สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย

สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย[1] คริสตชนคาทอลิกในประเทศไทยเรียกว่า สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย[2] (อังกฤษ: The Catholic Bishops' Conference of Thailand) อักษรย่อ สสท. เป็นองค์การปกครองสูงสุดของคริสตจักรโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ประกอบด้วยมุขนายกชาวไทยซึ่งเป็นประมุขเขตมิสซังต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยทั้งสิบเอ็ดมิสซัง

สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
CBCT logo.png
ชื่อย่อสสท., CBCT
ก่อตั้งพ.ศ. 2507
ประเภทองค์การทางศาสนาคริสต์
สำนักงานใหญ่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
ประธาน
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เว็บไซต์http://www.cbct.net

ปัจจุบัน สำนักงานเลขาธิการสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 122/6-7 ซอยนาคสุวรรณ ถนนนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

ประวัติแก้ไข

ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก บรรพ 2 ภาค 2 ลักษณะ 2 หมวด 4 กำหนดให้มีสภามุขนายก (conference of bishops) ขึ้นเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่อภิบาลคริสตชนชาวคาทอลิกในอาณาเขตของตน เพื่อส่งเสริมความดีงามที่คริสตจักรมอบแก่มนุษยชาติในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะการเผยแพร่ศาสนา สมาชิกของสภาฯ จะประกอบด้วยมุขนายกประจำมุขมณฑลต่าง ๆ ในประเทศนั้น ๆ แต่ไม่นับมุขนายกเกียรตินามและเอกอัครสมณทูต[3]

มุขนายกมิสซังในประเทศไทยจึงรวมกลุ่มกันก่อตั้งสภาขึ้นโดยได้รับอนุมัติจากสันตะสำนักในปี 1965 ใช้ชื่อว่า “สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย” โดยมีพระคุณเจ้าเกลาดิอุส บาเยต์ (Claude-Philippe Bayet) มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกอุบลราชธานีในขณะนั้นเป็นประธานสภาองค์แรก[4] ต่อมากรมการศาสนาให้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย” แล้วรับรองเป็นองค์การพิเศษทางศาสนาเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2512[5]

โครงสร้างแก้ไข

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2558) สภาประมุขแห่งบาทหลวง

บาทหลวงคาทอลิกแห่งประเทศไทย (20 กันยายน 2018-ปัจจุบัน )
ลำดับ รายนาม ตำแหน่ง เขตมิสซัง หมายเหตุ
1 เกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช ประธาน กรุงเทพ -
2 ประธาน ศรีดารุณ รองประธาน สุราษฎร์ธานี -
3 พิบูลย์ นนทชัย เหรัญญิก นครสวรรค์ -
4 วีระ อาภรณ์รัตน์ เลขาธิการ เชียงใหม่ -
5 จำเนียร สันติสุข สมาชิก ท่าแร่ -
6 ลือชัย ธาตุวิสัย สมาชิก อุดรธานี -
7 บรรจง ไชยรา สมาชิก อุบลราชธานี -
8 ปัญญา กฤษเจริญ สมาชิก ราชบุรี -
9 ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ สมาชิก นครราชสีมา -
10 สิริพงษ์ จรัสศรี สมาชิก จันทบุรี -
11 วุฒิเลิศ แห่ล้อม สมาชิก เชียงราย -

อ้างอิงแก้ไข

  1. กรมการศาสนา, รายงานการศาสนา ประจำปี ๒๕๔๓, กรมการศาสนา, 2543, หน้า 194-6
  2. สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
  3. ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร บรรพ ๒ ประชากรของพระเจ้า, กรุงเทพฯ: แผนกคำสอน มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ, 2543, หน้า 143-150
  4. "Bishops' Conference of Thailand". GCatholic.org. 3 มกราคม 2560. สืบค้นเมื่อ 7 มกราคม 2560.
  5. สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย, องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก, กรุงเทพฯ:สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย, 2550, หน้า 30