เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นพระคาร์ดินัลชาวไทยองค์ที่สอง ชาวกรุงเทพมหานคร เคยดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์ ต่อมาได้เข้ารับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ สืบต่อจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ในวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2009 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกาศว่าท่านจะได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล[1] ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015[2]

ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ในปี พ.ศ. 2553
ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2564
ก่อนหน้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ถัดไปยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ก่อนหน้าไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
ดำรงตำแหน่ง
7 มีนาคม พ.ศ. 2550 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ก่อนหน้าจำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ถัดไปยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด27 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 (74 ปี)
จังหวัดพระนคร ประเทศไทย
เชื้อชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บุพการี
  • ยอแซฟ ปิติ โกวิทวาณิช (บิดา)
  • เทเรซา พัชรินทร์ โกวิทวาณิช (มารดา)
ที่อยู่อาศัยสำนักมิสซังคาทอลิกกรุงเทพฯ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทำพิธีสถาปนาท่านเป็นพระคาร์ดินัล ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

ประวัติการศึกษา แก้ไข

  • ชั้นอนุบาล

- โรงเรียนปวโรฬาร กรุงเทพฯ

  • ระดับมัธยมต้น

- โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และ โรงเรียนอัสสัมชัญ

  • ค.ศ. 1966

- โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

  • ค.ศ. 1970

- วิทยาลัยโปรปากันดา ฟีเด, กรุงโรม อิตาลี "สาขาปรัชญาและเทววิทยา"

  • ค.ศ. 1980

- มหาวิทยาลัยเกรโกเรียน, กรุงโรม อิตาลี "สาขาชีวิตฝ่ายจิต"

ประวัติการทำงาน แก้ไข

พิธีอภิเษกมุขนายกมิสซังนครสวรรค์ แก้ไข

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสถาปนาบาทหลวงเกรียงศักดิ์เป็นมุขนายกมิสซังนครสวรรค์ และรับการอภิเษกเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2007 ณ สนามกีฬาประจำจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อภิเษก โดยมีอาร์ชบิชอป ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ เอกอัครสมณทูตประจำประเทศไทยในขณะนั้น และมุขนายกยอแซฟ บรรจง อารีพรรค มุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์เป็นผู้ร่วมอภิเษก

พิธีเข้ารับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังกรุงเทพฯ แก้ไข

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 โปรดให้ย้ายพระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ไปรับตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังกรุงเทพฯ สืบต่อจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู และเข้ารับประทานปัลลีอุมจากสมเด็จพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2009 ซึ่งตรงกับวันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโลอัครสาวก ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน และมีพิธีเข้ารับตำแหน่งและพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม ค.ศ. 2009 เวลา 10.00 น. ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล แก้ไข

พระคุณเจ้าฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เข้ารับสถาปนาเป็นพระคาร์ดินัล 1 ใน 20 ท่าน จากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 เวลา 15.30 น. โดยมีสมณศักดิ์เป็น Cardinal-Priest of Santa Maria Addolorata[2] (โบสถ์แม่พระระทมทุกข์ กรุงโรม) และประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณในฐานะพระคาร์ดินัลร่วมกับสมเด็จพระสันตะปาปาเป็นครั้งแรก เพื่อโมทนาพระคุณพระเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2015 เวลา 15.30 น. ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร นครรัฐวาติกัน

อ้างอิง แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข


ก่อนหน้า เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ถัดไป
อัครมุขนายกหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์   ประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(พ.ศ. 2558 - 2564)
  มุขนายกยอแซฟชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
(พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง
มุขนายกหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกนครสวรรค์
(พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2552)
  มุขนายกยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย