วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยศาสนศึกษา (College of Religious Studies) เป็นหน่วยงานในสังกัด มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ปัจจุบันวิทยาลัยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต ดำรงตำแหน่ง รักษาการคณบดีวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาลัยศาสนศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol U.png
ชื่ออังกฤษCollege of Religious Studies Mahidol University
ที่อยู่ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
วันก่อตั้ง1 มกราคม 2542
คณบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต
วารสารวารสารศาสนาและวัฒนธรรม
สีประจําคณะ███ สีฟ้า
เว็บไซต์https://crs.mahidol.ac.th/crs/

ประวัติแก้ไข

เป็นวิทยาลัยศาสนศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2542 ในสมัยที่ศาสตราจารย์ นพ. อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นอธิการบดีและวิวัฒนาการมาจากโครงการศูนย์ศาสนศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหิดล และแพทย์หญิง คุณอรวรรณ คุณวิศาล ประธานมูลนิธิน้ำทอง คุณวิศาล ร่วมกันจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2540 ในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

สถานที่ทำงานของวิทยาลัยอยู่ที่อาคารน้ำทอง คุณวิศาล ตรงข้ามกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นอาคาร ๕ ชั้น มีลักษณะโปร่งและโล่ง แต่ละชั้นของอาคารมีสถานที่สำหรับสนทนาพาทีเป็นระยะๆ ใกล้ลานดอกไม้ประดับ ตรงกลางบริเวณของตัวตึกเป็นสวนหย่อม พร้อมทั้งม้านั่งใต้ต้นไม้เขียวชอุ่มสำหรับพักกายและใจ บริเวณรอบอาคารมีไม้ยืนต้น สร้างความร่มรื่นและสงบให้แก่สถานที่นี้

ตั้งแต่ปีที่จัดตั้งเป็นต้นมา วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากองค์กรเอกชนและด้านการเรียนการสอน จากคณาจารย์ภาควิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยมหิดล และจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ในปัจจุบันวิทยาลัยศาสนศึกษาเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์มีเครือข่ายการศึกษาวิชาศาสนศึกษา และจริยศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มีลักษณะและเป้าหมายคล้ายคลึงกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเหล่านี้ ทั้งในด้านการผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานและผลิตงานวิจัยที่สร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่วิชาการ และเป็นประโยชน์แก่สังคม

ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแก้ไข

การศึกษาศาสนาที่วิทยาลัยมีทั้งการศึกษาในชั้นเรียนกับอาจารย์ การอภิปรายกลุ่มย่อย และการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองในห้องสมุด และในชุมชนของศาสนิกชนศาสนาต่างๆ ทั้งด้วยตัวนักศึกษาแต่ละคนเองและด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม

นอกจากวิชาศาสนศึกษาแล้ว นักศึกษาของวิทยาลัยยังมีโอกาสศึกษาวิชาต่างๆ ในหมวดการศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย และวิชาอื่นที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพและในการมีชีวิตอยู่ในสังคม ศตวรรษที่ 21 ควบคู่ไปด้วย เช่น วิชาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ

หลักสูตรแก้ไข

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาศาสนศึกษา)

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)

ปัจจุบันวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศาสนศึกษา) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระดับนานาชาติในสาขาเดียวกัน หลักสูตรแรกมีวัตถุประสงค์สำคัญที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้รอบ สามารถประกอบอาชีพต่างๆ และนำความรู้ในศาสนธรรมไปเพิ่มคุณค่าให้แก่ชีวิตส่วนตัว และไปประยุกต์ใช้ทำให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิธีทำงานให้สำเร็จ และมีความสุข การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ หรือในเรื่องการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาศาสนาที่ศึกษาในหลักสูตรนี้มีอยู่ 2 ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกเป็นวิชาที่ศึกษาเฉพาะเรื่องในกรอบของศาสนาต่างๆ เช่น วิชาศาสนากับวิทยาศาสตร์ ชะตากรรมของมนุษย์ ศาสนาและความตายและสตรีในศาสนา ประเภทที่สองเป็นวิชาที่ศึกษาศาสนาต่างๆ ในแง่มุมของเหตุผลและศรัทธา เช่น วิชาจิตวิทยาแนวพุทธ และศิลปกรรมในพุทธศาสนา

ศาสนาที่ศึกษาในหลักสูตรนี้มีทั้งศาสนาที่ศาสนิกชนยึดถือสืบต่อกันมาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปี เช่น ศาสนาฮินดู ศาสนาพุทธ ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาชินโต ศาสนาขงจื๊อ ศาสนาเต๋า และศาสนาที่เกิดขึ้นภายหลัง เช่น ศาสนาบาไฮ และศาสนาใหม่ในประเทศญี่ปุ่น และในประเทศต่างๆ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตมุ่งสร้างนักวิชาการระดับสูงสำหรับปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆ ในเรื่องการสอน การฝึกอบรมและการวิจัยเกี่ยวกับศาสนาและจริยธรรมทั้งที่เป็นทฤษฎีคำสอนและที่เป็นพฤติกรรมของศาสนิกชน เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร ชุมชน ประเทศชาติและโลก วิชาในหลักสูตรมีทั้งวิชาทั่วไปที่ไม่เจาะจงศาสนาหนึ่งศาสนาใด เช่น วิชาสถาบันศาสนา ศาสนากับปัจเจกชน และวิชาที่ศึกษาศาสนาเดียวโดยเฉพาะ เช่น ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม

หลักสูตรทั้งสองกำลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้ทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของสังคมและตลาดแรงงาน ในยุคโลกาภิวัตน์ได้ การปรับปรุงจะทำให้หลักสูตรทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องเนื้อหาสาระของวิชาต่างๆ

รายนามผู้อำนวยการ/คณบดี วิทยาลัยศาสนศึกษาแก้ไข

วิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้อำนวยการ วาระการดำรงตำแหน่ง
1. รองศาสตราจารย์ พินิจ รัตนกุล 1 มกราคม พ.ศ. 2542 - 20 มกราคม พ.ศ. 2554
2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สาธิต โหตระกิตย์ (รักษาการแทน) 21 มกราคม พ.ศ. 2554 - 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554
3. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ (รักษาการแทน) 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
4. รองศาสตราจารย์ วาทินี บุญชะลักษี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 - 19 กรกฎาคมพ.ศ. 2559
5. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธันย์ สุภัทรพันธุ์ (รักษาการแทน) 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
6. ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ (รักษาการแทน) 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 - 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต (รักษาการแทน) 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

รายนามคณาจารย์แก้ไข

1. ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุริยา รัตนกุล

2. รองศาสตราจารย์ ดร.พินิจ รัตนกุล

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฐานิสร์ ชาครัตพงศ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุทธพร รัตนกุล

5. อาจารย์ Dr.U.Kyaw Than

6. อาจารย์ Dr.Matthew Kosuta

7. อาจารย์ บุญมี พวงเพชร

8. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ

9. อาจารย์ ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม

10. อาจารย์ หอม พรมอ่อน

11. อาจารย์ Masayo Urasaki

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข