รากษส (สันสกฤต: राक्षस; บาลี: รกฺขส) หรือ ผีเสื้อ เป็นอสูรชั้นต่ำ นิสัยดุร้าย[1] ถ้าอยู่ในนํ้า เรียกว่า ผีเสื้อนํ้า ถ้าอยู่รักษาเมือง เรียกว่า พระเสื้อเมือง[2]

รากษส
กลุ่มมนุษย์ครึ่งเทพ
เทพปกรณัม
ชื่ออื่น
  • Nri-chakshas
  • นิศาจรัส
  • Kravyads
  • รากษสี
  • มานุษยะ-รากษสี
  • อสูร
ประเทศอินเดีย, เนปาล, ศรีลังกา, พม่า, ไทย, ลาว และ กัมพูชา

ศาสนาพุทธ แก้

ในพุทธศาสนาถือว่า รากษสคือกุมภัณฑ์ ที่มีหน้าที่รักษาสมบัติ หากใครล่วงล้ำเข้ามาขโมย จะจับผู้นั้นกินเสีย อีกพวกหนึ่งอยู่รักษานรกภูมิ มักจำแลงกายเป็นยมบาล กา สุนัข แร้ง คอยลงโทษและจับสัตว์นรกมากิน[3]

อ้างอิง แก้

เชิงอรรถ
  1. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 993
  2. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554, หน้า 1268
  3. พระสัทธัมมโชติกะ, ปรมัตถโชติกะ มหาอภิธัมมัตถสังคหฎีกา ปริจเฉทที่ 5 เล่ม 1 วีถิมุตตสังคหะ ภูมิจตุกกะและปฏิสนธิจตุกกะ, พิมพ์ครั้งที่ 6, กรุงเทพฯ : มูลนิธิสัทธัมมโชติกะ, 2546, หน้า 108
บรรณานุกรม
  • ราชบัณฑิตยสถานพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2556. 1,544 หน้า. ISBN 978-616-7073-80-4