พระคุณเจ้าอันตน วีระเดช ใจเสรี (Weradet Chaiseri) เป็นอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง ได้รับแต่งตั้งจากสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2020[1] ได้รับการอภิเษก ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ ในวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2020[2]

อันตน วีระเดช ใจเสรี
อัครมุขนายกมิสซังท่าแร่-หนองแสง
เริ่มดำรงตำแหน่ง
13 พฤษภาคม ค.ศ. 2020
ก่อนหน้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด26 มิถุนายน พ.ศ. 2506 (60 ปี)
ท่าแร่ สกลนคร
เชื้อชาติไทย
ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
บุพการี
 • เปโตร ไสว ใจเสรี (บิดา)
 • อันนา เหียน ใจเสรี (มารดา)
ที่อยู่อาศัยสำนักมิสซังท่าแร่-หนองแสง
“เพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า และความรอดของวิญญาณทั้งหลาย”

ประวัติ แก้

พระคุณเจ้าอันตน วีระเดช ใจเสรี เกิดเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 1963 (พ.ศ. 2506)[3] ที่บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เป็นบุตรคนที่ 7 ของเปโตร ไสว กับอันนา เหียน ใจเสรี

ท่านจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ท่าแร่ สกลนคร และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา) จากวิทยาลัยแสงธรรม ในปี 2531, ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) จากวิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ในปี 2534, ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีวิตฝ่ายจิต (ชีวิตกลุ่ม) จากเมืองตาไกไต ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2523 และจบการศึกษาปริญญาโท (M.A.) สาขาเทววิทยาพระคัมภีร์ จาก Urbaniana กรุงโรม ประเทศอิตาลี ในปี พ.ศ. 2540[4]


คติพจน์ “เพื่อพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้า และความรอดของวิญญาณทั้งหลาย”

ตำแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ แก้

เขตมิสซังท่าแร่-หนองแสง แก้

 • ค.ศ. 1992 — ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยอธิการโบสถ์รองอาสนวิหารนักบุญอันนา หนองแสง จังหวัดนครพนม
 • ค.ศ. 1993 ถึง ค.ศ. 1994 — ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการโบสถ์นักบุญยอแซฟ คำเกิ้ม และอธิการโบสถ์นักบุญลอเรนซ์ ภูคำ และกลุ่มคริตสชน ท่าค้อ นครพนม
 • ค.ศ. 1995 ถึง ค.ศ. 1996 — ศึกษาต่อที่กรุงโรม อิตาลี วิชาเทววิทยาพระคัมภีร์
 • ค.ศ. 1997 — ผู้ให้การอบรมสามเณราลัยแม่พระฟาติมา ท่าแร่ สกลนคร
 • ค.ศ. 1998 ถึง ค.ศ. 2008 — อธิการสามเณราลัยแม่พระฟาติมา ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
 • ค.ศ. 2009 ถึง ค.ศ. 2013 — อุปมุขนายกและอธิการโบสถ์พระหฤทัยคู่ จังหวัดสกลนคร
 • ค.ศ. 2014 ถึง ค.ศ. 2018 — อุปมุขนายกและอธิการโบสถ์อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร
 • ค.ศ. 2018 ถึง ค.ศ. 2020 — อุปมุขนายกและอธิการโบสถ์สักการสถานพระมารดาแห่งมรณสักขี สองคอน จังหวัดมุกดาหาร[6]
 • 13 พฤษภาคม ค.ศ. 2020 — ได้รับแต่งตั้งเป็นอัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง

สภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย แก้

สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย แก้

พิธีอภิเษกอัครมุขนายกมิสซังท่าแร่-หนองแสง แก้

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงสถาปนาบาทหลวงวีระเดชเป็นอัครมุขนายกมิสซังท่าแร่-หนองแสง และรับการอภิเษกเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2020 ณ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอล ท่าแร่ จังหวัดสกลนคร โดยมีพระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ อัครมุขนายกกิตติคุณ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้อภิเษก โดยมีอาร์ชบิชอป เปาโล ชัง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตสันตะสำนักประจำประเทศไทย และพระคุณเจ้าฟิลิป บรรจง ไชยรา มุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกอุบลราชธานีเป็นผู้ร่วมอภิเษก[9]

อ้างอิง แก้

 1. https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bwercha.html
 2. "ประกาศ เรื่อง พิธีบวชคุณพ่ออันตน วีระเดช ใจเสรี". อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-07-09. สืบค้นเมื่อ 2020-07-09.
 3. https://www.ucanews.com/directory/bishops/archbishop-chaiseri/1039
 4. https://dondaniele.blogspot.com/2020/05/blog-post_13.html
 5. https://dondaniele.blogspot.com/2020/05/blog-post_13.html
 6. "พระอัครสังฆราช อันตน วีระเดช ใจเสรี". หอจดหมายเหตุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ.[ลิงก์เสีย]
 7. https://www.cbct.or.th/news/075-2021/
 8. http://www.catholic-education.or.th/home/index.php/19-index/196-2562-59.html
 9. https://www.catholic-hierarchy.org/bishop/bwercha.html
ก่อนหน้า วีระเดช ใจเสรี ถัดไป
หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์   อัครมุขนายกมิสซังโรมันคาทอลิกท่าแร่-หนองแสง
(พ.ศ. 2563 — ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง
โยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล   รองประธานสภาประมุขแห่งบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย
(1 ตุลาคม ค.ศ.2021 — ปัจจุบัน)
  ยังอยู่ในตำแหน่ง