พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นพระคาร์ดินัลชาวไทยคนแรก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอัครมุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
ดำรงตำแหน่ง
18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ก่อนหน้ายวง นิตโย
ถัดไปเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด
ฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู

25 มกราคม พ.ศ. 2472 (94 ปี)
จังหวัดนครปฐม ประเทศสยาม
เชื้อชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บุพการี
 • ยอแซฟ ยู่ฮง กิจบุญชู (บิดา)
 • มารีอา เคลือบ กิจบุญชู (มารดา)
ที่อยู่อาศัยบ้านฮับราฮัม (สามพราน)

พื้นเพ แก้

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2472 ณ หมู่บ้านโบสถ์นักบุญเปโตร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเป็นบุตรของ ยอแซฟ ยู่ฮง และมารีอา เคลือบ กิจบุญชู มีพี่น้องทั้งหมดแปดคน เป็น ชายเจ็ดคน เป็นหญิงหนึ่งคน ตนเป็นบุตรคนที่ห้าของครอบครัว

การศึกษา แก้

ตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ แก้

เขตมิสซังกรุงเทพฯ แก้

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย แก้

 • พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2525 — ดำรงตำแหน่งประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2533 — ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ
 • พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2540 — ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ
 • นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการฝ่ายต่างๆ ของสภาประมุขบาทหลวงฯ อีกหลายฝ่ายด้วยกัน

กรุงโรม แก้

 • ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (Member of the Pontifical Missionary Societies for the Propagation of the Faith )
 • นับตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล พระคุณเจ้าได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาของสมณกระทรวงฯ
 • วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2537 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก “สภาที่ปรึกษาด้านการเงิน และเศรษฐกิจของสันตะสำนัก 4”

เหตุการณ์สำคัญในชีวิต แก้

 • 3 มีนาคม ค.ศ.1973

ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

 • 3 มิถุนายน ค.ศ.1973

ได้รับการอภิเษกเป็นอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ สืบตำแหน่งต่อจากพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย ได้รับการอภิเษกที่เซมินารีนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย เป็นผู้อภิเษก

 • ค.ศ.1979 - 2001

เป็นประธานสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพอินโดจีน เช่น เขมร เวียดนาม ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนหลายแสนคน จนกระทั่งปัจจุบัน ยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านี้อยู่ และได้ขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศกัมพูชา

 • ค.ศ.1982

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดประชุมสหพันธ์สภามุขนายกแห่งเอเชีย (เอฟเอบีซี) ครั้งที่ 4 ที่เซมินารีแสงธรรม สามพราน นครปฐม ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก มีพิธีสหบูชามิสซา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ด้วย

 • 30 ธันวาคม ค.ศ.1982

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 มีพระสมณสาส์นแจ้งเป็นการภายในให้ทราบว่าจะทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะพระคาร์ดินัลแห่งพระศาสนจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983

 • 5 มกราคม ค.ศ. 1983

มีประกาศอย่างเป็นทางการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะพระคาร์ดินัล (นับเป็นพระคาร์ดินัลองค์แรกของประเทศไทย)

 • 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983

พิธีสถาปนาสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม นครรัฐวาติกัน ท่ามกลางคณะพระคาร์ดินัล คณะทูตานุทูต และคริสต์ศาสนิกชน โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 แต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัลบาทหลวงประจำโบสถ์นักบุญลอเรนซ์ในปานิสแปร์นา (Cardinal-Priest of San Lorenzo in Panisperna)[1]

 • 10-11 พฤษภาคม ค.ศ.1984

เป็นประธานคณะกรรมการจัดการพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ฝ่ายศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายรัฐบาล

 • 20 ธันวาคม ค.ศ.1984

ฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งการบวชเป็นบาทหลวง (หิรัญสมโภช)

 • 3 มิถุนายน ค.ศ.1998

ฉลองครบรอบ 25 ปีในการดำรงตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

 • 3-12 มกราคม ค.ศ. 2000

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดประชุมสหพันธ์สภามุขนายกแห่งเอเชีย (เอฟเอบีซี) ในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-12 มกราคม ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

 • 9 มกราคม ค.ศ. 2000

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานฉลองฝ่ายศาสนจักรคาทอลิกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา และโอกาสฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

 • มกราคม ค.ศ.2000

โอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พระคาร์ดินัลได้พัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ให้ทันสมัยและสามารถให้บริการผู้ป่วยให้ มีคุณภาพยิ่งขึ้น และวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 2000 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารร้อยปีบารมีบุญซึ่งเป็นอาคารสูง 24 ชั้น

 • 5 มีนาคม ค.ศ. 2000

ร่วมพิธีสถาปนาบาทหลวงนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นบุญราศี ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่านในฐานะเป็นผู้เสนอเรื่องนี้เป็นผู้กล่าวรายงานต่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 นับเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติสำหรับคริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย เขตมิสซังกรุงเทพฯ และโบสถ์นักบุญเปโตร สามพราน

 • 15 กันยายน ค.ศ. 2001

เสกอาคารร้อยปีบารมีบุญ (ตึกใหม่ 24 ชั้น) โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 • 8 มิถุนายน ค.ศ.2003

เปิดสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง และบวชบาทหลวง

 • 5-25 เมษายน ค.ศ. 2005

ร่วมพิธีปลงพระศพสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 และในฐานะพระคาร์ดินัล ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ (สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16) ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก สืบตำแหน่งต่อจากนักบุญเปโตรเป็นลำดับที่ 265

 • 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008

ฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล ณ เซมินารีนักบุญยอแซฟ สามพราน

 • 16 พฤษภาคม ค.ศ.2008

เข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 “อัล ลิมินา” (ad Limina Apostolorum) ร่วมกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (10 เขตมิสซังในประเทศไทย)

 • 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2009

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้อนุมัติการลาเกษียณของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

 • 14 ธันวาคม ค.ศ. 2016

เมื่อพระคาร์ดินัลเปาลู เอวาริสตู อาร์นส์ มรณภาพ พระคาร์ดินัลมีชัยจึงกลายเป็นพระคาร์ดินัลบาทหลวงที่อาวุโสที่สุด (Cardinal Protopriest)[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้

อ้างอิง แก้

 1. "Michael Michai Cardinal Kitbunchu". Catholic-Hierarchy. 11 พฤศจิกายน 2558. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 2. "A new protopriest as Paul VI has one cardinal left". In Caelo et in Terra. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เก็บถาวร 2021-01-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน [สำนักนายกรัฐมนตรี], เล่ม ๑๑๘, ตอน ๒๓ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๑ ลำดับ ๖
ก่อนหน้า มีชัย กิจบุญชู ถัดไป
โรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล   ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
((สมัยที่ 1) พ.ศ. 2522 — พ.ศ. 2525
(สมัยที่ 2) พ.ศ. 2528 — พ.ศ. 2534
(สมัยที่ 3) พ.ศ. 2537 —พ.ศ. 2540
(สมัยที่ 4) พ.ศ. 2543 — พ.ศ. 2549)
  ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค (หลังสมัยที่ 1)
ยอร์ช ยอด พิมพิสาร (หลังสมัยที่ 2-4)
ยอแซฟ ยวง นิตโย   อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
(พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2552)
  ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช