มีชัย กิจบุญชู

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นพระคาร์ดินัลชาวไทยคนแรก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอัครมุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

พระคาร์ดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
ป.ภ.
อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
ดำรงตำแหน่ง
18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 – 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2552
ก่อนหน้า ยวง นิตโย
ถัดไป เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด ฮั่วเซี้ยง กิจบุญชู
25 มกราคม พ.ศ. 2472 (94 ปี)
จังหวัดนครปฐม ประเทศสยาม
เชื้อชาติ ไทย
บิดา ยอแซฟ ยู่ฮง กิจบุญชู
มารดา มารีอา เคลือบ กิจบุญชู
ที่อยู่ บ้านฮับราฮัม (สามพราน)
ศาสนา คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
Coat of arms of Michael Michai Kitbunchu.svg

พื้นเพแก้ไข

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เกิดวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2472 ณ หมู่บ้านโบสถ์นักบุญเปโตร อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยเป็นบุตรของ ยอแซฟ ยู่ฮง และมารีอา เคลือบ กิจบุญชู มีพี่น้องทั้งหมดแปดคน เป็น ชายเจ็ดคน เป็นหญิงหนึ่งคน ตนเป็นบุตรคนที่ห้าของครอบครัว

การศึกษาแก้ไข

ตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆแก้ไข

เขตมิสซังกรุงเทพฯแก้ไข

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยแก้ไข

 • พ.ศ. 2522 ถึง พ.ศ. 2525 — ดำรงตำแหน่งประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2529 ถึง พ.ศ. 2533 — ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ
 • พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2540 — ดำรงตำแหน่งประธานสภาฯ
 • นอกจากนี้ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมาธิการฝ่ายต่างๆ ของสภาประมุขบาทหลวงฯ อีกหลายฝ่ายด้วยกัน

กรุงโรมแก้ไข

 • ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการของสมณกระทรวงประกาศพระวรสารสู่ปวงชน (Member of the Pontifical Missionary Societies for the Propagation of the Faith )
 • นับตั้งแต่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล พระคุณเจ้าได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาของสมณกระทรวงเผยแพร่ความเชื่อหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งกรรมการที่ปรึกษาของสมณกระทรวงฯ
 • วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2537 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิก “สภาที่ปรึกษาด้านการเงิน และเศรษฐกิจของสันตะสำนัก 4”

เหตุการณ์สำคัญในชีวิตแก้ไข

 • 3 มีนาคม ค.ศ.1973

ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

 • 3 มิถุนายน ค.ศ.1973

ได้รับการอภิเษกเป็นอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ สืบตำแหน่งต่อจากพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย ได้รับการอภิเษกที่เซมินารีนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม โดยพระคุณเจ้ายอแซฟ ยวง นิตโย เป็นผู้อภิเษก

 • ค.ศ.1979 - 2001

เป็นประธานสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพอินโดจีน เช่น เขมร เวียดนาม ซึ่งเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนหลายแสนคน จนกระทั่งปัจจุบัน ยังช่วยเหลือผู้ประสบภัยเหล่านี้อยู่ และได้ขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศกัมพูชา

 • ค.ศ.1982

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดประชุมสหพันธ์สภามุขนายกแห่งเอเชีย (เอฟเอบีซี) ครั้งที่ 4 ที่เซมินารีแสงธรรม สามพราน นครปฐม ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรก มีพิธีสหบูชามิสซา ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก และมีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ด้วย

 • 30 ธันวาคม ค.ศ.1982

สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 มีพระสมณสาส์นแจ้งเป็นการภายในให้ทราบว่าจะทรงแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของคณะพระคาร์ดินัลแห่งพระศาสนจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983

 • 5 มกราคม ค.ศ. 1983

มีประกาศอย่างเป็นทางการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกคณะพระคาร์ดินัล (นับเป็นพระคาร์ดินัลองค์แรกของประเทศไทย)

 • 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1983

พิธีสถาปนาสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม นครรัฐวาติกัน ท่ามกลางคณะพระคาร์ดินัล คณะทูตานุทูต และคริสต์ศาสนิกชน โดยสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 แต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัลบาทหลวงประจำโบสถ์นักบุญลอเรนซ์ในปานิสแปร์นา (Cardinal-Priest of San Lorenzo in Panisperna)[1]

 • 10-11 พฤษภาคม ค.ศ.1984

เป็นประธานคณะกรรมการจัดการพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 ฝ่ายศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย และเป็นผู้ประสานงานกับฝ่ายรัฐบาล

 • 20 ธันวาคม ค.ศ.1984

ฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งการบวชเป็นบาทหลวง (หิรัญสมโภช)

 • 3 มิถุนายน ค.ศ.1998

ฉลองครบรอบ 25 ปีในการดำรงตำแหน่งอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

 • 3-12 มกราคม ค.ศ. 2000

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดประชุมสหพันธ์สภามุขนายกแห่งเอเชีย (เอฟเอบีซี) ในประเทศไทยเป็นครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-12 มกราคม ณ บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม

 • 9 มกราคม ค.ศ. 2000

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานจัดงานฉลองฝ่ายศาสนจักรคาทอลิกในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระชนมายุครบ 72 พรรษา และโอกาสฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

 • มกราคม ค.ศ.2000

โอกาสครบรอบ 100 ปี โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ พระคาร์ดินัลได้พัฒนาปรับปรุงโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ให้ทันสมัยและสามารถให้บริการผู้ป่วยให้ มีคุณภาพยิ่งขึ้น และวันที่ 23 ธันวาคม ค.ศ. 2000 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเปิดอาคารร้อยปีบารมีบุญซึ่งเป็นอาคารสูง 24 ชั้น

 • 5 มีนาคม ค.ศ. 2000

ร่วมพิธีสถาปนาบาทหลวงนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เป็นบุญราศี ณ ลานมหาวิหารนักบุญเปโตร วาติกัน ท่านในฐานะเป็นผู้เสนอเรื่องนี้เป็นผู้กล่าวรายงานต่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 นับเป็นความภาคภูมิใจและเกียรติสำหรับคริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย เขตมิสซังกรุงเทพฯ และโบสถ์นักบุญเปโตร สามพราน

 • 15 กันยายน ค.ศ. 2001

เสกอาคารร้อยปีบารมีบุญ (ตึกใหม่ 24 ชั้น) โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

 • 8 มิถุนายน ค.ศ.2003

เปิดสักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง และบวชบาทหลวง

 • 5-25 เมษายน ค.ศ. 2005

ร่วมพิธีปลงพระศพสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 และในฐานะพระคาร์ดินัล ได้เข้าร่วมการเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ (สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16) ประมุขพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก สืบตำแหน่งต่อจากนักบุญเปโตรเป็นลำดับที่ 265

 • 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2008

ฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งสมณศักดิ์พระคาร์ดินัล ณ เซมินารีนักบุญยอแซฟ สามพราน

 • 16 พฤษภาคม ค.ศ.2008

เข้าเฝ้าถวายรายงานต่อสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 “อัล ลิมินา” (ad Limina Apostolorum) ร่วมกับสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย (10 เขตมิสซังในประเทศไทย)

 • 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2009

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ได้อนุมัติการลาเกษียณของพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ

 • 14 ธันวาคม ค.ศ. 2016

เมื่อพระคาร์ดินัลเปาลู เอวาริสตู อาร์นส์ มรณภาพ พระคาร์ดินัลมีชัยจึงกลายเป็นพระคาร์ดินัลบาทหลวงที่อาวุโสที่สุด (Cardinal Protopriest)[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. "Michael Michai Cardinal Kitbunchu". Catholic-Hierarchy. 11 พฤศจิกายน 2558. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= และ |date= (help)
 2. "A new protopriest as Paul VI has one cardinal left". In Caelo et in Terra. สืบค้นเมื่อ 3 มกราคม 2560. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ [สำนักนายกรัฐมนตรี], เล่ม ๑๑๘, ตอน ๒๓ ข ฉบับทะเบียนฐานันดร, ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๔, หน้า ๑ ลำดับ ๖
ก่อนหน้า มีชัย กิจบุญชู ถัดไป
โรเบิร์ต รัตน์ บำรุงตระกูล   ประธานสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
((สมัยที่ 1) พ.ศ. 2522 — พ.ศ. 2525
(สมัยที่ 2) พ.ศ. 2528 — พ.ศ. 2534
(สมัยที่ 3) พ.ศ. 2537 —พ.ศ. 2540
(สมัยที่ 4) พ.ศ. 2543 — พ.ศ. 2549)
  ยอแซฟ บรรจง อารีพรรค (หลังสมัยที่ 1)
ยอร์ช ยอด พิมพิสาร (หลังสมัยที่ 2-4)
ยอแซฟ ยวง นิตโย   อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ
(พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2552)
  ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช