เปิดเมนูหลัก
พื้นที่ในปกครองของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

เขตมิสซังกรุงเทพฯ[1] คริสต์ศาสนิกชนชาวคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่าอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นอัครมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ซึ่งมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ ชัยนาท ฉะเชิงเทราบางส่วน อำเภอบ้านนา (นครนายก) นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง

สำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 51 ซอยโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล ซอยเจริญกรุง 40 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประวัติแก้ไข

เขตมิสซังกรุงเทพฯ มีพัฒนาการสืบต่อมาจากเขตมิสซังสยาม (Apostolic Vicarate of Siam) ซึ่งเป็นเขตผู้แทนพระสันตะปาปาแห่งแรกของศาสนจักรคาทอลิกในสยามที่ก่อตั้งมาตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช[2] ต่อมาเขตมิสซังสยามถูกแบ่งออกเป็นสองเขตมิสซัง โดยกรุงเทพขึ้นกับเขตมิสซังสยามตะวันออก (Vicariate Apostolic of Siam Orientale) ในปี ค.ศ. 1841 และเป็นเขตมิสซังกรุงเทพฯ ในปี ค.ศ. 1924 เมื่อเห็นว่างานเผยแผ่ศาสนาในแผ่นดินไทยมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างดี สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 จึงได้ทรงสถาปนาเขตมิสซังกรุงเทพฯ ขึ้นเป็นอัครมุขมณฑล (Archdiocese) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 1965[3] โดยมีพื้นที่ครอบคลุมภาคกลางของประเทศไทย แต่ทางราชการไทยยังคงเรียกว่าเขตมิสซังกรุงเทพฯ พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย ประมุขมิสซังกรุงเทพฯ องค์สุดท้ายได้รับแต่งตั้งเป็นอัครมุขนายกองค์แรกของมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

ต่อมาพื้นที่บริเวณภาคกลางตอนบนถูกยกสถานะขึ้นเป็นเขตมิสซังนครสวรรค์ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1967[3] เขตมิสซังกรุงเทพฯ ปัจจุบันจึงมีพื้นที่เหลือครอบคลุม 11 จังหวัดข้างต้น

ประมุขมิสซังแก้ไข

หากไม่นับรวมประมุขมิสซังสยาม ถือว่ามิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ มีประมุขมาแล้ว 5 องค์ ได้แก่

ลำดับ รูป รายพระนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1   พระคุณเจ้าเรอเน แปร์รอส ค.ศ. 1909 ค.ศ. 1947 ผู้แทนพระสันตะปาปา
2   พระคุณเจ้าหลุยส์ โชแรง ค.ศ. 1947 ค.ศ. 1965 ผู้แทนพระสันตะปาปา
3   พระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย ค.ศ. 1965 ค.ศ. 1973 มุขนายกมหานคร
4   พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ค.ศ. 1973 ค.ศ. 2009 มุขนายกมหานคร
5   พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ค.ศ. 2009 (ยังดำรงตำแหน่ง) มุขนายกมหานคร

สถิติแก้ไข

สถิติมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 มีดังนี้

ข้อมูล พ.ศ. 2554[4] พ.ศ. 2555[5] พ.ศ. 2556[6] พ.ศ. 2557[7] พ.ศ. 2558[8] พ.ศ. 2559[9]
ชาวคาทอลิก 115,945 117,017 118,442 118,654 119,497 120,764
บาทหลวงมิสซังกรุงเทพฯ 143 144 144 147 149 148
บาทหลวงนักบวช 93 99 97 103 98 102
ภราดา 51 52 61 55 58 60
ภคินี 456 466 456 450 441 439
โบสถ์ 70 70 70 70 70 70

อ้างอิงแก้ไข

  1. เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161
  2. วิกตอร์ ลาร์เก, ประวัติพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย, แม่พระยุคใหม่, 2539, หน้า 11
  3. 3.0 3.1 เรือง อาภรณ์รัตน์, พระคริสตเจ้าและพระศาสนจักรของพระองค์, เขตมิสซังกรุงเทพฯ, 2535, หน้า 50-3
  4. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2556/2013, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
  5. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2557/2014, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
  6. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2558/2015, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
  7. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2559/2016, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
  8. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2560/2017, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
  9. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2018/2561, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข