อัครบิดรแห่งอะเล็กซานเดรีย

อัครบิดรแห่งอะเล็กซานเดรีย (อังกฤษ: Patriarch of Alexandria) คือประมุขฝ่ายคริสตจักรในเมืองอะเล็กซานเดรีย (ปัจจุบันอยู่ในเขตประเทศอียิปต์) นับเป็น 1 ใน 3 ตำแหน่งประมุขฝ่ายคริสตจักรที่เก่าแก่ที่สุด (อีก 2 ตำแหน่งคือ อัครบิดรแห่งโรมและอัครบิดรแห่งแอนติออก) โดยเฮราคลัส อัครบิดรองค์ที่ 13 แห่งอะเล็กซานเดรียเป็นบุคคลแรกที่ได้รับสมัญญานามว่า "พระสันตะปาปา" (ส่วนอัครบิดรแห่งโรมเริ่มใช้สมัญญานี้ราวคริสต์ศตวรรษที่ 6)

อัครบิดร
แห่งอะเล็กซานเดรีย
มุขนายก
คอปติก
องค์ปัจจุบัน
พระสันตะปาปาตาวาดรอสที่ 2
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 18 พฤศจิกายน 2012

การเรียก
มุขมณฑล
อาสนวิหาร อาสนวิหารนักบุญมาระโก อะเล็กซานเดรีย
องค์แรก: นักบุญมาระโกผู้นิพนธ์พระวรสาร
ดำรงตำแหน่งเมื่อ: ค.ศ. 43
ที่พำนัก: กรุงไคโร

เว็บไซต์: http://www.copticchurch.net/

ประวัติ

แก้

สภาสังคายนาไนเซียครั้งที่หนึ่งมีมติในปี ค.ศ. 325 ให้แบ่งคริสตจักรสากลออกเป็น 3 เขต คือโรม อะเล็กซานเดรีย และแอนติออก[1] โดยประมุขคริสตจักรในอะเล็กซานเดรียถูกยกสถานะจากมุขนายกขึ้นเป็นอัครมุขนายก และในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 5 จึงได้รับเฉลิมสมณศักดิ์เป็นอัครบิดร เมื่อเกิดสังคายนาแห่งแคลซีดัน คริสตจักรในกรุงอะเล็กซานเดรียได้แตกออกเป็น 2 ฝ่าย คือฝ่ายที่ไม่ยอมรับมติการสังคายนาซึ่งเรียกว่าคอปติกออร์ทอดอกซ์ และฝ่ายที่ยอมรับการสังคายนาคืออีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ ทั้งสองฝ่ายต่างมีอัครบิดรเป็นของตนเอง[2] ศาสนเภทในครั้งต่อ ๆ มายังทำให้คริสต์ศาสนาในอะเล็กซานเดรียแตกออกเป็นอีกหลายคริสตจักร

คริสตจักรที่อ้างตำแหน่งอัครบิดรแห่งอะเล็กซานเดรียมีทั้งสิ้น 5 คริสตจักร แต่ละคริสตจักรตั้งชื่อตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเททพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 417
  2. Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria เก็บถาวร 2002-06-03 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน.