม (สาย กิตฺติปาโล) · สายพระป่าในประเทศไทย · สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน) · พระอาจารย์อาจ พนรัตน · ครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร · พระธรรมธีรราชมหามุนี · สมเด็จพระพนรัตน์ป่าแก้ว · พระมหาเถรคันฉ่อง · สมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน · พระครูพิพัฒนิโรธกิจ (ปาน) · ฉาน · พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ชัยวงศ์ จนฺทวํโส) · พระธรรมราชานุวัตร · โอโช · พระพนรัตน์ป่าแก้ว · พระธรรมมุนี (แพ เขมงฺกโร) · พระพรหมโมลี · พระครูสังวรกิตติคุณ (เอีย กิตฺติโก) · พระสุทธิธรรมรังสี (ลี ธมฺมธโร) · ต้นพระชัยศรีมหาโพธิ์ · ชิงงน · พระมงคลวราจารย์ (เชิญ ปุญฺญสิริ)‎

ศาสนาฮินดู

 · พรหมัน · อาชญา · โบสถ์พราหมณ์ · ปศุปตินาถมนเทียร · ลัทธิไศวะ · ปรพรหมัน · ลัทธิไวษณพ · สาธุ · ศาสนาพราหมณ์ · ปรมหังสะ โยคานันทะ

ศาสนาซิกข์

 · คุรุทวารา · คุรุโควินทสิงห์

ศาสนาเชน

 · รัตนตรัย (ศาสนาเชน)

ศาสนาแบบอับราฮัม แก้

ศาสนายูดาห์

 · อาโรน · เนเฟช · ฟาริสี · ปฐมบรรพบุรุษ · อัครทูตสวรรค์ · ทูตสวรรค์ · อัครทูตสวรรค์มีคาเอล

คริสต์ศาสนา

 · นักบุญดอมินิก · โบนาเวนตูรา  · ยอห์นแห่งไม้กางเขน  · มุขนายก  · อีซีโดโรแห่งเซบียา  · คณะคาร์เมไลท์  · ฟร็องซัว เดอ ซาล  · คณะกลาริส · คณะคาร์เมไลท์ไม่สวมรองเท้า · โรแบร์โต เบลลาร์มีโน · อัครบิดร  · บาทหลวง · คริสตจักร  · คณะนักบวชคาทอลิก · เขตมิสซังกรุงเทพฯ · โรมันคาทอลิกในประเทศไทย · ดีกัน · เขตผู้แทนพระสันตะปาปา · มุขนายกเกียรตินาม · เซมินารี · ไฟรเออร์ · สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย · เขตมิสซังเชียงใหม่ · มุขนายกมหานคร · มุขมณฑลแคนเทอร์เบอรี · ศีลอนุกรม · เอกอัครสมณทูต · อัคราธิการ · คอนแวนต์ · คณะภราดาน้อยกาปูชิน · หลักข้อเชื่อของอัครทูต · แม่พระปฏิสนธินิรมล · เขตแพริช · ธรรมสักขี · มุขนายกประจำมุขมณฑล · จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ · อุปมุขนายก · อธิการอาราม · พิธีศักดิ์สิทธิ์ · เพรสไบทีเรียน · การประกาศข่าวดี · คณะนักบวชภิกขาจาร · เขตมิสซังนครสวรรค์ · คำอธิษฐานขององค์พระผู้เป็นเจ้า · แองกลิคันคอมมิวเนียน · การจัดระเบียบองค์การแบบอิปิสโคปัล · พระหฤทัยของพระเยซู · พิธีบัพติศมา · มุขนายกรอง · พระเยซูทรงรับบัพติศมา · บิชอปแห่งลอนดอน · โบสถ์พระคริสตสมภพ · คณะพระมหาไถ่ · อาร์ชบิชอปแห่งยอร์ก · พระมารดาพระเจ้า · พระวจนะทรงรับเป็นมนุษย์ · สำนักมิสซัง · มุขนายกกิตติคุณ · พระบุตรพระเป็นเจ้า · พระคริสต์ · พระนางมารีย์พรหมจารี · คณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส · ยวง นิตโย · การเบียดเบียนคริสต์ศาสนิกชน · การประกาศเป็นนักบุญ · ฌ็อง-บาติสต์ เดอ ลา ซาล · อธิการเจ้าคณะแขวง · ภราดาฆราวาส · ปิตาจารย์แห่งคริสตจักร · นักบุญองค์อุปถัมภ์ · พระเจ้าพระบุตร · เขตมิสซังราชบุรี · เขตมิสซังอุบลราชธานี · วันสมโภชพระคริสต์แสดงองค์ · การประกาศเป็นบุญราศี · บุญเกิด กฤษบำรุง · กามิลโล เด เลลลิส · เปาโล มิกิ · กลาราแห่งอัสซีซี · คริสตจักรกรุงโรม · มุขมณฑลโรม · วันศุกร์ประเสริฐ · สมณะกระทรวง · อัครมุขมณฑลปารีส · คิม แท-ก็อน · สภาปกครองโรมัน · สมณะทบวง · คณะรักกางเขน · คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร · อัครมุขมณฑลเวียนนา · อัครมุขมณฑลมิลาน · คณะพระคาร์ดินัล · เขตอัครบิดรเวนิส · อัครมุขมณฑลบัวโนสไอเรส · สังคายนาวาติกันครั้งที่สอง · ผู้รับใช้พระเป็นเจ้า · สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ · อัครมุขมณฑลกรากุฟ · คณะภราดาลาซาล · เทศกาลเพนเทคอสต์ · อัครพันธบริกร · อารามกลูว์นี · มรณสักขีแห่งสองคอน · ฌ็อง กาลแว็ง · โจวันนี บอสโก · มหาวิหารเอก · มหาวิหารรอง · การมาครั้งที่สอง · อัครบิดรแห่งคอนสแตนติโนเปิล · อัครบิดรแห่งเยรูซาเลม · การกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา · อัครบิดรแห่งอะเล็กซานเดรีย · ซิริลแห่งอะเล็กซานเดรีย · ลุยจี กอนซากา · วันสมโภช · เตเรซาแห่งอาบีลา · เตแรซแห่งลีซีเยอ · โยอาคิม · อัลฟอนโซ มาเรีย เด ลีกูโอรี · นักบุญลอว์เรนซ์ · เอดิท ชไตน์ · การตัดศีรษะยอห์นผู้ให้บัพติศมา · พระกุมารเยซู · แม่พระบังเกิด · นักบุญนิโคลัส · อิกเนเชียสแห่งแอนติออก · มาร์เกอริต-มารี อาลาก็อก · ฌอง หลุยส์ เวย์ · วันสมโภชนักบุญทั้งหลาย · อัสสมาจารย์นิยม · หลักข้อเชื่อไนซีน · ยอด พิมพิสาร · แบร์นาแด็ต ซูบีรู · แม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด · คณะชั้นสามของนักบุญฟรังซิส · คณะอุร์สุลิน · โดเมนีโก ซาวีโอ · เสราฟิม · คณะคามิลเลียน · ผู้อ้างตนเป็นพระสันตะปาปา · ศัตรูของพระคริสต์ · พระพรมหัศจรรย์ · อะทาเนเชียสแห่งอะเล็กซานเดรีย · แม่พระแห่งลูกประคำ · แม่พระประจักษ์ที่ฟาตีมา · สังคายนาไนเซียครั้งที่หนึ่ง · ยากอบผู้ชอบธรรม · บารนาบัส · โรซาแห่งลิมา · คณะชั้นสามของนักบุญดอมินิก · ปีแยร์ ล็องแบร์ เดอ ลา ม็อต · ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ · ประทีป ม. โกมลมาศ · พระผู้ไถ่ · แบปทิสต์ · คัมภีร์อธิกธรรม · เซเวนต์เดย์แอดเวนทิสต์ · อาณาจักรของพระเป็นเจ้า · พระคริสตราชา · มุขมณฑลรอบกรุงโรม · ออริเจน · ศาสนเภทตะวันออก-ตะวันตก · คริสตวิทยา · มรณสักขีแห่งเมืองลาว · การประจักษ์ของพระแม่มารีย์ · คริสตจักรละติน · หลุยส์ ลาโน · เขตมิสซังเชียงราย · ฟร็องซัว ปาลูว์ · มงแซเญอร์ · คณะแทรปพิสต์ · สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 · เขตอัครบิดรสากล

ศาสนาอิสลาม

 · นบี · อิสลามศึกษา · มะฮ์ดี · อัลเฆาะซาลี

ศาสนาบาไฮ

 · สักการสถานบาไฮ

ศาสนาอื่น ๆ

 · รัชนีศ

ศาสนาในประเทศจีน แก้

 · ลัทธิเซียนเทียนเต้า · พระแม่องค์ธรรม · เต๋า · ลัทธิบัวขาว · ลัทธิหลัว · จู่ซือ · เซียน · ลู่ จงอี · เตี่ยนฉวนซือ · หวัง เจฺว๋อี · ซุน ฮุ่ยหมิง · ยุคสามกัปสุดท้าย · จาง เทียนหรัน · ศาสนาชาวบ้านจีน

ขุนนาง แก้

 · ทอมัส มอร์ · วาสลัฟที่ 1 ดยุกแห่งโบฮีเมีย · โลกเก่า · หม่อมเจ้าพร้อม ลดาวัลย์ · หม่อมเจ้าเพิ่ม ลดาวัลย์ · พระยาอนุชิตชาญไชย (สาย สิงหเสนี) · เจ้าพระยาสิริรัตนมนตรี (หงส์ สุจริตกุล) · พระยาสิงห์เสนี (สอาด สิงหเสนี) · เจ้าพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦๅชัย (พร จารุจินดา) · เจ้าพระยามุขมนตรี (อวบ เปาโรหิตย์) · เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์มูล ดารากร) · เจ้าพระยาราชศุภมิตร (อ๊อด ศุภมิตร) · เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลบ สุทัศน์) · เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร์ (ชม สุนทรารชุน) · ฌีลแบร์ ดูว์ มอตีเย เดอ ลา ฟาแย็ต · เจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์ (อู่) · เจ้าพระยาศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) · เจ้าพระยารัตนบดินทร์ (รอด กัลยาณมิตร) · เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี (พร้อม ณ นคร) · เจ้าพระยาศรีธรรมาธิราช (เวก บุณยรัตพันธุ์) · พระราชาภิรมย์ (แจ่ม บูรณะนนท์) · พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค)

อื่น ๆ แก้

 · ราชรัฐ · อาร์ชดยุก · แกรนด์ดยุก · โลก · รายพระนามพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร · รอยัลไฮเนส · ฐานันดรศักดิ์ไทย · เจ้า · มนุษยนิยมแบบฆราวาส · หน่วยเสียง · นอกรีต · มานุษยรูปนิยม · อินฟันเต · สมุหราชมนเทียร · บันทึกเหตุการณ์ · รายพระนามคู่อภิเษกสมรสในพระมหากษัตริย์สหราชอาณาจักร · อาณัติแห่งสวรรค์ · ตัวตน · สารัตถะ · นายกรัฐมนตรีอินเดีย · อีซาเบลแห่งอารากอน สมเด็จพระราชินีแห่งโปรตุเกส · ประเทศราช · กษัตริย์ (วรรณะ) · พระมหาอุปราช · กรมพระเทพามาตย์ (กัน) · จักรพรรดิเยอรมัน · พระมหากษัตริย์ฮังการี · พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) · พระราชพงศาวดาร ฉบับสมเด็จพระพนรัตน์ วัดพระเชตุพน ฉบับตัวเขียน · พระราชพงศาวดาร ฉบับหมอบรัดเล · มหาราชวงศ์ · ผู้สำเร็จราชการ · มหาราชวงศ์ ฉบับหอแก้ว · พระราชพงศาวดารกรุงสยาม จากต้นฉบับของบริติชมิวเซียม · กลุ่มชาติพันธุ์ · นอกเหนือปรกติ · พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพระจักรพรรดิพงศ์ (จาด) · พระเจ้าทุฏฐคามณีอภัย · พระเจ้าเทวานัมปิยติสสะ · พระราชาธิราช · จักรพรรดิแห่งรัสเซียทั้งปวง · พระนางจักราเทวี

ดาวเกียรติยศ แก้

  ดาวเกียรติยศพิเศษ
คุณ พุทธามาตย์ สร้างบทความพุทธศาสนาเป็นจำนวนมากและขอให้คุณสร้างบทความที่ดีๆต่อไปอีกนะครับ Panyatham 18:28, 4 มกราคม 2555 (ICT)

หน้าใหม่ หน้าใหม่เก่าสุด เปลี่ยนชื่อหมวดหมู่