เขตมิสซังจันทบุรี

อาณาเขตมัสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี

เขตมิสซังจันทบุรี[1] เป็นมุขมณฑลโรมันคาทอลิกในประเทศไทยในภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง 8 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) นครนายก (เว้น อ.บ้านนา) ชลบุรี ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว มี "อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล" หรือโบสถ์คาทอลิกจันทบุรีเป็นอาสนวิหารประจำเขตมิสซัง มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรีองค์ปัจจุบันคือ พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

สำนักมิสซังคาทอลิกจันทบุรี ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 21/3 ม. 1 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มุขนายกมิสซังจันทบุรีแก้ไข

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน มีมุขนายกจำนวน 4 องค์

ลำดับที่ รายนาม ตำแหน่ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 ยาโกเบ แจง เกิดสว่าง ผู้แทนพระสันตะปาปา ค.ศ. 1945 ค.ศ. 1952
2 ฟรังซิสเซเวียร์ สงวน สุวรรณศรี ผู้แทนพระสันตะปาปา
มุขนายกประจำมุขมณฑล
ค.ศ. 1953
ค.ศ. 1965
ค.ศ. 1965
ค.ศ. 1970
3 ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ. 1971 ค.ศ.2009
4 ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มุขนายกประจำมุขมณฑล ค.ศ. 2009 ยังอยู่ในตำแหน่ง

สถิติแก้ไข

สถิติมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2559 มีดังนี้

ข้อมูล พ.ศ. 2554[2] พ.ศ. 2555[3] พ.ศ. 2556[4] พ.ศ. 2557[5] พ.ศ. 2558[6] พ.ศ. 2559[7] พ.ศ. 2560[8]
ชาวคาทอลิก 41,010 42,952 43,228 44,070 45,831 47,030 50,594
บาทหลวงมิสซัง 83 85 85 88 86 90 91
บาทหลวงนักบวช 22 18 17 17 17 19 17
ภราดา 17 19 17 13 14 18 20
ภคินี 192 191 163 168 157 154 161
โบสถ์ 40 40 40 40 40 40 40

อ้างอิงแก้ไข

  1. เอกสารกรมการศาสนา หน้า 161
  2. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2556/2013, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
  3. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2557/2014, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
  4. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2558/2015, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
  5. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2559/2016, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
  6. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2560/2017, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
  7. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2561/2018, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3
  8. ปฏิทินคาทอลิก: Catholic Calendar 2019/2562, กรุงเทพ: สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย, หน้า 3