สิริพงษ์ จรัสศรี

พระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นมุขนายกประจำเขตมิสซังราชบุรีองค์ที่ปัจจุบัน ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566[1] ก่อนหน้านี้ได้ดำรงตำแหน่งมุขนายกมิสซังจันทบุรีและได้รับการอภิเษกเป็นมุขนายกโดยพระคุณเจ้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ณ โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
มุขนายกมิสซังราชบุรี
เริ่มดำรงตำแหน่ง
13 มิถุนายน ค.ศ. 2023
ก่อนหน้ายอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ
มุขนายกมิสซังจันทบุรี
ดำรงตำแหน่ง
4 เมษายน ค.ศ. 2009 – 13 มิถุนายน ค.ศ. 2023
ก่อนหน้าลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด10 ธันวาคม พ.ศ. 2502 (64 ปี)
ราชบุรี
เชื้อชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บุพการี
 • ยอห์น บัปติส เกษตร จรัสศรี (บิดา)
 • ลูซีอา เดือนฉาย จรัสศรี (มารดา)
ที่อยู่อาศัยสำนักมิสซังราชบุรี
เว็บไซต์http://www.ratchaburidio.or.th/

ประวัติ แก้

ซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2502 ที่อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวน 5 คน พระคุณเจ้าเป็นสัตบุรุษอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก เป็นบุตรของยอห์น บัปติสต์ เกษตร จรัสศรี กับ ลูชีอา เดือนฉาย จรัสศรี ได้รับศีลล้างบาปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2502 โดยบาทหลวงเปโตร ชวลิต วินิตกุล โดยมี เปโตร จรรยา ระงับพิศม์ เป็นพ่อทูลหัว[2]

เมื่อพระคุณเจ้าอายุได้ 12 ปีจึงได้ตัดสินใจเข้าศึกษาที่บ้านเณรเล็กแม่พระนิรมลราชบุรี ในปี พ.ศ. 2514 และศึกษาต่อที่บ้านเณรกลาง บ้านเณรพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา ในปี พ.ศ. 2521 จนกระทั่งได้เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยแสงธรรมเมื่อปี พ.ศ. 2522[3] ก่อนที่จะได้รับศีลบรรพชาเป็นบาทหลวงเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก มนัส จวบสมัย[4]

หลังจากที่พระคุณเจ้าได้รับศีลบรรพชาเป็นบาทหลวงแล้ว พระคุณเจ้าได้ออกไปอภิบาลดูแลคริสตชนในหลาย ๆ แห่งด้วยกัน เช่น เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย วัดเพลง เจ้าอาวาสวัดนักบุญลูกา หนองนางแพรว รองอธิการ และอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล ราชบุรี เจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี รองอธิการวิทยาลัยแสงธรรม และได้รับแต่งตั้งเป็นอุปมุขนายกประจำเขตมิสซังราชบุรีในปี พ.ศ. 2549 จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นมุขนายกประจำมุขมณฑลจันทบุรีจากสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2552 และได้รับการอภิเษกเป็นมุขนายกประจำมุขมณฑลจันทบุรีจากพระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงเรียนดาราสมุทร จังหวัดชลบุรี[5]

ปัจจุบันได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งมุขนายกประจำมุขมณฑลราชบุรีจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 และได้ทำพิธีเข้ารบตำแหน่งในวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม

การศึกษา แก้

ระดับประถมต้น แก้

 • โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

ระดับประถมปลาย / ระดับมัธยมต้น แก้

 • โรงเรียนดรุณาราชบุรี

ระดับมัธยมปลาย แก้

 • ม.ศ.5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี

ระดับอุดมศึกษา แก้

 • ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม
 • ปริญญาตรีศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาเทววิทยา วิทยาลัยแสงธรรม
 • ปริญญาโทเทววิทยาด้านศีลธรรม (Moral Theology)
 • มหาวิทยาลัยนักบุญโทมัส (Angelicum) กรุงโรม อิตาลี

การทำงาน แก้

 • ผู้ช่วยเจ้าอาวาสโบสถ์พระหฤทัย วัดเพลง และจิตตาธิการเยาวชนระดับมุขมณฑล พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2531
 • เจ้าอาวาสโบสถ์นักบุญลูกา หนองนางแพรว พ.ศ. 2531
 • รองอธิการบ้านเณรแม่พระนิรมล ราชบุรี พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533
 • รับการอบรมเรื่อง Evangelization ณ ประเทศฟิลิปปินส์ และศึกษาที่สถาบัน EAPI ประเทศฟิลิปปินส์ พ.ศ. 2534
 • อธิการบ้านเณรแม่พระนิรมล ราชบุรี พ.ศ. 2535 - พ.ศ. 2538
 • เจ้าอาวาสโบสถ์รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2540
 • ศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชา Moral Theology ที่ประเทศอิตาลี พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2543
 • รองอธิการบ้านเณรแสงธรรม และอาจารย์วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548
 • ร่วมโครงการพักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์ พ.ศ. 2548
 • อุปมุขนายกสังฆมณฑลราชบุรี และประธานคณะกรรมการบริหารมุขมณฑล พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2552
  • รักษาการอธิการบ้านเณรแม่พระนิรมล ราชบุรี พ.ศ. 2550
  • อธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี และโรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ และเจ้าอาวาสโบสถ์รองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี พ.ศ. 2551
 • มุขนายกประจำมุขมณฑลจันทบุรีองค์ปัจจุบัน 4 เมษายน พ.ศ. 2552 - 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566
 • ดำรงตำแหน่งมุขนายกประจำมุขมณฑลราชบุรีองค์ปัจจุบัน 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

ประกาศแต่งตั้งมุขนายกเขตมิสซังจันทบุรี แก้

 
พิธีอภิเษกมุขนายก พระคุณเจ้า ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี โดย พระคุณเจ้า ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ร่วมกับ พระคาร์ดินัล ไมเกิล มีชัย กิจบุญชู และ อาร์ชบิชอป ซัลวาตอเร เปนนักคีโอ

สำนักเลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งข่าวจากสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงแต่งตั้งบาทหลวงซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นมุขนายก เขตปกครองมุขมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2009

ด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงรับการลาเกษียณของเทียนชัย สมานจิต ประมุขเขตมิสซังจันทบุรี และทรงแต่งตั้งบาทหลวงซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี อุปมุขนายกเขตมิสซังราชบุรี เป็นประมุของค์ใหม่ของมุขมณฑลจันทบุรี

คติพจน์ แก้

{{คำพูด|ผมได้เลือกคติพจน์ประจำตัว เป็นภาษาละตินว่า "PAX ET CARITAS" แปลว่า "สันติภาพและความรัก" คติพจน์คำนี้ คล้ายกับที่พระคุณเจ้าพเยาว์ มณีทรัพย์ได้ใช้มา ก่อนว่า "ความรักและสันติสุข"

ผมเลือกใช้ "สันติภาพและความรัก" ซึ่งมาจากคำภาวนา ของนักบุญฟรังซิส อัสซีซี และเป็นคำทักทายของคณะฟรังซิสกัน เวลาพบกันเขาจะทักกันว่า "สันติภาพและความดี" ผมเองชอบบทภาวนาของนักบุญฟรังซิส อัสซีซีตอนหนึ่งว่า "ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนำสันติ ให้กับเพื่อนพี่น้อง..." เป็นบทภาวนาที่ดีมาก คอยเตือนใจและเป็นพลังสำหรับการดำเนินชีวิต และได้นำมาใช้ในชีวิต ผมก็คิดอยู่นาน ที่สุดก็ใช้เพียงคำว่า เป็นคำสั้นๆ และให้จำง่ายๆ

"สันติภาพและความรัก....ผมก็ตั้งใจว่าจะเป็นเครื่องมือนำสันติภาพและความรัก สำหรับเพื่อนพี่น้องทุกท่าน"

"ชีวิตและการงานในอนาคตจะเป็นอย่างไร ขอฝากไว้ในความร่วมมือของทุกๆ คน ทุกๆ ฝ่าย ภายใต้การทรงนำขององค์พระจิต"|พระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี[6]

ประกาศแต่งตั้งมุขนายกเขตมิสซังราชบุรี แก้

ในวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 สถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่า

ด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ได้รับการลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ประมุขเขตมิสซังราชบุรี (ประเทศไทย) ของพระคุณเจ้ายอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ และสมเด็จพระสันตะปาปาได้ทรงแต่งตั้ง พระคุณเจ้าซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ซึ่งปัจจุบันเป็นประมุขเขตมิสซังจันทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งประมุขเขตมิสซังราชบุรี[7]

อ้างอิง แก้

 1. "หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2019-05-05. สืบค้นเมื่อ 2019-05-05.
 2. เอนก นามวงศ์. สันติภาพและความรัก. ชลบุรี : มปท., 2552. หน้า 10.
 3. เอนก นามวงศ์. สันติภาพและความรัก. ชลบุรี : มปท., 2552. หน้า 10.
 4. เอนก นามวงศ์. สันติภาพและความรัก. ชลบุรี : มปท., 2552. หน้า 12.
 5. เอนก นามวงศ์. สันติภาพและความรัก. ชลบุรี : มปท., 2552. หน้า 13.
 6. "ชีวประวัติพระสังฆราช ซิลวีโอ จรัสศรี" (PDF). www.chandiocese.org. สืบค้นเมื่อ 2019-05-05.
 7. "Rinuncia e nomina del Vescovo di Ratchaburi (Thailandia)". Holy See Press Office. สืบค้นเมื่อ 2023-06-13.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้


ก่อนหน้า สิริพงษ์ จรัสศรี ถัดไป
ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกราชบุรี
(ค.ศ. 2023 — ปัจจุบัน)
  ว่าง
ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต   มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกจันทบุรี
(ค.ศ. 2009 — ค.ศ. 2023)
  ว่าง