เซมินารี[1] (อังกฤษ: Seminary) บางตำราเรียกว่าสำนักเสมินาร์[2] ชาวคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่าสามเณราลัย เป็นสถาบันการศึกษาสำหรับฝึกบุรุษเพื่อเตรียมบวชเป็นบาทหลวง นอกจากชื่อนี้แล้ว บางที่ก็เรียกว่าวิทยาลัยเทววิทยา (theological college) วิทยาลัยศาสนศาสตร์ (divinity school) นักเรียนเซมินารีเรียกว่าเซมินาเรียน (seminarian) หรือเซมินาริสต์ (seminarist)

การศึกษาแก้ไข

เมื่อเด็กชายสมัครใจจะเป็นบาทหลวง เมื่อจบการศึกษาชั้น ป. 6 จะต้องติดต่อกับอธิการโบสถ์ที่ตนเองสังกัดเพื่อให้ท่านออกเอกสารรับรอง จากนั้นจึงเข้าเรียนที่เซมินารีเล็กซึ่งจะมีอยู่ในทุกมุขมณฑล กรณีที่ต้องการเป็นบาทหลวงประจำคณะนักบวชคาทอลิก ก็จะต้องเข้าเซมินารีซึ่งแต่ละคณะจะมีเป็นของตนเอง เมื่อเรียนจบชั้น ม.6 ที่เซมินารีเล็กแล้วจึงฝึกอบรมอีกหนึ่งหรือสองปีเพื่อเข้าเรียนต่อที่เซมินารีกลาง 1 ปี จากนั้นจึงเข้าเรียนที่เซมินารีใหญ่ (major seminary) ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา[3] ผู้จบที่เซมินารีใหญ่จะได้รับวุฒิบัณฑิตทางเทววิทยาหรือปรัชญาตามแต่สาขาที่เรียน จากนั้นจึงฝึกงานต่อในมุขมณฑลหรือในคณะนักบวชคาทอลิกที่ตนเองจะสังกัดเพื่อเตรียมบวชเป็นบาทหลวงต่อไป

เซมินารีในประเทศไทยแก้ไข

เซมินารีแห่งแรกของสยามตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา คือสามเณราลัยนักบุญยอแซฟเป็นเซมินารีเล็ก ต่อมามุขนายกหลุยส์ ลาโน ได้สร้างสามเณราลัยมหาพราหมณ์ เป็นเซมินารีใหญ่ซึ่งเจริญรุ่งเรืองมากจนเป็นศูนย์กลางเซมินารีในอินโดจีนสมัยนั้น เซมินารีทั้งสองแห่งถูกทำลายลงระหว่างการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง[3] ในปัจจุบันประเทศไทยมีเซมินารีเล็กอยู่เกือบทุกมุขมณฑล ส่วนเซมินารีกลางมีแห่งเดียวคือที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา ส่วนเซมินารีใหญ่ก็มีแห่งเดียวเช่นกันคือวิทยาลัยแสงธรรม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม [3]

มุขมณฑล สามเณราลัย
เขตมิสซังกรุงเทพ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ
เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง สามเณราลัยแม่พระฟาติมา
เขตมิสซังเชียงใหม่ สามเณราลัยแม่พระองค์อุปถัมภ์
เขตมิสซังนครสวรรค์ สามเณราลัยจอห์น ปอล
เขตมิสซังราชบุรี สามเณราลัยแม่พระนิรมล
เขตมิสซังสุราษฎร์ธานี สำนักฝึกธรรมดอมินิกซาวีโอ
เขตมิสซังอุดรธานี สถานฝึกธรรมสันติราชา
เขตมิสซังอุบลราชธานี สามเณราลัยพระคริสตประจักษ์
เขตมิสซังนครราชสีมา สามเณราลัยนักบุญเปาโล
เขตมิสซังจันทบุรี สามเณราลัยพระหฤทัย ศรีราชา

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ศาสนา...พลังสำคัญของชีวิต. วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล. เรียกข้อมูลวันที่ 25 ก.พ. พ.ศ. 2554.
  2. ปาลเลกัวซ์, มงเซเญอร์, เล่าเรื่องกรุงสยาม, แปลโดย สันต์ ท. โกมลบุตร, กรุงเทพฯ : ศรีปัญญา, 2549
  3. 3.0 3.1 3.2 วรยุทธ กิจบำรุง, บาทหลวง, บาทหลวง", กรุงเทพฯ: สื่อมลชนคาทอลิกประเทศไทย, 2546, หน้า 17-22