วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยศาสนศึกษา (College of Religious Studies) เป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ปัจจุบันวิทยาลัยมี อาจารย์ ดร. พิบูลย์ ชุมพลไพศาล ดำรงตำแหน่ง คณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
College of Religious Studies Mahidol University
สถาปนา1 มกราคม 2542
คณบดีอาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล
ที่อยู่
999 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วารสารวารสารศาสนาและวัฒนธรรม
สี███ สีฟ้า
เว็บไซต์https://crs.mahidol.ac.th/crs/

ประวัติ

แก้

เป็นวิทยาลัยศาสนศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 ในสมัยที่ศาสตราจารย์ นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นอธิการบดีและวิวัฒนาการมาจากโครงการศูนย์ศาสนศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์หญิง อรวรรณ คุณวิศาล ประธานมูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล ร่วมกันจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

สถานที่ทำงานของวิทยาลัยอยู่ที่อาคารน้ำทอง คุณวิศาล ตรงข้ามกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นอาคาร 5 ชั้น มีลักษณะโปร่งและโล่ง แต่ละชั้นของอาคารมีสถานที่สำหรับสนทนาเป็นระยะ ๆ ใกล้ลานดอกไม้ประดับ ตรงกลางบริเวณของตัวตึกเป็นสวนหย่อมพร้อมทั้งม้านั่งใต้ต้นไม้ บริเวณรอบอาคารมีไม้ยืนต้น สร้างความร่มรื่นให้แก่สถานที่นี้

ลักษณะการจัดการเรียนการสอน

แก้

การศึกษาศาสนาที่วิทยาลัยมีทั้งการศึกษาในชั้นเรียนกับอาจารย์ การอภิปรายกลุ่มย่อย และการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในห้องสมุด และในชุมชนของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ ทั้งด้วยตัวนักศึกษาแต่ละคนเองและด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม

นอกจากวิชาศาสนศึกษาแล้ว นักศึกษาของวิทยาลัยยังมีโอกาสศึกษาวิชาต่าง ๆ ในหมวดการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และวิชาอื่นที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและในการมีชีวิตอยู่ในสังคม ศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปด้วย เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ

หลักสูตร

แก้

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาศาสนศึกษา)

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ปัจจุบันวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระดับนานาชาติในสาขาเดียวกัน หลักสูตรแรกมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้รอบ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ และนำความรู้ในศาสนธรรมไปเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตส่วนตัว และไปประยุกต์ใช้ทำให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีทำงานให้สำเร็จ และมีความสุข การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ หรือในเรื่องการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาศาสนาที่ศึกษาในหลักสูตรนี้มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็นวิชาที่ศึกษาเฉพาะเรื่องในกรอบของศาสนาต่างๆ เช่น วิชาศาสนากับวิทยาศาสตร์ ชะตากรรมของมนุษย์ ศาสนาและความตายและสตรีในศาสนา ประเภทที่สองเป็นวิชาที่ศึกษาศาสนาต่างๆ ในแง่มุมของเหตุผลและศรัทธา เช่น วิชาจิตวิทยาแนวพุทธ และศิลปกรรมในพุทธศาสนา

ศาสนาที่ศึกษาในหลักสูตรนี้มีทั้งศาสนาที่ศาสนิกชนยึดถือสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปี เช่น ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาชินโต ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาเต๋า และศาสนาที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น ศาสนาบาไฮ และศาสนาใหม่ในประเทศญี่ปุ่น และในประเทศต่างๆ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมุ่งสร้างนักวิชาการระดับสูงสำหรับปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการสอน การฝึกอบรมและการวิจัยเกี่ยวกับศาสนาและจริยธรรมทั้งที่เป็นทฤษฎีคำสอนและที่เป็นพฤติกรรมของศาสนิกชน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร ชุมชน ประเทศชาติและโลก วิชาในหลักสูตรมีทั้งวิชาทั่วไปที่ไม่เจาะจงศาสนาหนึ่งศาสนาใด เช่น วิชาสถาบันศาสนา ศาสนากับปัจเจกชน และวิชาที่ศึกษาศาสนาเดียวโดยเฉพาะ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม

หลักสูตรทั้งสองกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของสังคมและตลาดแรงงาน ในยุคโลกาภิวัตน์ได้ การปรับปรุงจะทำให้หลักสูตรทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องเนื้อหาสาระของวิชาต่างๆ

รายนามผู้อำนวยการ/คณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษา

แก้
วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ พินิจ รัตนกุล 1 มกราคม พ.ศ. 2542 - 20 มกราคม พ.ศ. 2554
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สาธิต โหตระกิตย์ (รักษาการแทน) 21 มกราคม พ.ศ. 2554 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554
3. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ (รักษาการแทน) 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
4. รองศาสตราจารย์ วาทินี บุญชะลักษี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 19 กรกฎาคมพ.ศ. 2559
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ (รักษาการแทน) 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ (รักษาการแทน) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต (รักษาการแทน) 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564
8. อาจารย์ ดร. พิบูลย์ ชุมพลไพศาล 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน

รายนามคณาจารย์

แก้

1. อาจารย์ ดร. พิบูลย์ ชุมพลไพศาล

2. อาจารย์ ดร. ไพเราะ มากเจริญ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Milos Hubina

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล

5. อาจารย์ บุญมี พวงเพชร

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. Matthew Kosuta

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ วัฒนะ

8. อาจารย์ ดร. ภัทรธรณ์ แสนพินิจ

9. อาจารย์ ดร. กรกนก สารภิรมย์

10. ดร. Rufin Jamey Saul

11. ดร. Volkmar Ensslin

12. ดร. Francis Chan

13. อาจารย์ ดร. สุชาดา ศรีเศรษฐวรกุล

14. ผู้ช่วยอาจารย์ พุทธิพงศ์ อึงคนึงเวช

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้